Гогуйланы Азнаурну къызы Соня Къарачай районну маданият бёлюмюню тамадасы болуб кёб джылланы ишлегенди. Аны бла бирге район газетни да къолгъа алыб, анда джамагъатны джашауун кёргюзгенди, халкъны тарихини, ашхы адетлерини, адебни, намысны юслеринден терен магъаналы материалла джазгъанды.
Районну къайсы элине барсанг да, адамла аны, коллективини юслеринден бюсюреу сёзле айтадыла.
Соня джыл сайын да уллу, магъаналы конкурсла, ишле бардыргъанлай тургъанды. Халкъ маданиятны сакъларгъа, айнытыргъа, тинтерге, джаяргъа, миллет хореографиягъа, миллет музыкагъа джоралаб кёб иш бардыргъанды.  

 Къаракетланы Джаммолатны джашы Ислам Къарачай бла Малкъарда эм алгъа  геолог усталыкъны алгъан джашланы бириди.
Ол 1902-чи джыл Огъары Тебердиде туугъанды. Эл школну бошаб, бёлек джылны урунуб, Баталпашинскеге кетеди. Анда Къарачай-Черкес область совпартшколгъа киреди. Алайда билим алгъанындан сора, 1925-чи джыл Ростов шахарда Шимал Кавказ край комвузгъа джарашады. Ызы бла ол шахарда рабфакда да окъуйду. Была ючюсю да гуманитар джаны бла билим берген заведениеле эдиле. Ислам башха илмугъа джюреги тартханын ангылайды да, 1931-чи джыл Москвада С. Орджоникидзе атлы геология-тинтиу институтха киреди.

Уллу Ата джурт къазауатха Гитче Къарачай райондан 2400-ден аслам уланыбыз кетген эди. 1200-ден асламы, джигитча сермеше, джан бергенди. Ала махтаугъа, сыйгъа тыйыншлы адамларыбыз эдиле. Алай а биз – саула - алагъа заманында эсгертмеле салыб, кереклисича сый, махтау бералмадыкъ.

Кечирек болса да, джамагъат ол ишни къолгъа алды. Хар элде къазауатха кетгенлени атларын, тукъумларын да джазыб, эсгертмеле салыб башлады.

  Огъары Мараны Хайыркъызланы Кичи-Батыр атлы орта школунда уллу къууанч джыйылыу болду. Ол Эресейни Джигити Хайыркъызланы Кичи-Батырны 100-джыллыгъына аталгъан эди.
Школну сохталары, Уллу Ата джурт къазауатны джылларында этилген аскер джырланы джырлаб, джыйылгъан джамагъатны эсине ётген-кетген заманланы салдыла.
- Биз бюгюн халкъыбызны онглу уланларыны бири «Эресей Федерацияны Джигити» атха ие болгъан Хайыркъызланы Кичи-Батырны 100-джыллыгъына джыйылгъанбыз, - деди Къарачай районну администрациясыны башчысыны орунбасары Эбзеланы Руслан. – Быллай адамла дуниядан кетгенликге, аланы этген джигитликлери унутулмайдыла, ала ёсюб келген тёлюге ашхы юлгю болгъанлай турадыла. Кичи-Батыр кесини джашауун джуртубузну азатлыгъы ючюн бергенди. Аны аты миллетни эсинде сакъланныкъды.
Кичи-Батырны юс

 Абайханланы Иссаны джашы Умар 1971-чи джыл Къызыл Октябрь элде туугъанды. Эл школну тауусханындан сора Умарны аскерге аладыла. Ол аскер къуллугъун Германияда бардыргъанды. Андан къайтхандан сора, Умар Новочеркасск шахарда кърал техника университетге (бусагъатда НПИ) окъургъа киреди. Анда инженер-геология тинтиуле бардырыучу усталыкъ алады. Ишлерге ол Къарачай-Черкес кърал минералогия-геология аралыкъгъа джарашады. Алайда аны билимин, усталыгъын да сынаб, талай айдан сора тамаданы орунбасыры этиб саладыла. Бу санагъатда ишлеген 20 джылыны ичинде ол КъЧР-де Табигъат ресурсланы гидрогеология бёлюмюнде баш устадан башлаб, ШКФО-ну Джер тюбюнде байлыкъла бла хайырланыуну департаментини Къарачай-Черкесияда геология бла лицензия берген бёлюмюню тамадасына дери ёседи. Республиканы джер тюбюнде гара сууларын тинтиу ишле бла байламлы ол айланмагъан, ауламагъан бир чегет, бир тау къалгъан болмаз дерчады. Хар джангы тинтиуню бирин да сансыз этмегенди, аланы юслеринден джазгъанлай да тургъанды.