Ёмюрледен бери да онглу джашларыбызны джашау джоллары къартларыбызны учундура, джаш тёлюбюзге да юлгю болгъанлай келедиле.
Озгъан ёмюрню 40-чы – 50-чи джылларында, ким болса да «бизни миллетни джашларындан бири илмуда уллу джетишимле этиб, керти академик боллукъду» десе, хазна киши ийнанныкъ болмаз эди.

Джигитни джашау джолу

Къыркъаууз (сентябрь) айны 10-да Къарачайны  уланы, Эресей Федерацияны Джигити Биджиланы Локъманны джашы Солтан-Хамидге 100 джыл толлукъ эди.

Къыркъаууз айны 7-си.
 КъЧР бла Черкесск шахарны Кюнлери болуб белгиленеди.
 1938-чи джыл Преградна (бюгюнлюкде Уруп) район къуралгъанды.

Бюгюнлюкде Минги Тауну башына чыкъгъанла бек кёбдюле. Алай болса да, биз билгенден, Минги Тауну эки тёппесине да къарачай тиширыуладан биринчи болуб Байчораланы Хусейни къызы Тамара чыкъгъанды. Ол кеси къолу бла джазгъан хапарны «Къарачай» газетни окъуучуларына теджейбиз.

къыркъаууз ай

Къыркъаууз айгъа Кюз арты, Эрирей да дейдиле таулула. Бурун будай, арпа орулуб бошалгъандан сора этилген байрамгъа Эрирей дегенди миллетибиз.
Къыркъаууз айда кюзню мутхуз кюнлери башланадыла. Табигъат тюрлениб, тюзле саргъаладыла. Биченликледе гебенле сюеледиле, малла джайлыкъдан тюше, къонакъ къанатлыла да джылы джерлеге кетер къайгъыларын эте башлайдыла.