Къарачай-Черкес Республикада элия (июль) айны 22-ден башлаб, «Оборонная тропа» деген 20-чы джаш тёлю патриот экспедиция болуб ётгенди. Аны тамадасы Телешов Сергейди. Экспедиция Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы бла Правительствосуну Администрациясыны, Эресейни ФСБ-ны КъЧР-де Чекчи къуллугъуну, КъЧР-ни Миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы юслеринден министерствосуну болушлукълары бла бардырылгъанды.
22 адам болуб, биргелерине да чекчиле бла РФ-ны Къоруулау министерствосуну тау-атыучу бригадасыны 34-чю бёлегинден адамла, уруш баргъан эм мийик джерлеге чыкъгъандыла. Цегеркер, Алаштраху ауушлада - совет аскерлени 46-чы армиясы къаты уруш бардыргъан джерледе - «Аскер махтауну ауушу» деген эсгериу къангала салыннгандыла. Бюгюнлюкде «Аскер махтауну ауушу» деген атны Къарачай-Черкесияны 8 ауушу джюрютеди. Алаштраху ауушда чекчи полкну 25-джыллыгъына аталгъан къанга да орнатылгъанды.
Аны бла къалмай, миллет джамагъат бирлешликлени активистлерини болушлукълары бла Ата джурт къазауатны заманында ленинградчы сабийлени къутхаргъан къарачайлыла бла черкеслилени юслеринден материалла джыйыу башланнганды.
Джаш тёлю патриот экспедициягъа къошулгъанла Бесленей элде къутхарылгъан ленинградчы сабийлеге белги болуб тургъан обелиск бла Тёбен Тебердиде блокадачы сабийле тургъан алгъыннгы сабий юйге да баргъандыла. Алайлада петербургчу абадан класслада окъугъан джаш адамлагъа аланы ата-бабалары блокаданы заманында сынагъан къыйынлыкъланы юслеринден эмда къарачайлыла бла черкеслилени джигитликлерини юслеринден кёб хапар айтхандыла.
Экспедиция баргъан кёзюуню ичинде анга къошулгъанла Теберди ёзенде эмда Бесленей элде джашагъанлагъа разылыкъларын билдирирге излеб, КъЧР-ни миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы хакъындан министрини орунбасары Хубийланы Ислам бла, джамагъат бирлешликлени келечилери бла да тюбешгендиле.
Алай бла экспедиция къыркъар (август) айны 6-да Архызда ишин бошагъанды.
Экспедицияны къурагъанла айтхандан, бу ишле мындан ары да бардырылгъанлай турлукъдула.
(Бизни корр.).

 

 
{jcomments}