Биз билгеннге кёре, Джерни юсюнде джашагъанладан къуру адам улугъа анг (сознание) бергенди Уллу Аллах.

Къалгъан джаныуарла ариу айтылгъанны, хыны этилгенни, сан ачыгъанны эмда башха затланы сезген болмаса, акъыллары джетиб: «Мен маймулма», «Мен дельфинме», «Мен итме», – деб, кеслерини ким болгъанларына тюшюнелмейдиле.

Алийланы Умарны атын джюрютген Къарачай-Черкес кърал университетге быйыл 80 джыл  толады. Бу кюнледе анда байрамгъа хазырланыу ишле къызыудадыла.
Университетни тарих джолундан, бюгюннгю джетишимлеринден, тамблагъы кюнюнден хапар айтады аны ректору Ёзденланы Аубекирни джашы Таусолтан бизни газетни Къарачай районда энчи корреспонденти Ахматланы Якъуб бла ушагъында.

Мычкыу то же, что мыт-мыт инертный, неуклюжий, рохля. Мышт карач.: бютеу аскер ~ болду погибло всё войско; ~ этерге а) перебить, истребить кого ; б) победить всех. Мюйюзлю къамыжакъ зоол. жук-олень. Мюкюл 1. признание, покояние 2. согласный, довольный. Мюрзеу

Миллетни атын сый бла айтдыргъанла аны алчы уланлары бла къызларыдыла. Хубийланы Роза аланы бириди.
Таулу къыз кёчгюнчюлюкню заманында Къыргъызияда туугъанды. Сабийлигинден ачлыкъны, джаланнгачлыкъны да сынагъанды.
Къыйын болумда джашасала да, бу юйюрде адеб-намыс, миллетни ашхы адетлери, маданияты толу сакъланнгандыла. Киши джерде сабийле сюйгенлерича окъургъа мадар табмасала да, тырмашыб кюрешгендиле. Роза да, уллула баджаргъан ишлени къарыууна кёре эте, школда иги окъугъанды. Эшитген, билген макъамларын эсге алыб, хаман джырлагъанлай тургъанды. Алай бла музыканы джарыкъ джолунда биринчи атламла этиб башлагъанды.

 Къачан да болуучусуча, быйыл да каникулланы кёзюуюнде сабийлени солууларына эс бёлюннгенди. Республиканы школларыны сан биринден къалгъанында лагерле ачылгъандыла. Къуру Гитче Къарачай районда ала сегиз бардыла. Анда халкъ окъуу бёлюмню тамадасы Тамбийланы Умар билдиргенден, алагъа джюрюген сохталаны не джаны бла да излемлерин баджарыргъа 1323000 сом джоюм этилликди. Аны джартысы республикадан келгенди, джартысын да район кеси бергенди.
Биз Гитче Къарачай районну Ючкекенде 7-чи номерли орта школунда ол иш къалай къуралгъанына къарадыкъ.
Кенг арбаз ариу джарашыб эди. Тартыула, джырла джарыкъ эшитиле эдиле. Сохтала, къауум-къауум болуб, тюрлю-тюрлю спорт эришиуледе бир-бирлерин хорларгъа кюреше эдиле.  Алагъа да бир кесек къараб, лагерни тамадасы Тамбийланы Альмирагъа хапар сордукъ.