Мындан алда «Шимал Кавказны курортлары» АО-ну башламчылыгъы бла Къарачай-Черкес Республиканы Романтик посёлогунда биринчи кере «АрхызФанФест» деген ат бла фестиваль ётгенди.

Фестивалгъа Ставрополдан, Бештаудан, Невинномысскеден, Армавирден, Владикавказдан, Москвадан, Санкт-Петербургдан эмда уллу къралыбызны башха джерлеринден келген 60 спортчу къошулгъандыла.

«Окунись в весну» деген фестивалны чегинде къызла бла джашлагъа кеслерини энчиликлерин танытхан кийимле кийиб, лыжала бла, сноубордла бла профессионал тау чана джолда къызыу, ариу учууну кёргюзюрге эмда трамплинден чынгаргъа борч салыннганды. Андан сора да ала тау чана джолну чегинде орналгъан кёлню юсю бла юслерин джибитмей ётерге керек болгъандыла. Бу эришиулеге адамланы кеслери энчи неда бёлекле къураб къошулургъа эркинликлери болгъанды.

 Бусагъатха дери да спортну тюрлю-тюрлюсюнден талай дуния эришиуледе хорлагъан Ёзденланы Марат джангы дуния рекорд салгъанды. Ол бютеулей 8 тонна бла 100 килограмм ауурлукълары болгъан юч Джип машинаны биргелей 3 миллиметр базыкълыгъы болгъан тросгъа тагъыб, къыйырын да кесини бойнуна тагъыб, 7,7 метрге тартханды. Джерни юсюнде аллай зат биринчи кере болады. Къарачай джашны атын дуниягъа белгили этген ол мийик джетишими аны туугъан халкъыны, бютеу республиканы, Эресейни да хорламыды.

Быллай сейир иш Къарачай-Черкесияны Архыз курорт посёлогунда бардырылгъанды. Алайда ол кёзюуде Гиннессни рекордла китабыны келечилери, къралла арасы класслы экспертле  болгъандыла.

Халкъыбызны джаш тёлюсюню, школ окъуучуларыны арасында фахмулула кёбдюле. Ижаланы Салисни джашы Аскер да аллай фахмулуланы бириди.

Аскер Первомайское элде Тамбийланы Аубекирни атын джюрютген 6-чы номерли орта школгъа джюрюйдю. Джетишимли окъуй, устазла берген джумушланы да айыбсыз баджарады.

Аскер спорт бла да кюрешеди. Ол боксдан тюрлю-тюрлю дараджада бардырылгъан эришиулеге къошулуб, ёчлю орунланы алыб, атын айтдыргъанлай турады. Аны боксха спортну устасы Борлакъланы Марат юретеди. Аскер Ючкекенде сабий спорт школгъа джюрюген эки джылны ичинде адам къууанырча джетишимлеге ие болгъанды. Къарачай-Черкес Республиканы биринчилигине аталыб бардырылгъан эришиуледе хорлагъанды. Ставрополь крайда алчы болгъанды. Боксдан «Открытый риск» деген турнирге къошулуб анда да биринчи орунну алгъанды.

 Сюйюнчланы Хусей эркин тутушдан Эресейни джыйым командасыны къурамында тутушуб, дунияны кубогуна ие болгъанды.

«Биз анга къууанабыз десек, ол азды. Биз аны бла ёхтемленебиз, джердешибизни ол мийик хорламы бизни учундурады. Чертиб айтыргъа излейме, Хусей къуру биринчи орунну алыб къоймагъанды. Ол дунияны эм кючлю спортчуларын хорлагъанды.

Асланча, артха тура неда арый билмей, ол керти уллу кючню, чыдамлылыкъны, усталыкъны дараджасын кёргюзгенди. Хусейни, республиканы бютеу спорт джамагъатын алгъышлайма», - дегенди Къарачай-Черкесияны джыйым командасыны баш юретиучюсю Айбазланы Алий.

Ол айтхандан, Къарачай-Черкес Республиканы келечиси эркин тутушдан дуния эришиуледе биринчи кере хорлайды.

«Хусей мындан ары да кесини мийик джетишимлери бла бизни къууандырлыгъына, Къарачай-Черкесияны атын дуниягъа махтау бла айтдырлыгъына мен толу ийнанама», - дегенди Айбаз улу.

Эресейни Сюйюнчланы Хусей къошулгъан джыйым командасы Иранны, Кубаны, Японияны джыйым командаларын хорлагъанды.

 Къарачай халкъ узакъ ёмюрледен бери да кесини пелиуан кючлери болгъан адамлары, гёджеблери бла дуниягъа айтылыб келгенди. Аланы юслеринден халкъда кёб тюрлю хапар джюрюгенди, джырла этилгендиле – ала да аууз чыгъармачылыкъны юсю бла бир тёлюден бир тёлюге бериле келгендиле. Биз бюгюн хапарын айтыргъа излеген джаш адам да аллай адамланы бириди. Анга, бюгюннгю пелиуан, кючлю уланыбыз, дерге эркинлигибиз барды.

Ол Гаталаны Динисламды. Алийланы Умар атлы Къарачай-Черкес кърал университетни физкультура факультетини магистрантыды.

Динислам Къарачай шахарда туугъанды. Гитчелигинден огъуна борбайлы сабий болгъаны себебли, аны уллу кючю боллугъу билиниб тургъанды. Ол 10-чу классда окъугъан заманында спортну адамы боллугъун толу сезгенди, кеси да къол тутуш бла кюрешиб тебрегенди. Къысха заманны ичинде армспортдан танг джетишимле этиб, спортну устасына кандидат болгъанды.

Алай а джашау джолу анга башха спортну сайлатханды. Пелиуан кючю болгъан джашны Эресей Федерацияны ауур атлетикадан махтаулу тренери Алхазланы Алихан, Динисламны Аллах берген уллу кючю-къарыуу болгъанын кёрюб, спортну бу тюрлюсю бла кюреширге тыйыншлысын ангылатады.