Къарачай-Черкесия бла хоншу регионладан, озгъан солуу кюнледе Доммай посёлокда аякъ чанала бла учуб эришиулеге 200 джаш спортчу къошулгъанды.

«Эресейни аякъ чаналары» деген ачыкъ Бютеуэресей эришиулеге Къарачай-Черкесия биринчи кере къошулмайды. Республиканы  джаш спортчулары аллай эришиулеге джыл сайын да къошулуб, усталыкъларын, джигитликлерин танытханлай турадыла. Быйыл да аллай эришиулеге республика бла джууукъ регионладан 200 адам къошулгъанды. Ол хайыр келтирген джарыкъ къууанч  спортчулагъа, къарагъанлагъа да файдалы болгъанды», - дегенди КъЧР-ни Физкультура бла спорт министерствосуну физкультура бёлюмюню тамадасы Джатдоланы Рустам.

Ол айтхандан, спортчула 500 метр, 5 эмда 10 километр узакълыкъгъа бек къыйналмай баргъандыла. Ала джылларына кёре, тюрлю-тюрлю къар джоллада эришгендиле. Кючлерин, къарыуларын таныта, аламат спорт оюнла бардыргъандыла.

Саулукълу болууда физкультура бла спортну магъанасын ким да ангылайды, ала бла кюреширге да тырмашады. Къарачай-Черкесияда ол муратха джетерча кёб таблыкъ къуралгъаны себебден бир къауумла аны физкультура бла спортну джашау нюзюрлери этиб, кёблеге юлгю кёргюзедиле, республикагъа да махтау-сый келтиредиле. Аллайланы арасында, 2018-чи джыл айырыб уллу джетишимле этгенле кёб болгъандыла. Биз былайда аланы бир къаууму бла шагъырей этерге излейбиз

 Суюнчланы Хусей, кесини ауурлугъунда эркин тутушдан эришиуледе Эрсейде экинчи орунну алыб, халкъла арасы тюбешиулеге къошулургъа кесине джол ачханды. Аны юретген РФ-ны махтаулу тренери Чотчаланы Алхаз айтыудан бу джетишимни саулай Къарачай-Черкесиягъа магъанасы барды. «Нек десегиз, озгъан онбеш джылда бу тутушдан ол дараджагъа джетген чыкъмагъанды бизден.- дейди.- Джаш болса да Хусейни медаллары, кубоклары, башха саугъалары кёбдюле. Бусагъатда да эркин тутушну джорукъларына юрениб кюрешеди. Ол «Гран-при-2019» деген эришиуледе да хорларгъа кёлленибди».

Эресейни Наркоконтролуну КъЧР-де управлениесини къуллукъчусу, гёджеб Шидакъланы Руслан тыш къралда да атын айтдырыб келгенди.

Абыстол (ноябрь) айны 11-ден - 18-не дери Бахрейнни ара шахарында – Манамада - ММА спортдан (бои без правил) дунияны биринчилиги ючюн чемпионат бардырылгъан эди.

 

Мындан алда Росгвардияны Къарачай-Черкесияда управлениесини ОМОН-ну къуллукъчусу полицияны сержанты Малсюйгенланы Рамазан, Монакода дзюдодан бардырылгъан 25-чи къралла арасы эришиуледе хорлаб алтын медаль алыб къайтханды.

Бизни махтаулу джашыбыз 100 килограмм ауурлукъда джыгъышыб алты гёджебни хорлагъанды.

Алай бла ол Эресейни джетишимлерине энчи юлюш къошханды.

Малсюйгенланы Рамазан дзюдодан, самбодан, бел тутушдан спортну устасыды. Ол «Гран-при Тунис 2018» деб дзюдодан бардырылгъан къралла арасы эришиуледе кюмюш медаль алгъан эди. Андан сора Рамазан Сочини Къышхы Олимпиадасында эмда 24-чю Къышхы Универсиадада да джанган чыракъны (факел) элтгенди.

 Москва шахарда «Эресейни  спорт объекти» деген номинацияда 2018-чи джыл хорлагъанланы саугъаларын  бериуню къууанчлары этилгендиле. Ол миллет саугъала бла саугъаланнганланы ичинде «Архыз» курорт да барды. Жюриге кирген адамланы оюмларына эмда онлайн чёб атыуну эсеблерине кёре ол кеси да «Эресейни спорт объекти» деген номинацияда эм игиге саналгъанды.

Къууанчда къралны белгили спортчулары, бютеуэресей спорт биригиуле бла федерацияланы башчылары, санатны айтылгъан къуллукъчулары, къралны спорт министри П. А. Колобковну да айтыб, РФ-ны Правительствосуну членлери да болгъандыла.