Озгъан ыйыкъда республиканы Юстиция министерствосуну залында Сюдю приставланы федерал къуллугъу къуралгъанлы 154 джыл толгъаны бла байламлы къууанч джыйылыу болду.

«2012-чи джыл хычаман (май) айны аягъында Гитче Къарачай районну ич ишлерини бёлюмюню арбазында полицияны борчларын толтура джан берген къуллукъчуларына мемориал эсгертме салыннганды.

Уллу Ата джурт къазауатны джылларында фашист Германияны джеринде эмда аны бла бир иннетли болгъан къраллада, зулмулукъну тюбюндеги миллетлени адамларын шахарланы къолайсыз районларында зор джашатыу хыйсаблы мекямлада (гетто), тюрмеледе дагъыда аланы тышында да 14 минг концлагерде тутхандыла.

Философия илмуланы кандидаты, доцент, Нью-Йоркда илму академияны керти члени, политология бла социология кафедраны профессору Асхакъланы Хаджи-Исмаилны джашы Солтанны «Исторические сведения о карачаево-балкарском этносе в трудах зарубежных и российских авторов» деген 2013-чю джыл Къарачай шахарда чыкъгъан китабында басмаланнган, халкъыбызны тарихи бла байламлы затланы окъуучулагъа теджейбиз.

Къарабашланы Наныуну джашы Казим 60 джылдан артыкъны малчылыкъда уруннганды. Джетишимлери бла Къарачай-Черкесияны тышында да махталыб тургъанды. Эл мюлкню ёсюмюне къошхан юлюшю ючюн Ленинни, Урунууну Къызыл Байрагъыны орденлери бла эмда ондан артыкъ медаль бла саугъаланнганды. «Социалист Урунууну Джигити» деген атха да теджелген эди, алай а, къралда болгъан тюрлениуле бла, берилмей къалгъанды.