Озгъан ёмюрню 80-чы, 90-чы джылларында Малкъаргъа кёб барыучан эдим. Аллахды билген, ол джыллада мен бир эки-юч кере концерт бермеген Малкъарда хазна эл къалгъан болмаз эди.
Концертим бошалгъандан сора джарыкъ кёллю, кенг джюрекли малкъарлыла къурманлыкъ этмей къоймай эдиле.
Ма аллай ингирлени биринде, Огъары Малкъарда олтуруб, къурманлыкъ этни бишерин сакълагъан кёзюуде, талай джаш болуб лахорубузну башладыкъ. Сёзден сёз чыгъа кетиб, джашладан бири (атын, тукъумун эсгерелмейме) ма бу сейирлик хапарны айтхан эди.

 

Дунияны башында «джандет мюйюш» дерлей, ариу табигъатлы, дарман хауалы джерле кёбдюле. Алай а джолоучулукъ бла джашауларын ашыргъан алимле, джазыучула эртделеден бери  Доммайны, Тебердини, Архызны таурухлу табигъатына тыйыншлы  махтаула бергенлей, къайта да, джокълагъанлай тургъандыла. Болса да, бу сейирлик джуртланы тюбелек тинтиу XIX-чу ёмюрню экинчи джарымындан башланнганды.

 

Къарачай-Черкес Республикада элия (июль) айны 22-ден башлаб, «Оборонная тропа» деген 20-чы джаш тёлю патриот экспедиция болуб ётгенди. Аны тамадасы Телешов Сергейди. Экспедиция Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы бла Правительствосуну Администрациясыны, Эресейни ФСБ-ны КъЧР-де Чекчи къуллугъуну, КъЧР-ни Миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы юслеринден министерствосуну болушлукълары бла бардырылгъанды.

КъЧР-де «Заоблачный фронт – 2019» деб аскер-тарих магъаналы фестиваль къууанч халда ачылды. Ол, Кавказны джаудан къоруулай, 1942-чи - 1943-чю джыллада баргъан урушлада джан берген къызыл аскерчилеге багъышланнганды.

Уллу Ата джурт къазауатха 15 мингден аслам къарачай джаш кетгенди. Ала ал сафлада уруш этгендиле. Анга джигит уланларыбызны фронтда этген батырлыкълары ючюн, саугъаланнган медаллары, орденлери шагъатдыла.
Бизни аталарыбызны, къарт аталарыбызны этген джигитликлерини магъанасы адам улуну тарихинде ёмюрлени узагъына турлукъду.