Къарачайны белгили адамларыны бириди Алийланы Мухтарны джашы Ракай. Тюз иннети, уллу фахмусу, билими, ишине кертилиги бла адамланы араларында сый, махтау да табханды. Ол Россия Федерацияны профессионал-техника окъуууну айырмасыды, Къарачай-Черкесияны халкъ окъуууну махтаулу къуллукъчусуду, Россия Федерацияны билимини айырмасыды. Талай медаль, кёб диплом, Хурмет грамота бла саугъаланнганды. Ал джыллада Алий улу Къарачай шахар округ администрацияны окъуу управлениесини тамадасы къуллукъну толтургъанды. Педагогика илмуланы кандидатыды. Къарачай-Черкес кърал университетни доцентиди. Докторантурада очно окъугъанды.

Ракай 1948-чи джыл июнну 9-да Джамбул областда Ворошилов элде туугъанды. Сюргюнде биринчи классны бошагъанды. Гитче сабийчик атасыны, анасыны, джууукъларыны Джуртларына къайтыргъа термилгенлерин кёргенди. Мухтар бла Байдымат, не бек къыйналсала да, сыйларын мийикде сакълай, сабийлерин ашхы адеб-намыс джорукъланы тамалында юретиб, джашау джолгъа салгъандыла.

Россияны кюню байрамда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид республиканы тюрлю-тюрлю санагъатларында ишлеген онглу адамланы мийик джетишимлерине багъа бериб, алагъа сыйлы атла атагъанды, саугъала бергенди. «Къарачай-Черкес Республиканы халкъ окъуууну махтаулу устазы» деген сыйлы ат Ёзденланы Айгуфну къызы Бостанланы Зубайдагъа берилгенди. Бизни эгечибизни аллай дараджагъа чыкъгъаны барыбызны да къууандырады.