2019-чу джыл Къарачай-Черкесияны Къабарты-Малкъарда джылы эмда Къабарты-Малкъарны Къарачай-Черкесияда джылы этиб баямланнганды. Аны бла байламлы указгъа КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид бла Къабарты-Малкъарны башчысыны орнун толтургъан Коков Казбек къол салгъандыла.

«Джашил айрымканны» амфитеатрында джюзле бла джыйылгъан эдиле адамла. Байрым кюн керти байрамгъа бурулуб, келген шахарчыла бла къонакъла ол кюн кёз ачдыла.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни атындан Правительствону Председателини орунбасары Чеккуланы Хызыр Минги Тауну башына 20 джылны мындан алда чыкъгъан джигитлени алгъышлады.

Черкесск шахарда болуб ётген къачхы джармалыкъ Къарачай-Черкесия бу джыл да бачхалары бла сабанларындан иги битим джыйгъанына шагъатлыкъ этгенди.

Аны алайлыгъын анда сатылгъан эл мюлк затла ариу кёргюзгендиле. Джармалыкъны къурагъанла билдиргенден, аны сатыу этген тапхаларына экиджюзден артыкъ товар чыгъарыучуну затлары салыныб болгъандыла. Ала кеслери да базар багъаларындан 10-15 процентге учуз сатылгъандыла. Тахта, терек кёгетле, сют, эт, аладан этилген продуктала, бал, орнатыргъа кёгет терекчикле – не болгъанды, не болмагъанды элчи фермерлени сатыу этген тапхаларында!

Къарачай-Черкесияны Правительствосуну Председателини биринчи заместители Байчораланы Эльдар айтхандан, республиканы фермерлери быллай джетишимлеге толтуруучу властны органлары таймаздан джакълыкъ этиб, болушуб тургъанларыны кючлеринден джетгендиле.

Къысха ёмюрлю комсомолну джашауунда эм къыйын сынау Уллу Ата джурт къазауат болгъанына бир адамны да ишеги боллукъ тюлдю, деб акъылыбыз алайды. Къарачай автоном областны комсомолчулары, бютеу къралны джаш адамларыча, джуртларыны азатлыгъы ючюн ёрге къобадыла. Тогъуз минг къарачайлы, фашист зорчула бла сермешиб, уруш тюзледе джан бергендиле – аланы асламысы джаш адамла болгъандыла. Тогъуз минг - дивизия чакълы бирди. Ол себебден Уллу Хорламны келтирирге миллетибиз керти тыйыншлы юлюшюн къошханды.

Иги уруш этген джердешлерибизге Коммунист партияны къурамына кирирге эркинлик берилгенди – ол бек уллу сыйгъа саналгъанды.

Къарачай-Черкесияда «Черкесск-Доммай» А-155-чи номерли федерал джолда Красногор стансе бла Сары-Тюз элни арасында бурундан къалгъан къабырлада археология ишле бардыргъан заманда адам эмда мал сюекле чыкъгъандыла. Ала Эресей Федерацияны законуна кёре иш этиб айырылгъан джерде тыйыншлысыча асыраллыкъдыла.