Быйыл къачхы кюнле ариу болгъанлары себебли джер сюрюу да, урлукъ атыу да барадыла. Ол ишле Гитче Къарачай районда къалай баджарыладыла? Бу соруулагъа джууаб излей, «Къарачайны» корреспонденти Къобанланы Махмут Гитче Къарачай районну администрациясыны эл мюлк бёлюмюню тамадасы Ёзденланы Рамазаннга тюбегенди.

Хатуайланы Ибрагимни джашы Мурат 1963-чю джыл Къумуш элде уллу юйдегиде туугъанды. Ибрагим бла Любаны джети сабийлерини ючюнчюлери болуб ёсгенди. Элде орта школну тауусхандан сора Мурат Черкесскеде шофёрла хазырлагъан ючайлыкъ курсланы окъугъанды. Андан сора, къач кёзюуде аскер борчун берирге чакъырылыб, 1981-чи джыл аууз-герги (октябрь) айны 5-де къуллукъ этерге кетеди.

Зокаланы Хаджимырзаны джашы Къонакъбий 1918-чи джыл Эльбрус районну Лашкута элинде туугъанды. Бу районну аскер комиссариаты аны 1939-чу джылны эндреуюк (декабрь) айында Къызыл Аскерге къуллукъ этерге джибергенди. Ариу халиси, терен ангысы, билими, ётгюр джюреги болгъан джити таулуну аскер бёлекни тамадасы башхалагъа юлгюге айтханлай тургъанды. Архивде сакъланнган къагъытлада аскер башчыладан Зокаланы Къонакъбийге этилген бюсюреуле ол шартларына шагъатлыкъ этедиле. Аны аскер борчуну болджалы джетгинчи Уллу Ата джурт къазауат башланыб къалады. Ма алай бла джаш абычарны фронтха джибередиле. Ол кёзюуде анга 23 джыл болгъан эди.

Озгъан ыйыкъда республиканы Юстиция министерствосуну залында Сюдю приставланы федерал къуллугъу къуралгъанлы 154 джыл толгъаны бла байламлы къууанч джыйылыу болду.

«2012-чи джыл хычаман (май) айны аягъында Гитче Къарачай районну ич ишлерини бёлюмюню арбазында полицияны борчларын толтура джан берген къуллукъчуларына мемориал эсгертме салыннганды.