КъЧР-де «Заоблачный фронт – 2019» деб аскер-тарих магъаналы фестиваль къууанч халда ачылды. Ол, Кавказны джаудан къоруулай, 1942-чи - 1943-чю джыллада баргъан урушлада джан берген къызыл аскерчилеге багъышланнганды.

Уллу Ата джурт къазауатха 15 мингден аслам къарачай джаш кетгенди. Ала ал сафлада уруш этгендиле. Анга джигит уланларыбызны фронтда этген батырлыкълары ючюн, саугъаланнган медаллары, орденлери шагъатдыла.
Бизни аталарыбызны, къарт аталарыбызны этген джигитликлерини магъанасы адам улуну тарихинде ёмюрлени узагъына турлукъду.

Промышленность
2019-чу джылны биринчи джарымыны эсеблерине кёре Къарачай-Черкес Республикада джер хазнаны чыгъарыу эмда джукъ этиучю промышленностда ишни барыуу, 2018-чи джылны биринчи джарымы бла тенглешдиргенде, хайт деб айныгъанды.
Джукъ этиу промышленностда электрика керекле, къумач, суусун затла, агъачдан этилген керекле чыгъаргъан санагъатла уллу ёсюм кёргюзедиле – 17,5 процентге дери.
Миллетни быргъыла бла баргъан суу бла баджарыуда, джараусузгъа чыкъгъан затланы эмда багушну тазалауда ёсюм 117,9 процентге дери джетгенди.

 

Аппакъланы Рамазанны джашы Борис 1965-чи джыл байрым (февраль) айны 10-да Уруп районда Преградна станседе уллу юйдегиде туугъанды. Рамазан бла юй бийчеси Зуриятны беш сабийлеринден Борис бешинчи болуб ёсгенди. Ол школда джылларында окъургъа тырмашханды, устазны берген джумушун айыбсыз толтургъаныды. Айхай да, «уллу къазанда бишген эт чий къалмаз» дегенлей, иш бла, джумуш бла чыныгъыб ёсгени анга къайда да бюсюреу келтиргенлей тургъанды.

Миллетибиз къыркъар айны бичен ишлеуню кёзюую деб да белгилейдиле. Къарачайда чалкъыгъа чыкъгъандан сора да бек кёб болгъанды кюзню заманында ишлери. Аны бла миллетде «Кюзге къайгъысыз адам кимге да асыусуз адамды», дейдиле. Кюзде къарт, джаш, эркиши, тиширыуда уруннгандыла. Ёзен ишледен сора, таулу анала, джигер къызла будай, арпа, зынтхы орургъа чыкъгъандыла.