КъЧР-де «Заоблачный фронт – 2019» деб аскер-тарих магъаналы фестиваль къууанч халда ачылды. Ол, Кавказны джаудан къоруулай, 1942-чи - 1943-чю джыллада баргъан урушлада джан берген къызыл аскерчилеге багъышланнганды.

Бу ашхы ишге башламчылыкъ Башкортостан Республиканы «Поисковое движение России» ООД-ны Къарачай-Черкесияда джергили бёлюмю этгенди эмда аны Зеленчук районда бардырыуну тыйыншлы кёргенди. Сёзсюз да, проектни джашаугъа сингдириуге Къарачай-Черкес Республиканы  Туризмини, курортларыны эмда джаш тёлю политикасыны министерствосу уллу юлюш къошханды. Фестиваль Кавказ ючюн баргъан сермешиуледе ёлген джигитлеге сый беририуге эмда аланы атларын ёлюмсюз этиуге джораланнганды. Аны бла бирге ёсюб келген джаш тёлюледе патриот сезимлени ёсдюрюу, алагъа тарих дерс бериу бла байламлыды.
Джаш адамла тарихибизни билгенден тышында да, уллу къралыбыз ётген махтаулу джол бла ёхтемленирге эркиндиле.
Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председателини орунбасары Чеккуланы Хызыр фестивалгъа келгенлени барысын да алгъышлады. Аны бла бирге бу мероприятиени къурагъанла аны Къарачай-Черкесияда бардырыргъа таукел болгъанлары ючюн, алагъа уллу разылыгъын билдирди.
«Заоблачный фронт – 2019» деген фестивалны бизни республикада бардырылгъаныны магъанасы бек уллуду – Уллу Ата джурт къазауатда джан бергенлени излеуге эмда аланы атларын табыб, белгили этиуге бизни республика да кесини юлюшюн къошады.
- Бюгюнлюкде республиканы толтуруучу эмда закон чыгъарыучу власть органлары джаш адамлада патриот сезимлени чыныкъдырыугъа айырыб уллу эс бёледиле, - деди Чеккуланы Хызыр. – Аллай сезимлени айнытыр ючюн, таймаздан тин-иннет хауаны тазалагъан эмда байындыргъан ишлени бардырыргъа тыйыншлыды. Ол затха шагъатлыкъды «Заоблачный фронт – 2019» деген аскер-тарих магъаналы фестивалны ачылгъаны да. Бизни джарыкъ джашауубуз ючюн джаула бла сермешгенле къачан, къалайда джан бергенлерин билир ючюн этилген джумушха башчылыкъ этгенлеге джюрек разылыгъымы билдиреме. Урушда ёлген ахыр аскерчи къабыргъа басдырылгъынчы, къазауат бошалмайды…
Фестивалны ачылгъанына джораланнган къууанч джыйылыуну аягъында Зеленчук районну маданият юйюню артистлери сыйлы къонакълагъа аламат концерт кёргюздюле. Къарагъанла, сабийликден эшитиб тургъан аскер-патриот магъаналы джырланы эшитгенлеринде, кёллери кёлтюрюлюб, къызыу харс урдула.
Андан сора Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председателини орунбасары Чеккуланы Хызыр бла КъЧР-ни туризмини, куротларыны эмда джаш тёлю политикасыны министри Эриккенланы Анзор Уллу Ата джурт къазауатха аталгъан кёрмюч бла шагъырей болдула. Излеу ишлени кёзюуюнде табылгъан аскер сауутха, аскерчиле хайырланнган турмуш затлагъа эс бёлюб къарадыла.
Фестивалгъа Эресейни 15 регионундан келген излеучюле бла реконструкторланы айтханларына джыйылгъанла эс бёлюб тынгыладыла. Бу проектни къурагъанла Уллу Ата джурт къазауатны кёзюуюнде сермешиуле ётген ауушланы барына да барыргъа излегенлерин билдирдиле. Табылмай тургъан ёлген аскерчилени излеб табыб, аскер сый бла къабыргъа салыуну тыйыншлы кёргенлерин да айтдыла.
Бу фестиваль бир айны барлыкъды. Ол кёзюуню ичинде урушдан келмей къалгъан эмда къайда асыралгъанлары белгили болмай тургъан аскерчилени адамлары фестивалны къурагъанлагъа тилек къагъыт джазаргъа боллукъдула. Ала да, къолларындан келгенлерича, белгисиз, башсыз болуб къалгъанланы излер мадарла этерикдиле.
Фестивалгъа къошулгъанла айны ичинде иги кесек иш тындырлыкъдыла. Айтыргъа, кавказ ауушла ючюн баргъан урушланы эпизодларына реконструкция этерикдиле. Къазауатны юсюнден хапар айтхан документли фильм салыр мурат барды, аны ючюн тау чатлада керекли тюрлениучюкле этерикдиле – фильмге келиширча затладыла ала.
Къызыл Аскерни эмда Вермахтны тау атыучу къауумларына ушашдырыб интерактив лагерле къурарыкъдыла, былайда джашагъанланы эмда солургъа келгенлени бу ишге тири къошарыкъдыла.
Фестивалны аягъында немча дивизияланы эгерлерини джоллары бла Кютю тау ыпчыкъны юсю бла Минги Таугъа ёрлеу боллукъду. Ол джумушну иш этиб хазырланыб келген къауум тындырлыкъды. Ол къауум Минги Тауну башына Хорламны Байрагъыны копиясын чыгъарлыкъды. Алайды да, экскурсияланы эмда интерактив кёрмючлени юсю бла Уллу Ата джурт къазауатны заманында тау ауушла ючюн баргъан сермешиуледен толу хапар джыйыб, аны, керти болгъаныча, дуниягъа белгили этерикдиле.
Ол бюгюнлюкде бек керекли ишди, тарихни кеслерине табыча хайырландырыргъа, Хорламгъа ие болургъа умут этгенлени быллай затла джолларын кесерикдиле. Биз Уллу Хорламны керти иелерибиз, аны кишиге да сыйыртырыкъ тюлбюз.
Маралланы Ина.
 
{jcomments}