"Къарачай" газетни хурметли редакциясы!
Арт заманда кёзлерим иги кермейдиле да, джаш окъуб хапар айтады «Къарачай» газетде джазылгъан затланы юслеринден.
Ким биледи, Гитче Къарачай районда менден тамада хазна адам да болмаз. Окъумай мен аз ийгенме «Къарачай» газетни. Арт заманда мени къууандыргъан кёб зат басмаланады бу газетде. Адам сюйюб окъурча болгъанды газет.
«Джамагъат!», «Багъалы къарачай халкъыбыз!», «Орнубузну тутайыкъ», «Джазыуну ызындан сюрмейик» деген дагъыда анга кёре башха кёб статьяны окъутуб тынгылагъанма. Арт заманда Гитче Къарачайда «Аманат» деген бирлешликни къурамына кирген бир бёлек джаш, терсине кетиб баргъан адетлерибизни тюзетебиз деб, ашхы статьяла джазыб, кеслери айтханча, «оюлуб баргъан хунаны ташларын ызына салгъанча», джюрегими бек къууандыргъандыла.
Мен джашауну кёрген адамма, ачлыкъны да, къазауатны да, Азияны да, нени да сынагъанма. Бизни миллет къайда да баш тутхан иги миллетди.

Гитче Къарачай районда "Первомайский" аграр колледжде "Право и организация социального обеспечения», «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», «Земельно-имущественные отношения», «Компьютерные сети», «Физическая культура», «Гостиничное дело» деген усталыкълагъа окъуйдула.

Быладан сора да талай къошакъ усталыкъладан  билим аладыла студентле. Сёз ючюн, «Организация фермерского хозяйства» деген къошакъ усталыкъны да аладыла. Мындан алда «Къарачай» газетни корреспонденти Къобанланы Махмут «Первомайский» аграр колледжни директору Гочияланы Аубекирни джашы Ахматха тюбеб ушакъ этген эди да, аны окъуучулагъа теджейбиз.

Аджиланы Аубекирни джашы Назим

Назим 1920-чы джыл Учкуланда туугъанды. Атасы Аджиланы Къойчуну джашы Аубекирни 1934-чю джыл Микоян-Шахарда ишлерге ашыргъанлары себебли, аланы юйдегилери ары кёчгендиле. Алай бла Назим 1936-чы джыл рабфакга окъургъа киргенди. Аны 1939-чу джыл айырмагъа бошаб, устазла хазырлагъан институтда окъуб башлагъанды. Спортха энчи эс бёлгенди. Уллу джетишимлеге да джетгенди. 1939-чу джыл Ставрополь шахарда баргъан спорт эришиулеге, Къарачайны командасы бла барыб, биринчи болуб, чемпион атны да алгъанды. Ол, институтну джетишимли тауусуб, кърал экзаменлеге хазырлана тургъанлай Ата джурт къазауат башланнганды. Къазауатны биринчи кюнюнде ол студент тенглери бла аскерге барыргъа къагъыт джазгъанды.  Аладан кърал экзаменлерин алгъаракъ алыб, дипломлары бла бирге къазауатха повестка да бериб, никкол (июнь) айны 27-де фронтха ашыргъандыла.

Адам бир ишни къолгъа алыб, эринмей, бардырса, ол аны чегине джетеди, устасы болады эмда андан ары аны айнытханлай турады. Бир-бир чемерле уа бир иш бла чеклениб да къалмайдыла, санагъатны тюрлю-тюрлюлеринде кеслерин сынайдыла. Бизни миллетде да бардыла аллай адамла. Аланы хар тындыргъан  джумушларына къарасанг, сейир-тамаша боласа: бу муну къалай ишледи, эсине да къайдан келди, дейсе.
Аллай адамладан бири Тёбен Чегемде туугъан, алгъаракъладан бери уа Прохладна шахарда джашагъан Габоланы Асланны уланы Мусабийди. Мен аны бла эртдеден бери шагъырейме. Ол таулуланы арасында алтын бла кюрешген биринчи

Къадырланы Цициуну джашы Мухаджир 1911-чи джыл Къашхатау элде туугъанды. Эл школну тауусханлай, Ленинград шахарда институтха окъургъа киргенди. 1931-чи джыл Шимал Кавказ аскер округну 10-чу атлы аскер дивизиясыны 77-чи полкуну курсантларыны тизимине кириб, анда бир джылны окъуб билим алгъандан сора, 1932-чи джыл, аны Ейск шахарда тенгиз лётчикле хазырлагъан Сталин атлы аскер школгъа джибергендиле. Алайда таулу джаш беш джылны окъуб, баш билимин да ёсдюреди, аскерде амалсыз керекли кёб тюрлю усталыкъгъа да юренеди. Мухаджир гитчелигинден огъуна окъургъа бек сюйгени себебли, былайда да джетишимли болуб, ол шартлары анга махтау келтиредиле.
1937-чи джыл Къадыр улугъа лейтенант чын берилиб, Тау Арты аскер округда 95-чи авиабригаданы 121-чи къурутуучу эскадрильясында къуллукъ этерге джибередиле. Гитчелигинден бери керти уста лётчик болургъа мурат этген таулу джашны, алай бла мураты толады.