Бу кюнледе Исправная станседе эркин тутушдан республиканы ачыкъ турнири бардырылгъанды. 

Къара тенгиз флотну пехотасыны 810-чу энчи гвардиячы бёлеги, кесамат этиб, кеси разылыкълары бла аскер къуллукъ этерге излегенлени чакъырады.

Эресей кесине къошхунчу, Кюнбатыш Кавказны тенгиз джагъасы Осман империяны къолунда болгъанды. Анда деменгили таш хунала бла, аскер бёлекле бла джакъланнган талай тюрк порт джарашдырылгъанды.

Багъалы джердешле! Сизни Ата джуртубузну кючлюлюгюн, онглулугъун кёргюзген эм магъаналы кърал байрам бла – Эресейни кюню бла – алгъышлайбыз!

Социал джакълыкъ этген органланы сыйлы къуллукъчулары эмда ветеранлары! Сизни санагъат байрамыгъыз бла алгъышлайбыз!