Къарачай-Черкесияда аналог телевидение келир 2019-чу джылны арттотур (апрель) айыны 15-не дери ишлерикди. Андан сора аны джукълатырыкъдыла. Аны юсюнден РФ-ны связь бла кёбчюлюк коммуникацияланы юслеринден министрини заместители Волин Алексей «Первый канал. Всемирная сеть» деген бизнес конференцияда билдириу этгенди.

Ол айтхандан, 2019-чу джыл Эресейде аналог телевещание юч кёзюуге бёлюнюб джукълатылыб, бу иш никкол (июнь) айны 3-де тамамланныкъды. Быйыл эндреуюк (декабрь) айны 3-де 9 сагъат бла 30 такъыйкъада Тверь областда аналог телевещаниени ишин тохтатхандыла.

2019-чу джыл байрым (февраль) айны 11-де Рязань, Тула, Ярославль, Ульяновск, Пенза, Магадан областла бла Чечен Республикада, келир джыл арттотур (апрель) айны 15-де  Москвада, Амур, Иванов, Кемерово, Киров, Кострама, Курган, Липецк, Москва, Новгород, Тюмень областлада, Къабарты-Малкъарда, Къарачай-Черкесияда, Къалмукъда, Мордовияда, Сахалинде, Ставрополда, Удмуртияда, Чувашияда, Ямал-Ненец округда, никкол (июнь) айны 3-де Эресейни бирси регионларында биринчи, экинчи мультиплекслеге кирген федерал аналог телевещаниелени ишлери толусу бла тохтатыллыкъдыла.

 Бу кюнледе  Къарачай-Черкес Республиканы Премьер-министри Аслан Озов, Эресей Федерацияны Президенти В. В. Путинни «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» деген 204-чю номерли указыны тамалында миллет проектлени джашаугъа кийириуню юсюнден кёзюулю кенгеш бардырды.

Анда «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» деген федерал проектлени, «Культура» деб миллет проектни къурауну, джашаугъа кийириуню сорууларын сюздюле.

 Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид ишни юсю бла кёб тюрлю ауруулагъа къарагъан сабий больницагъа баргъанды.

Алайда республиканы Башчысы сабийлени ата-аналары бла да, больницаны ишчилери бла да тюбешиб, сабийлени саулукъларын багъыу ишлени къалай къуралгъанларындан хапар соргъанды. Больницаны баш врачы Лайпанланы Тамара бла ушагъында уа, сабийлени саулукъларына къарауну юсюнден аланы ата-аналарыны оюмларына, теджеулерине артыкъ да уллу эс бёлюб тынгылагъанды.

«Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин белгилеген миллет проектлени джетишимли тындырыр ючюн, адамла бла байламлылыкъ тутууну магъанасы бек уллуду.

Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыууну (Парламентини)  кёзюулю 48-чи пленар кенгеши болду. Аны КъЧР-ни Парламентини Председатели  Александр Иванов бардырды.

Джыйылыуда халкъ келечиле 16 соруугъа къарадыла. КъЧР-ни ТФОМС-ны директору Джанкёзланы Айдемир Къарачай-Черкес Республиканы 2019-чу-2021-чи джыллагъа амалсыз этилирге керекли медицина страхованиени джергили фондуну бюджетин депутатлагъа къараргъа теджеди.

Фондну бюджетини проекти биринчи окъулууунда алынды. Андан Экономика политикадан комитет теджеген ишлеге къаралды.

 Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, Ананы къралла арасы кюню бла республиканы тиширыуларын къууанч халда  алгъышлаб, 20-дан аслам кёб сабийли анагъа КъЧР-ни «Материнская слава» деген хурмет белгисин бергенди.

«Бизни багъалы тиширыуларыбыз, аналарыбыз, мен сизни бу джарыкъ байрам бла таза джюрегимден алгъышлайма. Этген ишигиз, къыйыныгъыз ючюн сизге разылыгъымы билдирирге излейме. Сиз бизни къралны, республиканы келлик тёлюсюн ёсдюресиз. Ала бизни къралыбызны эм кючлю, эм ариу джашлары бла къызларыдыла. Сиз бизни эм уллу байлыгъыбызсыз. Биз сизни ючюн джашайбыз. Бек мардасыз сау болугъуз. Биз сизни сюебиз, багъалатабыз, сыйлайбыз»,- дегенди Темрезланы Рашид.