Эресей бла Беларусну Регионларыны бешинчи форумларында эки къралны президентлери да къошулуб, аланы парламентлерини спикерлери Матвиенко Валентина бла Мясникович Михаил джыйылыу  бардыргъандыла. Ол джыйылыугъа Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид да чакъырылыб болгъанды.

Матвиенко Валентина Эресей бла Беларусну регионларыны башчыларын, эки къралны халкъларыны хайырларына этимли ишлер ючюн, бир-бирлерине дагъан болуб ишлерге, эресей-беларусь шохлукъну сакъларгъа, эки къралны араларында баргъан экономика, сатыу-алыу, турист иш джюрютюулени бегитирге чакъыргъанды.

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла КъЧР-ни промышленность бла сатыу-алыу министри Аргунов Мурат Беларусь Республикагъа визит бла баргъан заманларында бизни джердешибиз, Совет Союзну Джигити Къасайланы Муссаны джашы Османны Могилёвну мемориал комплексинде къабырына гокка хансла салгъандыла.

Беларусь Республикада Къасайланы Османдан сора да бизни эки батыр уланыбыз – Эресей Федерацияны Джигити Хайыркъызланы Алимырзаны джашы Кичибатыр бла Эресей Федерацияны Джигити Къаракетланы Кёккёзню джашы Юнюс - ала кибик къазауатны джылларында фашист кючлеучюлеге къаршчы баргъан сермешиуледе ёлген джюзле бла бирси джердешлерибиз асыралгъандыла.

Эресей бла Беларусну Регионларыны бешинчи форумуну пленар джыйылыуундан сора Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла Беларусь Республиканы Правительствосуну Председателини заместители Игорь Петришенко сатыуалыу-экономика, илму-техника, социал эмда культура иш джюрютюулени юслеринден келишиуге къол салгъандыла.

«Ол документни тамалында Къарачай-Черкесия бла Беларусну араларында бардырыллыкъ ишле Форумну пленар джыйылыуунда сёлеше Эресейни Президенти В. Путин бизни къралларыбызны регионларыны араларында экономика-турмуш, маданият-гуманитар байламлылыкъларыбызны кенгертиуню юсюнден салгъан борчланы излемлерине толу келиширикдиле.

Беларусь Республиканы Могилёв шахарында Эресей Федерация бла Беларусь Республиканы Регионларыны «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства» деген аты бла бешинчи форумлары болгъанды.

Эресей Федерацияны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини Председатели Матвиенко Валентина чакъырыб, аны ишине Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид да къошулгъанды.

Москвада «Алтын къач» деген Бютеуэресей агропромышленность кёрмюч болгъанды. Аны Эресей Федерацияны Правительствосуну Председатели Медведев Дмитрий ачханды. Кёрмючге аграр-промышленность комплексде хайырландырылгъан бусагъатхы технологияла, аны кибик бу санагъатда келир заманда этилирге белгиленнген затла салыныб болгъандыла.

«Биз бирге кюрешиб, ачыгъы бла айтсакъ, кертисинде бек уллу джетишимлеге джетгенбиз. Алай демеклик, сабанларыбыздан уллу битим джыйыб, къралыбызны азыкъ къоркъуусузлугъун баджаргъанбыз. Беш джылны узагъына джыл сайын 100 миллион тоннадан артыкъ мюрзеу алыб тургъаныбыз, эл мюлк продукциябызны тышына кёбден кёб сатыла баргъаны, джыл сайын джангы ишчи орунла ачылгъанлары - была керти да уллу джетишимле, хорламла тюлмюдюле! Бусагъатда 2019-чу джыл бла андан ары эки джылгъа бюджет салыуну ишлери этиле турадыла. Ол бюджет алкъын къабыл этилмегенди. Алай а аграрийле бир ишексиз аны джаратырыкъдыла. Нек десегиз, биз анда бизни джетишимлеге джетдирген амалланы, алагъа джакълыкъ этиуню мадарларын, берилген ачханы санын – аланы барын да сакъларыкъбыз», - дегенди Медведев Дмитрий, кёрмючню ача.