Джашау ызларында ашхы юлгю кёргюзе, фахмуларын, билимлерин аямайын, таза джюрекден халкъгъа къуллукъ этиб кюрешгенле аз тюлдюле.
 Аллай ашхыланы бириди мен хапарын айтыргъа излеген Ижаланы Хасанны джашы Хусей.
Ол 1978-чи джыл Къызыл Октябрда адамлагъа терен къайгъырыб ишлеген джигер адамны, Хасанны, юйюрюнде туугъанды.  Хусейни джюрегине Ата джуртха, халкъгъа сюймеклик, халкъыбызны ашхы адетлери, адеби-намысы сабий заманындан сингнгенди. Эл школну бошагъандан сора, андан ары билимин ёсдюре, 2015-чи джыл Ставрополь университетни экономика факультетин джетишимли тауусханды. Ол экономист усталыкъны алгъаны бла къалмай, 2018-чи джыл «Синергия» университетни магистратурасыны юрист факультетин бошайды. Баш окъуу учреждениеледе окъугъан сагъатында студент олимпиадалагъа, конкурслагъа къошулуб, алчы орунланы алыб, тенглерине болуша атын иги бла айтдыргъанды.

Мындан алда Эресей Федерацияны Пенсион фондуну Къарачай-Черкесияда бёлюмюню тамадасыны орунбасары Тамбиева Ирина журналистле бла пресс-конференция бардырды. Ол республиканы кёбчюлюк информация мадарларыны къуллукъчуларына 2018-чи джыл Эресейни пенсион системасында орун алгъан джангылыкъланы эмда 2019-чу джыл боллукъ тюрлениулени юслеринден толу хапар айтды.

«Пенсион страхование системагъа киргенлеге бусагъатдагъы, энди боллукъ пенсионерле, аланы юйдегилери, сабийлери да къошуладыла.

2019-чу джыл башил (январь) айны 1-ден кючюне кирген федерал законнга кёре пенсиягъа эркишиле 65 джылда, тиширыула 60 джылда чыгъарыкъдыла. Ол кёзюу бир джолгъа болуб къалмай, акъыртын-акъыртын 10 джылны ичинде бардырыллыкъды.

Пенсиягъа алгъа чыгъаргъа эркинликлери болгъанланы, саулукъларына заран джетдирген къыйын болумда ишлегенлени льготалары сакъланадыла. Сакъатланы пенсиялары да толусу бла турлукъду.

Мындан алда Черкесск шахарда Шимал Кавказ кърал гуманитар-технология академияда «Кавказ в контексте глобальных вызовов» атлы джыйылыу болду. Ол Къарачай-Черкес Республиканы Миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникациялары бла басмасыны хакъындан министерствосуну эмда башында сагъынылгъан академияны башламчылыгъы бла бардырылгъанды. Анга Эресейни субъектлеринден, Джууукъдагъы тыш къралладан, Къарачай-Черкес Республикадан миллетлени эмда динлени араларында байламлылыкъ джаны бла ишлеге къарагъан алимле-экспертле къошулгъандыла. Джыйылыуда Кавказда миллетлени араларында конфликтлени, конкуренцияны, кооперацияны юслеринден темагъа эмда Азербайджанда, Гюрджюде ислам динни радикализация чурумлары бла байламлы джарсыуланы сюздюле. 

Тышындан келген къонакълагъа хошкелди сёз айтыб, джыйылыуну КъЧР-ни миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникациялары бла басмасыны хакъындан министри Хапиштов Мурат ачды.

«Турникетсиз ыйыкъ» деген Бютеуэресей акция бла байламлы Эресейни Федерал Почта управлениесини Къарачай-Черкес бёлюмю Черкесск шахарны школларыны сохталарына экскурсия этдиргенди.

Сохтала быйыл Черкесскеде ачылгъан джангы форматлы почта бёлюмге къонакъгъа чакъырылгъандыла. Окъуучула былайда ишни къуралгъаны эмда баргъаны бла шагъырей болгъандыла. Айтыргъа, почта связны бёлюмюнде не иш баджарыла эсе, ол ишлени барындан да хапар билгендиле.

КъЧР-ни адамлары  Эресейни  джамагъаты бла бирге кеслерини болумлулукъларын сынаб кёрюрге боллукъдула джаш оноучуланы Бютеуэресей дараджада боллукъ «Лидеры России» деген конкурсларында.

Ётген ыйыкъда ол конкурсха къошулургъа таукел болгъанланы эсебге тюшюрюу ишле бардыла. «Бюгюннгю кюнде уа, конкурсха къошуллукъларыны юслеринден билдириуле (заявкала) джазыб бергенлени саны 50 мингден аслам болгъанды», - деб билдирди «Россия - страна возможностей» деген АНО-ну агентствосуну пресс-къуллугъу.