Мындан алда Черкесск шахарда Шимал Кавказ кърал гуманитар-технология академияда «Кавказ в контексте глобальных вызовов» атлы джыйылыу болду. Ол Къарачай-Черкес Республиканы Миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникациялары бла басмасыны хакъындан министерствосуну эмда башында сагъынылгъан академияны башламчылыгъы бла бардырылгъанды. Анга Эресейни субъектлеринден, Джууукъдагъы тыш къралладан, Къарачай-Черкес Республикадан миллетлени эмда динлени араларында байламлылыкъ джаны бла ишлеге къарагъан алимле-экспертле къошулгъандыла. Джыйылыуда Кавказда миллетлени араларында конфликтлени, конкуренцияны, кооперацияны юслеринден темагъа эмда Азербайджанда, Гюрджюде ислам динни радикализация чурумлары бла байламлы джарсыуланы сюздюле. 

Тышындан келген къонакълагъа хошкелди сёз айтыб, джыйылыуну КъЧР-ни миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникациялары бла басмасыны хакъындан министри Хапиштов Мурат ачды.

«Турникетсиз ыйыкъ» деген Бютеуэресей акция бла байламлы Эресейни Федерал Почта управлениесини Къарачай-Черкес бёлюмю Черкесск шахарны школларыны сохталарына экскурсия этдиргенди.

Сохтала быйыл Черкесскеде ачылгъан джангы форматлы почта бёлюмге къонакъгъа чакъырылгъандыла. Окъуучула былайда ишни къуралгъаны эмда баргъаны бла шагъырей болгъандыла. Айтыргъа, почта связны бёлюмюнде не иш баджарыла эсе, ол ишлени барындан да хапар билгендиле.

КъЧР-ни адамлары  Эресейни  джамагъаты бла бирге кеслерини болумлулукъларын сынаб кёрюрге боллукъдула джаш оноучуланы Бютеуэресей дараджада боллукъ «Лидеры России» деген конкурсларында.

Ётген ыйыкъда ол конкурсха къошулургъа таукел болгъанланы эсебге тюшюрюу ишле бардыла. «Бюгюннгю кюнде уа, конкурсха къошуллукъларыны юслеринден билдириуле (заявкала) джазыб бергенлени саны 50 мингден аслам болгъанды», - деб билдирди «Россия - страна возможностей» деген АНО-ну агентствосуну пресс-къуллугъу.

 "Сабийлеге бирча мадар» деген Бютеуэресей Халкъ фронтну проектини волонтёрлары 700-ден аслам хакъсыз кружокла, секцияла ачхандыла.

Аны къурамына 20 мингден аслам джаш адам киреди. Аны юсюнден Бютеуэресей Халкъ фронтну ара штабыны члени, Кърал Думаны Билим бла илмуну юсюнден бёлюмюню башчысыны заместители Любовь Духанина айтханды. «Проектни активистлери – джаш адамла, тюрлю-тюрлю санагъатланы усталары, фахмулу адамла, устазла болуб ишлеген ата-анала – сабийлени не тюрлю къаууму бла да ишлерге къоркъмайдыла. Ала ачхан кружокла бла секциялагъа кёб сабийли, къарыусуз джашагъан юйдегиледен сабийле, ёксюз сабийле эмда закон бла къайгъылары болгъан сабийле джюрюйдюле», - дейди Любовь Духанина.

Бу кюнледе Москваны «Манеж» деген ара кёрмюч залында «Эресейчи энергетика ыйыкъ» (РЭН) деген халкъла арасы форум болуб ётгенди.

Бизни республикадан аны ишине КъЧР-ни Правительствосуну Председателини заместители, КъЧР-ни Москвада таймаздан ишлеген келечиси Гогова Мадина, КъЧР-ни Правительствосуну Председателини заместители Смородин Сергей,КъЧР-ни къурулуш, мекям-коммунал мюлкюню министри Гордиенко Евгений къошулгъандыла. «Эресейчи энергетика ыйыкъ» деген халкъла арасы форумну ишин Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин ачханды.