2018-чи джыл аууз-герги (октябрь) айны 29-да комсомол къуралгъанлы 100 джыл толады. Бюгюнлюкде ВЛКСМ къуругъанлыкъгъа, аны этген ашхы ишлери, Совет Союзну тарихине къошхан уллу юлюшю ёмюрлеге миллетни эсинде къаллыкъдыла. Келген джолубузну билирге, андан дерс алыргъа къаст этгенлей джашай билсек, ёсюб келген тёлюлеге ёхтемсиниб айтырча кёб зат табарыкъбыз. Комсомол кесини заманында джаш тёлюден къуралгъан бирлешликлени ичинде джер юсюнде эм кючлю, эм онглу болгъанды десек, уллу джангыллыкъ тюлбюз – къайда къыйын болса, къайры атланыргъа керек болса, ол ары терк джетгенди. Комсомолну эм уллу махтауу уа Ата джуртха кертилиги, анга чексиз сюймеклиги болгъанды. Биз бюгюн халкъыбызны белгили адамларыны бири, 1972-чи - 1975-чи джыллада комсомолну Гитче Къарачай райкомуну биринчи секретары болуб ишлеген Каппушланы Шамилни джашы Джашарбекни юсюнден хапар айтыргъа излейбиз.