КъЧР-ни халкъ поэти Батчаланы Османны джашы Башир бу кюнледе 65-джыллыкъ юбилейин белгилейди. Ол Къыргъыз ССР-ни Сретенка элинде туугъанды. Тюзлюк хорлаб джуртубузгъа келгенден сора, Огъары Тебердиде орта школну бошагъанды. Аскерден къайтхандан сора 1976-чы джыл Къарачай шахарда институтну суратлау-графика факультетине окъургъа киргенди. Студент заманында маданият, спорт джаны бла эришиулеге кёб къошулгъанды, ёчлю орунлагъа тыйыншлы болуб да тургъанды. Баш билим алыб чыгъыб, урунуу джолун  Огъары Тебердини орта школунда сурат салыу бла черчениеден устаз болуб, башлагъанды.

«Къарачай» газетни абыстол (ноябрь) айны 2-де чыкъгъан 84-чю номеринде «Адам улу кечмез къыйынлыкъны салгъандыла» деген статьяны басмалагъан эдик. Ол, экинчи дуния къазауат бошалгъандан сора, талай джылны тинтиу ишле бардырылыб, нацистлени аманлыкъ ишлери толу ачыкъланнганларындан сора, сюдю процесслени джыйыб, 1958-чи джыл «Нюрнбергский процесс» деген 7-томлукъ уллу китабда берилген керти документлени тамалында джазылгъан бла байламлы эди.

Мындан алда табышлылыкъ эмда тюрлю-тюрлю проектлени къурау бла кюрешген джаш адамла Архыз посёлокда «Мой бизнес» деген бизнес-форумгъа джыйылгъан эдиле. Ол быйыл 3-чю кере бардырыла эди.

Уллу Ата джурт къазауатда совет халкъ фашист Германияны хорлагъанлы келир джылны хычаман (май) айыны 9-да 75 джыл толлукъду. Дунияны башында эм ачы къазауатланы бири 1941-чи джыл башланыб, 1945-чи джыл бошалгъан эди. Гитлерни мураты, Европаны бир къауум къралларынча, Совет Союзну да талай айны ичине хорлаб, аны халкъларын кесине къул этерге эди. Алай а аны мураты толмады. Совет халкъ бирден ёрге къобуб, кючлю сауутланнган фашист аскерчилеге къаршчылыкъ эте, талай джылны джанын-къанын аямай сермешиб турду. Эм ахырында хорлагъан да этди. Алай а къралны адам санына, мюлкюне уллу къоранч тюшдю. Айтыугъа кёре, къазауатны джылларында 26 миллиондан аслам адам къырылгъанды. Къарачай автоном областдан да Ата джуртларын фашист джыртхычладан азатларгъа  кёб адам кетген эди. Аланы бир къауумлары джаралы болуб, кърал саугъала алыб, юйлерине къайтсала да, асламысы уруш баргъан джерледе джан берген эдиле. Областны башха районларынданча, Зеленчук райондан да кёбле фронтха кетиб уруш тюзледе джан берген эдиле. Бу райондан ненча адам кетген эди фронтха? Ызларына, юйлерине, къазауат бошалгъандан сора ненча аскерчи къайтхан эди? Бу эмда башха сорууланы «Къарачайны» корреспонденти  Къобанланы Махмут Зеленчук районда Уллу Ата джурт къазауатны эмда урунууну ветеранларыны советини председатели Анатолий Иванович Солнцевге бергенди.

Ата-бабаларыбызны джуртлары Уллу Къарачай асыл адамлары, джигитлери, халкъыбызны сыйын чыгъаргъан санагъат усталары, адеби-намысы, къонакъны сыйлауу бла махталыб келгенди. Энтда ол огъуру, насыбы юсюндеди. Мындан ары аны сакъларыкъла эндиги тёлюледиле. Бюгюннгю сабийлени не джаны бла да ол дараджагъа джетдире ёсдюрюуню баш борчха санайды Къарт-Джурт элни орта школуну директору Биджиланы Локъман. Аны бла ушагъыбызны газет окъуучулагъа теджейбиз.