Мындан алда табышлылыкъ эмда тюрлю-тюрлю проектлени къурау бла кюрешген джаш адамла Архыз посёлокда «Мой бизнес» деген бизнес-форумгъа джыйылгъан эдиле. Ол быйыл 3-чю кере бардырыла эди.

Уллу Ата джурт къазауатда совет халкъ фашист Германияны хорлагъанлы келир джылны хычаман (май) айыны 9-да 75 джыл толлукъду. Дунияны башында эм ачы къазауатланы бири 1941-чи джыл башланыб, 1945-чи джыл бошалгъан эди. Гитлерни мураты, Европаны бир къауум къралларынча, Совет Союзну да талай айны ичине хорлаб, аны халкъларын кесине къул этерге эди. Алай а аны мураты толмады. Совет халкъ бирден ёрге къобуб, кючлю сауутланнган фашист аскерчилеге къаршчылыкъ эте, талай джылны джанын-къанын аямай сермешиб турду. Эм ахырында хорлагъан да этди. Алай а къралны адам санына, мюлкюне уллу къоранч тюшдю. Айтыугъа кёре, къазауатны джылларында 26 миллиондан аслам адам къырылгъанды. Къарачай автоном областдан да Ата джуртларын фашист джыртхычладан азатларгъа  кёб адам кетген эди. Аланы бир къауумлары джаралы болуб, кърал саугъала алыб, юйлерине къайтсала да, асламысы уруш баргъан джерледе джан берген эдиле. Областны башха районларынданча, Зеленчук райондан да кёбле фронтха кетиб уруш тюзледе джан берген эдиле. Бу райондан ненча адам кетген эди фронтха? Ызларына, юйлерине, къазауат бошалгъандан сора ненча аскерчи къайтхан эди? Бу эмда башха сорууланы «Къарачайны» корреспонденти  Къобанланы Махмут Зеленчук районда Уллу Ата джурт къазауатны эмда урунууну ветеранларыны советини председатели Анатолий Иванович Солнцевге бергенди.

Ата-бабаларыбызны джуртлары Уллу Къарачай асыл адамлары, джигитлери, халкъыбызны сыйын чыгъаргъан санагъат усталары, адеби-намысы, къонакъны сыйлауу бла махталыб келгенди. Энтда ол огъуру, насыбы юсюндеди. Мындан ары аны сакъларыкъла эндиги тёлюледиле. Бюгюннгю сабийлени не джаны бла да ол дараджагъа джетдире ёсдюрюуню баш борчха санайды Къарт-Джурт элни орта школуну директору Биджиланы Локъман. Аны бла ушагъыбызны газет окъуучулагъа теджейбиз.

Боташланы Султанны джашы Хамид 1966-чы джыл алтотур (март) айны 12-де Къобан районну Знаменка элинде уллу юйюрде туугъанды. Элде орта школну тауусхандан сора ол Черкесск шахарда ДОСААФ-ны курсларында окъуб шофёр усталыкъ алгъанды.
1984-чю джылны арттотур (апрель) айында Хамид Совет Аскерге къуллукъ этерге кетеди. Аны алгъы бурун Ставрополь шахарда аскерчилени джыйгъан пунктда 2-3 кюнню тутуб, андан сора Батайск шахаргъа джибергендиле. Алайдан да Узбекистанны Термез шахарында аскер бёлекге ашыргъандыла. Термезде Хамид 3 айны карантинде болгъанды.

Урушда Къарачайны джигит уланы
Чочуланы Харун тутмакъдан къачыб,
Аямагъанса сен чыртда джауланы
Словакия чегетде джыйын къураб,
Тохсан кере джаула бла алышханса.
Хар джол сайын  фашистлени хорлаб,
Аскерчилени хаман да сыйын сакълаб,
Сен Эресейни Джигити болгъанса.
Чочуланы Адамейни джашы Харун 1919-чу джыл Къарт-Джурт элде туугъанды. Орта школну Гитче Къарачай районну Терезе элинде бошагъанды. Совет Аскерге 1939-чу джыл чакъырылгъанды. Фин къазауатха къошулгъанды. Ол къазауатдан сора зенит-артиллерия аскер училищеге окъургъа киргенди. Училищени къысхартылгъан программа бла  бошаб, лейтенант чынны алгъанды.