Къарачай-Черкес Республикада Росгвардия къуллукъну абычары Джангы Джёгетей элде профессор Сюйюнчланы Ханапийни, атын джюрютген орта школда патриотизмни юсюнден юретиу-ангылатыу дерс бергенди.

Спецназ къуллукъчу сохталагъа кесини ишини къалгъан ишледен башхалыгъыны юсюнден, къуллугъун толтура джигитлик этиб джан берген подполковник Андрей Ленёвну аты Росгвардияны республикан органыны къурамына ёмюрлюкге джазылгъаныны юслеринден да хапар айтды.

Махачкъалада Эресей Федерацияны Терроризмге къаршчы кюрешген миллет комитетини кёзюулю джыйылыуу болгъанды. Аны ол Комитетни председатели, Эресейни ФСБ-ны директору Бортников Александр бардыргъанды.

Джыйылыуну ишине Эресей Федерацияны Терроризмге къаршчы кюрешген миллет комитетини членлери, Темрезланы Рашидни да айтыб, РФ-ны бир къауум субъектинде Терроризмге къаршчы кюрешген комиссияланы, толтуруучу властны федерал органларыны башчылары, джорукъ сакълаучу органланы келечилери да къошулгъандыла.

Халкъгъа халал къуллукъ эте, кючлерин аямай кюрешиб, атларын сый бла айтдыргъан фахмулу адамла кёбдюле. Ала, къайсы къуллукъда болсала да, атларын махтау бла айтдырыб, таукел алгъа барадыла.
Аллай ашхыланы бириди юстицияны 2-чи класслы кенгешчиси деген чынны джюрютген Алчакъланы Къурманбийни къызы Зухра. Ол къыркъар (август), айны 6-да Эресей Федерацияны Юстиция министерствосуну Къарачай-Черкесияда управлениесини тамадасы къуллукъгъа салыннганды. Аллай буйрукъгъа Эресей Федерацияны юстиция министрини борчларын толтургъан Олег Плохой къол салгъанды.
От, суу, джел. Бу ючюсюнден адам улугъа, табигъатха да уллу къыйынлыкъла джетер ючюн къалмайдыла. Бизни республикада уллу джелле, суу къобханла кёб болмайдыла. Ол себебден аладан джыл сайын кёб адам джарсыйды, дерге болмайды. От тюшюу а бизде болур ючюн къалмайды. Аз болсала да, адамла да, табигъат да джарсыйдыла андан. Кимни терслиги бла от тюшеди юйлеге, чегетлеге, салам скирдлеге, бичен гебенлеге? Бу эмда башха соруулагъа джууаб излей, «Къарачайны» корреспонденти Къобанланы Махмут РФ-ны МЧС-ни КъЧР-де управлениесини Гитче Къарачай районда къарау ишлени бёлюмюню тамадасы Ёзденланы Махсютню джашы Шагъабаннга тюбегенди.
- Чынг алгъа мен коллективни юсюнден хапар айтайым, - дейди Шагъабан. – Коллектив алай уллу тюлдю: ол юч адамдан къуралгъанды. Менден сора бёлюмде ич ишлени капитаны Салпагъарланы Юсуфну джашы Ислам, тамада лейтенант Чотчаланы Сейиталийни джашы Рамазан ишлейдиле. Экиси да баш билимли адамладыла. Ишлерине толусу бла берилген, джууаблылыкъны сюйген адамладыла. Не къыйын ишни къолгъа алсала да, деменгили тындырадыла. «Бизни джууабсызлыгъыбыз бла, терслигибиз бла киши джарсымасын» деген иннет бла ишлейдиле. Мен алагъа кесиме ышаннганча ышанама.
- Энди кесинги юсюнден айтсанг.

 Каппушланы Махтийни джашы Ахмат 1966-чы джыл Къобан районну Знаменка элинде туугъанды. Орта школну тауусхандан сора ол Къызыл партизанла атлы колхозгъа ишлерге киргенди. Берилген джумушну иги тындыргъанын, тирилигин кёрюб, Ахматха машинаны ышаныб бергендиле. Джаш болса да, шофёрланы арасында атын иги бла айтдыргъанды. 1984-чю джыл аууз-герги (октябрь) айны аягъында ол аскерге кетеди.
Алгъы бурун Каппуш улуну Грозный шахаргъа ашырадыла. Машинагъа усталыгъын билгенлеринден сора, аны автомобиль батальоннга къошадыла. Ахмат алайда 3-4 айны тургъанды.