Дунияда, адам ийнаныб къалалмазча, сейир затла боладыла Аллах буюрса. Къубаланы Фатима, Сылпагъарланы Ибрахимни къызы, айтхан хапар да анга шагъатды.

- Дин джаны бла бир джукъда да окъумагъанма, меннге юретген да болмагъанды. Аны Шимал Кавказда Муслиманланы бирикдирген аралыгъыны башчысы, Къарачай-Черкесияны муфтийи Бердиланы Исмаил хаджи, имамла да биледиле. Аллах буюруб, Къур’анны тюшюмде окъугъан эдим. Аны бла тюнюмде да окъуб тебредим. Артда орус тилге кёчюрюлюб чыкъгъан Къур’анла бла да шагъырей болдум. Энди окъугъанымы ангылайма, кесим айтымла къураб, аятланы ана тилибизге кёчюрюб къоялмайма…

 «Чакъырыгъыз сиз диннге ариу затла бла» дегенди файгъамбарыбыз (Аллахны саламы болсун). Ол джорукъну къаты тутхандыла аны асхаблары да. Аллахны буйругъу бла, Джер джюзюне ислам дин алай бла джайылгъанды.

Аллахны игилигинден, бюгюнлюкде бизде ол халда ишлеген имамла аз тюлдюле. Аланы юслеринден джамагъат кесини разылыгъын бизни газетни юсю бла да билдириученди. Ёзге, аллай афендиле адамладан бюсюреу излеб кюрешмейдиле, аланы хар атламлары Аллахны разылыгъын табар ючюндю.

Хурзук элни имамы Бегеуулланы Солтан хаджи ол затны юлгюсюн кесини юйюнде кёргюзеди. Элде туууб, гитчеликден харам-халал айырыб ёсген джашны алайдагъы джамагъат иги таныйды, бек сыйын кёреди. «Ичигизде эм иги муслиман, эм ариу халиси кимни бар эсе, олду», деген хадис да, эшта, быллай адамла ючюн айтылгъан болур.

  Бу кюнледе Черкесскеде Абу-Ханифа имамны атын джюрютген республикан Ислам институтну юбилейин белгилей, уллу къууанч джыйылыу болду. Ислам институт 25 джыл заманны эллеге, шахарлагъа, дин организациялагъа дин къуллукъчула хазырлайды.

«Совет власть оюлгъан джыллада бютеу Ставрополь крайда (Къарачай-Черкес автоном область да ары кириб) къуру 15 межгит бар эди.  Имамла хазырларгъа керек болду. Биз Ислам институт ачаргъа оноулашдыкъ да, ачдыкъ. Бюгюнлюкде Аллахха шукурла, бизни Ислам институтубуз тыйыншлы дараджадады. Дерс бергенлени арасында Аль-Азхар деген белгили муслиман  университетден келиб ишлеген профессорла бардыла. Мен ара Эресейни, Татарстанны, Москваны дин окъуу заведениелерин да кёргенме. Бизни институт чыртда аладан артха къалмайды.

Аууз-герги (октябрь) айны 14-де Къарачай-Черкесияны ара шаарында «Къобан сууну башында Покрова» аты бла Шыйых Богородицаны байрамына джораланнган биринчи фестиваль болуб ётгенди.

Шыйых Богородицаны (христиан динде Иссаны анасына айтадыла) байрамына джыйылгъанланы Черкесскени мэрини биринчи заместители Алексей Баскаев алгъышлагъанды. Ол кёб миллетли, кёб динли Къарачай-Черкесияны халкълары кёб джылланы иги хоншулача, шох, татлы, бир-бири сыйларын кёрюб, бир-бири адетлерин ангылаб, джарашыулукъда джашагъанларын чертгенди.

«Хызенле ёлгеннге сууаб тюлдюле, аланы джюрютгенлеге гюнахдыла», - деб джазаса, дин къарнашым Абайханланы Назир «Къарачай» газетни 70-чи номеринде чыкъгъан «Мен кимге осият этейим?» деген статьянгда. Бек тюзге санаб, бу сёзлени тюблерине, бир огъай, талай кере къол салама. Бу сени ючюнчю сорууунга джууабымды. Мындан ары уа сен сорууларынгы тизгенча, кесими оюмума кёре джууабларымы мен да алай тизейим.
Биринчи сорууунгда, хар элде ёлюкню джуууучу адамла болсала дурус эди, дейсе да, анга таукел джууаб бералмайма. Амма, аллай адамла болсала, мени да джокъду огъайым. Ол джумушну баджарлыкъла хар бир элде да табылыб барырламы? Къайдам…