Къыркъаууз айны 7-си.
 КъЧР бла Черкесск шахарны Кюнлери болуб белгиленеди.
 1938-чи джыл Преградна (бюгюнлюкде Уруп) район къуралгъанды.


 1943-чю джыл Эресей Федерацияны Джигити, тамада лейтенант, лётчик Голаланы Нанакъны джашы Джанибек Украинаны джеринде баргъан урушлада алгъан джараларындан ауушханды. Аны Прилуки шахарда асырагъандыла.
 1947-чи джыл медицина илмуланы доктору, профессор Къоркъмазланы Маджирни джашы Барадин туугъанды. Ол 100-ден артыкъ илму ишни авторуду. Бюгюнлюкде ол белгилеген ишлени кючю бла онкология аурууланы багъадыла. Аны аты «Азербайджанны белгили адамлары» деген эсгериу китабха да тюшгенди. Барадин 1996-чы джыл никкол (июнь) айны 1-де ауушханды.
 1995-чи джыл миллетибизни джигит уланы Ижаланы Махайны джашы Абдуллагъа «Эресей Федерацияны Джигити» деген ат берилгенди. Абдулла 1920-чы джыл туугъанды.
Къыркъаууз айны 10-су.
 1919-чу джыл Къарачайны махтаулу уланы, Эресей Федерацияны Джигити, лётчик Биджиланы Локъманны джашы Солтан-Хамит туугъанды. Ол 1995-чи джыл ауушханды.
 1938-чи джыл Эресей Федерацияны махтаулу врачы, медицина илмуланы кандидаты Батчаланы Хамитни джашы Сеит-Умар туугъанды.
Къыркъаууз айны 11-и.
 1971-чи джыл КПСС-ни Ара Комитетини биринчи секретары, СССР-ни Баш Советини Президиумуну Председатели Никита Сергеевич Хрущёв ауушханды. Ол 1894-чю джыл туугъанды. Къарачайлыланы туугъан джуртларына къайтарыргъа бегим алгъан кърал башчыны миллетибизде уллу сыйы барды.
 1993-чю джыл Ючкекен элде «КъЧР-ни эл мюлк оюнлары» деген биринчи эришиуле ётгендиле. Эришиуле эки кюн баргъандыла.
Къыркъаууз айны 13-сю.
 1935-чи джыл эл мюлкню алчысы, къой къыркъыу эришиуледе СССР-ни чемпиону, Европаны чемпиону Байрамкъулланы Къасымны джашы Сапарбий туугъанды.

СЕМЕНЛАНЫ Аминат.

 
{jcomments}