Быйыл къыркъаууз (сентябрь) айны 9-да Къарачай-Черкес Республиканы ара шахарыны «Джашил айрымкан» деген маданият бла солуу паркыны амфитеатрында бир унутулмазлыкъ иш болду.
«Приговорённые к забвению» деген документли фильмге къараргъа джыйылгъан миллетни учу-къыйыры джокъ эди. Ол башланырдан алгъа Шимал Кавказны Муслиманларыны бирикдирген аралыгъыны тамадасы, Къарачай-Черкес Республиканы муфтийи, сахнагъа чыгъыб, сюргюнню заманында Орта Азия бла Къазахстанда ёлгенлерибизге дууа этдирди.

Ёмюрледен бери да онглу джашларыбызны джашау джоллары къартларыбызны учундура, джаш тёлюбюзге да юлгю болгъанлай келедиле.
Озгъан ёмюрню 40-чы – 50-чи джылларында, ким болса да «бизни миллетни джашларындан бири илмуда уллу джетишимле этиб, керти академик боллукъду» десе, хазна киши ийнанныкъ болмаз эди.

Джигитни джашау джолу

Къыркъаууз (сентябрь) айны 10-да Къарачайны  уланы, Эресей Федерацияны Джигити Биджиланы Локъманны джашы Солтан-Хамидге 100 джыл толлукъ эди.

Къыркъаууз айны 7-си.
 КъЧР бла Черкесск шахарны Кюнлери болуб белгиленеди.
 1938-чи джыл Преградна (бюгюнлюкде Уруп) район къуралгъанды.

Бюгюнлюкде Минги Тауну башына чыкъгъанла бек кёбдюле. Алай болса да, биз билгенден, Минги Тауну эки тёппесине да къарачай тиширыуладан биринчи болуб Байчораланы Хусейни къызы Тамара чыкъгъанды. Ол кеси къолу бла джазгъан хапарны «Къарачай» газетни окъуучуларына теджейбиз.