2020-чы джыл адам улуну эсинде энтда кёб джылланы сакъланныгъы хакъды. Джылны аллындан башлаб джерни башын хатерсиз ауруу кючлегенди. Биринчи кюнледен огъуна дунияны медицина къуллукъчулары не кючлерин да атыб, аурууну хорлар джанындан кюрешедиле. Ай медет, джыл джарым ётгенинде да, ауруу сёнгерге, артха ыхтырылыргъа ушамайды.

Быллай къыйын кюнледе медицина къуллукъчула бла тенгликде ишлеб айланнганла да артыкъ махтаугъа тыйыншлыдыла. Мен бюгюн «Терк болушлукъ» машиналаны джюрютгенлени юслеринден айтыргъа излейме. Мени сартын, ала да, врачла, фельдшерле, медсестрала бла тенгликде, ауруу бла уруш этедиле. Тамам алача хорламлы боладыла, кеслерин да хорлатадыла…

Арт кёзюуде, коронавирус ауруу джайылмазча этилген мадарла амалтын, адамланы бир къаууму ишсиз къалгъанды, бирсилени хайырлары да аз болгъанды неда чыртданда хайырсыз къалгъандыла. Аны бла байламлы, Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин мындан алда кесини кёзюулю Чакъырыуунда Кърал банкга адамлагъа аланы кредитлеринден, ипотекаларындан джыл джарымгъа дери баш бошлукъ берирге деб, борч салгъан эди.

Джангы джыл келиб, арадан бир-эки ай ётсе, республиканы районларыны администрацияларыны башчылары, озгъан джылны къалай ашыргъанларыны, къаллай ишле баджаргъанларыны эсеблерин чыгъарыучандыла.

Ма аллай отчётланы бирин Гитче Къарачай районну администрациясыны башчысы Байрамукъланы Пахатны джашы Рамазан мындан алда этди. Белгилисича, район уллу районланы бириди республикада. Бюгюнлюкде мында 43520 адам джашайды. Ма ол сандан 20557-си эркишиледиле, 22965-си  тиширыуладыла. Районну джамагъатыны 61,3 проценти ишге джараулуду.

Хапаланы Туугъанны джашы Абдулла 1918-чи джыл Тёбен Марада туугъанды. Ол Туугъан бла Байдыматны (Къоркъмазланы Ибрайны къызы) 13 сабийлерини бири болуб ёсгенди. Абдулла элде джетиджыллыкъ школну тауусхандан сора, джангы къуралгъан «Къызыл Октябрь» атлы колхозда ишлегенди.

Кузнецовланы Магометни джашы Рамазан
Рамазан 1916-чы джыл Къарт-Джуртда туугъанды. Эл школну окъуб бошагъанындан сора, Тёбен Тебердиде бухгалтерлени 4-айлыкъ курсларын тауусуб, фахмулу джаш 15 джылында Ворошилов атлы уллу колхозну тёргеу санагъатында иш баджаргъанды. Устазланы хазырлагъан училищеде да билим алгъанды. Алай а, ол кеси абычар болургъа къызыныб тургъанды. Аны бла 19 джылы толгъанында Учкуланны райвоенкоматына Къызыл Аскерге барыргъа излегенин билдириб, аскерге кетгенди. Архивде сакъланнган эсгериу къагъытда, устаз Н.Баскаков: «Рамазанны къурманлыгъына бютеу элни джамагъаты келген эди. Аны аскерге джюзле бла адамла джыйылыб ашыргъан эдиле …» - деб джазады.