Кючюкланы Шабазны джашы Магомет 1919-чу джыл аууз-герги (октябрь) айны 12-де Огъары Малкъарны Зылгы элинде туугъанды. 1935-чи джыл Москва шахарда А.В.Луначарский атлы кърал театр институтха окъургъа киргенди. Аны да 1940-чы джыл джетишимли бошаб, туугъан тау джуртуна къайтыб, Нальчик шахарда малкъар драма театрда ишлеб башлагъанды. Арадан бир кесек заман озгъанлай, сахнада сынамын да иги ёсдюргюнчю, Магометни аскерге чакъырадыла. Алай бла ол Ата джуртха къуллукъ борчун берирге кетеди.

Хурзук! Къаллай бир ариулукъ, къаллай бир тахсалыкъ барды бу сёзде. Къарачай халкъны эм эски эллерини бириди, миллетибизни бешигиди Хурзук. Хурзукда туугъандыла, ёсгендиле, окъугъандыла: тёрт Гюрге къачха ие болгъан, Къарачайны халкъ джигити Байрамукъланы Джатдай, Совет Союзну Джигити Къасайланы Осман, генерал-полковник Махаметланы  Солтан, Социалист Урунууну Джигити Гюрджюланы (Къобанланы) Нузула, Къарачай-Черкес Республиканы халкъ назмучусу Байрамукъланы Халимат, армияны генералы Семенланы Владимир эмда башхала.

Багъалы «Къарачай» газетни редакциясы!

Джыл сайын, аууз-герги (октябрь) ай башланса халкъыбызда Хасаука урушну юсюнден хапарла аслам джюрюучендиле. Биз барыбыз да билгенден, 1828-чи джыл  аууз-герги (октябрь) айны 20-да Хасаукада патчах аскер бла къарачайлыланы араларында 12-сагъатлыкъ уруш баргъанды. Ол урушдан сора, ортада кесамат джазылыб, Къарачай Эресей империяны къурамына киргенди. Бу хапаргъа хар ким кесича къоша, къората барады да, бир-бирледе, Хасаука урушну нек болгъанын, къалай болгъанын да иги ангыламай къалабыз.

Кёб болмай Черкесскеде кърал филармонияны мекямында «Къарачай – алан халкъ» джамагъат бирлешлик халкъыбызны тилин, адетлерин, шартларын сакълау эмда тарихибизни ёсюб келген тёлюлеге билдириу бла байламлы уллу къууанч этди.

Быйыл къыркъаууз (сентябрь) айны 9-да Къарачай-Черкес Республиканы ара шахарыны «Джашил айрымкан» деген маданият бла солуу паркыны амфитеатрында бир унутулмазлыкъ иш болду.
«Приговорённые к забвению» деген документли фильмге къараргъа джыйылгъан миллетни учу-къыйыры джокъ эди. Ол башланырдан алгъа Шимал Кавказны Муслиманларыны бирикдирген аралыгъыны тамадасы, Къарачай-Черкес Республиканы муфтийи, сахнагъа чыгъыб, сюргюнню заманында Орта Азия бла Къазахстанда ёлгенлерибизге дууа этдирди.