Багъалы редакция! Келир джыл телекъараучула цифралы телевидениеге кёчерге керек боллукъдула. Цифралы телевидениеге кёчерге керекли оборудованиени алыргъа ачхалары болмагъанлагъа не оноу? Ала телевизоргъа къарамай турургъамы керекдиле?

Х. Алимат.
Уруп район.

Багъалы Алимат эгечибиз! «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики» федерал кърал унитар предприятиени директору Жанна Ткаченко билдиргенине кёре, Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид кёб болмай цифралы телевидениеге кёчюуню юсю бла КъЧР-ни Правительствосуну кенгешин бардыргъанды. Ол анда шахар, район администрациялагъа эмда муниципалитетлеге къыйналыб джашагъан, кеси къарыулары бла цифралы телевидениеге кёчерге къарыулары болмагъанланы тизимлерин джарашдырыргъа борч салгъанды.

  Бу арт джыллада республикада нартюх ёсдюрмеген эл мюлк предприятие джокъду дерге боллукъбуз. 2017-чи джылдан бери нартюх урлукъну тышындан келтиргенлерин къойгъандыла: «Хаммер» ООО фирмадан аладыла. «Хаммер» ООО фирма нартюх урлукъ хазырлаучу завод ишлеб, аны хайырланыугъа бергенди.

Мындан алда «Къарачайны» корреспонденти Къобанланы Махмут «Хаммер» ООО фирманы урлукъ хазырлаучу заводуну директору Смаккуланы Дагирни джашы Русланнга тюбеб, анга талай соруу бергенди.

- Руслан, урлукъ хазырлаучу заводну не мурат бла ишлегенди фирма?

- «Колос» урлукъ хазырлаучу заводну кесибизни эмда джерчилик санагъат бла кюрешген эл мюлк предприятиелени тюрлю-тюрлю эл мюлк культураланы урлукъла бла баджарыб турур ючюн ишлегенбиз. 2017-чи джылгъа дери башха эл мюлк предприятиелеча, биз да не тюрлю урлукъну да тышындан келтире эдик. Бизни къралда бизге джараулу урлукъ табмасакъ, тыш къраллагъа да барыргъа керек бола эди. Джол не къадар узакъ болса, джоюм да аллай бир кёб этилиучен эди. Бусагъатда уа хар зат багъады. Хар сомну аяулу этмесенг, бир кесек заманны ичине банкрот болуб къаллыкъса. Сорургъа, айланыргъа эринмей, учуз багъасы бла урлукъ табсакъ, тыш къралладан да келтириб тургъанбыз.

Мындан алда «О противодействии коррупции Карачаево-Черкесской Республики» деб илму-практика конференция болду.

Аны Къарачай-Черкес Республиканы прокуратурасы бла «Синергия»  университетни КъЧР-де филиалы къурагъан эдиле. Ол джыйылыугъа джууаблы къуллукъчула, устазла, студентле, журналистле келген эдиле. Университетни директоруну илму джаны бла орунбасары, филология илмуланы доктору, профессор Къараланы Зухра конференцияны ачды.

Республиканы прокуроруну тамада болушчусу, юстицияны тамада кенгешчиси Макаов Али «Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупциии в Карачаево-Черкесской Республике» деб доклад этди.

 Бизни халкъыбызда алгъыш этген заманда къуру да «кёб джаша» демей къоймайдыла. Башха ашхы сёзле бла бирге аны айтхан адетди.

Бир да ишексиз, ол сёзде уллу магъана барды. Аны хар ким кесича ангылайды. Бу затны айтханыбыз, бюгюнлюкде джылы 90-нга джетген адамгъа кёбле сукъланныкъдыла – бир насыблы тюбейди кесини 90-джыллыгъына.

Байрамукъланы Чочакъны джашы Дуда быйыл кесини 90-джыллыкъ юбилейин белгилейди. Ол 1928-чи джыл эндреуюк (декабрь) айны 16-да Гитче Къарачай районну Схауат элинде туугъанды. Байрамукъланы Чочак бла Сарланы Кърымгерийни къызы Анайны Дудадан сора да эки къызлары бла эки джашлары болгъандыла: Сапра, Шамкъыз, Азрет-Алий, Хасан.

Дуда кесини урунуу джолун башлагъанында, анга сынгар джети джыл болгъанды. Ол элде ишлеб, чыныгъыб ёсгенди. Аны бла бирге орта билим да алгъанды.

Къыз чыгъарыуну, келин алыуну джорукълары, «хар элни къой союуу башха» дегенлей, хар джерде башха тюрлюдюле.

Таб, эки хоншу элде да башхалыкъла танылыб къаладыла. Тыш къарамында башхалыкъ танылгъанлыкъгъа, ич магъана, мурат бирди: игилик, ашхылыкъ. Иги кюнлеге джетейик, деб, ата-ана сабий ёсдюредиле, ашхы кюнлени кёрейик, деб умут, мурат этедиле.

Биз бир терезечи къарт бла (атына Къазий дейик) ушакъ этебиз.