Багъалы «Къарачай» газетни редакциясы!

Джыл сайын, аууз-герги (октябрь) ай башланса халкъыбызда Хасаука урушну юсюнден хапарла аслам джюрюучендиле. Биз барыбыз да билгенден, 1828-чи джыл  аууз-герги (октябрь) айны 20-да Хасаукада патчах аскер бла къарачайлыланы араларында 12-сагъатлыкъ уруш баргъанды. Ол урушдан сора, ортада кесамат джазылыб, Къарачай Эресей империяны къурамына киргенди. Бу хапаргъа хар ким кесича къоша, къората барады да, бир-бирледе, Хасаука урушну нек болгъанын, къалай болгъанын да иги ангыламай къалабыз.

Кёб болмай Черкесскеде кърал филармонияны мекямында «Къарачай – алан халкъ» джамагъат бирлешлик халкъыбызны тилин, адетлерин, шартларын сакълау эмда тарихибизни ёсюб келген тёлюлеге билдириу бла байламлы уллу къууанч этди.

Быйыл къыркъаууз (сентябрь) айны 9-да Къарачай-Черкес Республиканы ара шахарыны «Джашил айрымкан» деген маданият бла солуу паркыны амфитеатрында бир унутулмазлыкъ иш болду.
«Приговорённые к забвению» деген документли фильмге къараргъа джыйылгъан миллетни учу-къыйыры джокъ эди. Ол башланырдан алгъа Шимал Кавказны Муслиманларыны бирикдирген аралыгъыны тамадасы, Къарачай-Черкес Республиканы муфтийи, сахнагъа чыгъыб, сюргюнню заманында Орта Азия бла Къазахстанда ёлгенлерибизге дууа этдирди.

Ёмюрледен бери да онглу джашларыбызны джашау джоллары къартларыбызны учундура, джаш тёлюбюзге да юлгю болгъанлай келедиле.
Озгъан ёмюрню 40-чы – 50-чи джылларында, ким болса да «бизни миллетни джашларындан бири илмуда уллу джетишимле этиб, керти академик боллукъду» десе, хазна киши ийнанныкъ болмаз эди.