КъЧР-ни Муслиманларыны дин управлениесини хаджилик бла байламлы ишлеге къарагъан бёлюмю быйыл Кябагъа барлыкъладан къауум къурай башлагъанын билдиреди.
Эки тюрлю рейс боллукъду: Магас-Медина; Грозный-Шарджа (самолёт бла), Шарджа-Медина (автобус бла).
Къуру самолёт бла барыллыкъ рейсге бу затла киредиле: самолёт бла учуу, Мединада къонакъ юй, Меккада къонакъ юй (Альхарамдан 1 км узакълыкъда); зияратла (Мединада тарихли джерлеге барыу); транспорт (Мединада аэропорт - къонакъ юй, Медина-Мекка, Мина-Арафат-Муздалифа-Мина, Мекка-Джидда (аэропорт); араб тилни билген, сынамлы джол устала; литература (зияратчыгъа джол кёргюзген); аш-суу (кюнорта азыкъ); зем-зем суу - 5 литр.

 «Ючкекенчи Бердиланы Олег вертолётла чыгъарады», - деген хапар кёбден бери джюрюйдю. Мындан алда кесинден интервью алыргъа таблыкъ тюшдю. Бюгюн аны басмалайбыз.

  - Къарачай джашла, къызла къралыбызны къалайында да, къайсы санагъатда да ишлейдиле. Вертолётла бла байламлы къуллукъ этген адамыбыз барды, деб а эшитмегенбиз. Ол себебден газет окъуучула сени джашау джолунг, ишинг бла шагъырей болургъа излейдиле.
- 1949-чу джыл Къазахстанны Сайрам районуну Белые Воды элинде Бердиланы Къочхарны джашы Шамилни юйдегисинде туугъанма. Кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора Терезеде, Первомайскеде школлада окъугъанма. Кесим Ючкекенденме. Харьков шахарда авиация институтха кириб, аны 1972-чи джыл бошагъанма. Примор крайда Арсеньев шахарда вертолётла чыгъаргъан предприятиеге ийдиле. Баш усталыгъым бла къалмай, атылтыуну кючю бла металланы керекли дараджагъа джетдириуден да аттестациям бар эди. Ол ишни этгенлеге башчы да болдум, конструктор къуллукъгъа да салдыла. Урунуу джолум алай бла башланды.

Уллу Аллах тиширыудан ариу, тиширыудан сюйюмлю, тиширыудан ингил, тиширыудан джумушакъ, тиширыудан татлы  инсанны джаратхан болмаз дуниягъа.
Алай а тиширыуну къаны терсине айланса,  эркишисин  ачыуландыргъандан  оздуруб, алындырыргъа да  боллукъду.
Биз бюгюн ушагъыбызны аллында ол «алындыу» хапарланы къояйыкъ да, юй бийчеси баш иесин къалай этиб, не этиб ачыулу этерге боллугъуну юсюнден сёлешейик.
Аллах эркишиге, тиширыугъа да эки аякъ, эки къол, бир баш бергенликге, сан ишленнгенлеринде кёб затны башха тюрлю этгенди. Халилерин, сагъышларын а къой да къой…  Къысхасыча айтыргъа, тиширыу эркишини ич дуниясын къаллай бир ангылагъанын кеси биле болур, эркишиге тиширыуну ангылагъан а, бек къыйынды. Тиширыуну ариу айтханын, ачыкъ айтханын эркиши бек ариу ангылайды. Къыйдырыб, андан-мындан келтириб айтханын а, эркишиге бек къыйын болады ангылагъан. Эркиши ангыламаса уа, «ангыламайма» деб айтханы ёхтемлигине джетери амалтын, ачыулу болады.

Карамурзин Казим башчылыкъ этген элчи-фермер мюлкню механизаторлары Къумуш башында сабанлада гардош салыб тебредиле. Озгъан джылладача, быйыл да ала 35 гектаргъа гардош саллыкъдыла. Мюлкню уа бютеулей да 70 гектар сабаны барды. Къалгъан 35 гектаргъа силослукъ нартюх себиучендиле. Бусагъатда уа иш гардош салына тургъан бачхала бла буртлада къызыудады. Эки къауумгъа юлешиниб, тиширыула урлукъ ариулайдыла. Биринчи къауум Тебердиден, экинчи къауум да Красногоркадан келгендиле.
- Гардош урлукъ айырыу ишге бютеулей да 60 тиширыу къошулгъанды, - дейди элчи-фермер мюлкню тамадасы Карамурзин Казим. – Джашагъан эллеринден эртденбла эртде ишге келиб, тиширыула ингирге дери ишлейдиле. Аланы ишге эки «Газель» бла джюрютебиз.
Мени биргеме къарнашларым Азрет-Алий бла Рустам ишлейдиле. Экиси да, керек болса, механизаторну ишин, керек болса, сеялкагъа олтуруб, урлукъ салыуну бардырадыла.
Мен элчи-фермер мюлкге башчылыкъ 2012-чи джылдан бери этеме. Ары дери фермерлик ишни атам бардыра эди. Мен усталыгъым бла экономист-бухгалтерме.

 Бизни республикгъа СССР-ни, Россияны космонавтларындан кёбле келгендиле. Мен хапарын айтырыкъ космонавт а Совет Союзну Джигити Зудов Вячеслав Дмитриевичди.
1986-чы джыл мен МВД-ны Зеленчук районда бёлюмюню тамадасыны иш борчларын толтура эдим. Ол джыл Буково деген посёлокда, обсерваторияны базасында, джаш космонавтланы Бютеусоюз джыйылыуу бара эди.
Алайгъа  джамагъат джорукъну сакълау ишлени къурайым деб, ич ишлени къуллукъчуларыны бир къаууму бла  келген эдим.
Хант юйге киргенимде, анда ауузлана тургъан Зудов Вячеслав Дмитриевични кёреме да, къатына барыб, аскердеча, хурмет этеме. Ол да, ёрге туруб, къол бере, чынын да, къуллугъун да айтады. Не сейирден болду эсе да, экибизни арабызда шохлукъ тамал салды алайда огъуна. Бир кесек заманны ушакъ этгенден сора мен андан: «Ашыгъышмыса огъесе мында мычырлай заманынг бармыды?» - деб сорама. Ол да 4-5 кюн заманы болгъанын билдиреди, ызы бла да экинчи сорууума джууаб бере, бош заманын мени бла бирге джер-суу кёре ашырыргъа огъайы болмагъанын айтады.