Ёмюрледен бери да онглу джашларыбызны джашау джоллары къартларыбызны учундура, джаш тёлюбюзге да юлгю болгъанлай келедиле.
Озгъан ёмюрню 40-чы – 50-чи джылларында, ким болса да «бизни миллетни джашларындан бири илмуда уллу джетишимле этиб, керти академик боллукъду» десе, хазна киши ийнанныкъ болмаз эди.

Аллахха минг шукур, ол кюнлеге да джетдик.
Эресейни Илмула академиясыны академиги, «Щёлково Агрохим» компанияны баш директору, Къаракетланы Добайны джашы Салисни илмуда, башламчылыкъ эмда мюлк ишледе уллу джетишимлерини юсюнден газетледе, журналлада окъусам неда телевизорда кёрсем, тамам къууаныб, джюрегимден Салисге алгъыш этиученме. Ма аллай учуннган кюнлерими биринде, халкъыбызны атын айтдыргъан,  Къаракетланы Салисге атаб джазгъан назмуму «Къарачай» газетни окъуучуларына теджейме. 

 

КЮНДЮЗ КЮНСЕ,
 КЕЧЕ АЙСА

Исси салам  сеннге, Салис, къарнашыбыз!
Аллах айтса, Сен тынч-эсен болурса?
Сеннге джетсин бизни этген алгъышыбыз.
Омакъ сёзсюз, Сен халкъынга огъурса.
Билим, акъыл, адеб-намыс бары сеннге,
Ёлчелемей берилгенча кёребиз,
Сен дагъанса инджилгеннге,  джууукъ-тенгнге,
Аны ючюн артыкъ да сый беребиз.
Ишленмеклик шартынг бютюн бек ушайды,
Халкъда сыйы болгъан атанг Добайгъа.
Сенича джаш халкъы ючюн, деб джашайды,
Баш урмайды къуллукъчугъа не байгъа.
Аллах берген акъылынг бла хайырланыб,
Уллу алим – АКАДЕМИК – болгъанса.
Джан бла санны излемлерин тенгиш салыб,
Тин байлыкъдан, мал байлыкъдан толгъанса.
Джашау джолунг джаш тёлюге юлгюлюдю,
Къартла сени джашларыча кёрелле.
Этген ишинг саулай къралгъа белгилиди,
Кърал башчыла сеннге багъа берелле.
Таркъаймазча сый келтирдинг Къарачайгъа,
Алчы болуб урунууда, илмуда.
Сен ушайса кюндюз кюннге, кече айгъа.
Чырт арыма-талма алгъа барыуда!
Эм  бек сюйген адамларынг джашауда,
Саулукъдан да, насыбдан да толсунла!
Сый келтире халкъгъа, алгъа барыуда
Туудукъларынг сеннге ушаш болсунла!
Юйдегингден, юй бийченгден бек къууаныб,
Сый келтире халкъгъа Сен джюз джыл джаша!
Уллу Аллах къарыуунгу къатландырыб,   
Закий Салис, Нарт Къарчагъа Сен уша!
КАТЧИЛАНЫ Ахмат,
РСФСР-ни махтаулу къурулушчусу, СССР-ни Министрлерини Советини саугъасыны лауреаты, «Хурмет Белгиси» орденни кавалери, КъЧР-де Къартланы советини башчысы.
 
{jcomments}