Боташланы Султанны джашы Хамид 1966-чы джыл алтотур (март) айны 12-де Къобан районну Знаменка элинде уллу юйюрде туугъанды. Элде орта школну тауусхандан сора ол Черкесск шахарда ДОСААФ-ны курсларында окъуб шофёр усталыкъ алгъанды.
1984-чю джылны арттотур (апрель) айында Хамид Совет Аскерге къуллукъ этерге кетеди. Аны алгъы бурун Ставрополь шахарда аскерчилени джыйгъан пунктда 2-3 кюнню тутуб, андан сора Батайск шахаргъа джибергендиле. Алайдан да Узбекистанны Термез шахарында аскер бёлекге ашыргъандыла. Термезде Хамид 3 айны карантинде болгъанды.

Урушда Къарачайны джигит уланы
Чочуланы Харун тутмакъдан къачыб,
Аямагъанса сен чыртда джауланы
Словакия чегетде джыйын къураб,
Тохсан кере джаула бла алышханса.
Хар джол сайын  фашистлени хорлаб,
Аскерчилени хаман да сыйын сакълаб,
Сен Эресейни Джигити болгъанса.
Чочуланы Адамейни джашы Харун 1919-чу джыл Къарт-Джурт элде туугъанды. Орта школну Гитче Къарачай районну Терезе элинде бошагъанды. Совет Аскерге 1939-чу джыл чакъырылгъанды. Фин къазауатха къошулгъанды. Ол къазауатдан сора зенит-артиллерия аскер училищеге окъургъа киргенди. Училищени къысхартылгъан программа бла  бошаб, лейтенант чынны алгъанды.

Бир кюн тиш дохтургъа кёзюу сакълаб тургъанлай, сюелиб тургъан бир тиширыуну телефону зынгырдады. Ол, аны сумкасындан чыгъарыб, сёлешиб башлады.

Бадахланы Мырзакъулну джашы Аскер 1921-чи джыл Къарачайны эм эски эллерини бири Къарт-Джуртда туугъанды. Аскерни атасы Мырзакъул абычар болгъанды. Ай медет, ол Аскер да туугъунчу дуниясын ауушдурады. Анасы Качина (къыз тукъуму Дудаладан) къолунда ууакъ сабийлери бла кеси къалады. Аскер Сары-Тюз элде школну тауусхандан сора, 1937-чи джыл Микоян-Шахарда педрабфакга кириб, анда джетишимли окъугъанды. 1939-чу джыл Бадах улу кесини разылыгъы бла, рабфакны бошай тургъан Лайпанланы Магометни да алландырыб, Ленинградда аскер училищеге кирирге оноу этеди. Алай бла, ала экиси да, Ленинградда Къызыл байракълы аскер-инженер училищеге кириб, окъуб тебрейдиле. Ол заманланы эсине тюшюре, Бадахланы Аскер кесини китабында да былай джазгъанды: