Ёртенланы Борис редакцияны терк-терк джокълайды. «Къарачай» газетни алгъанлай турады да, хар келгени сайын анда басмаланнган затланы юслеринден кёлюне келгенни да айтады, мындан ары неле чыгъарыкъларын да сорады. Кеси да назмула джазады. Чыгъармачылыкъ ишлени юслеринден да сёлешебиз. Къачан да тири, джарыкъ адам, кёб болмай келгенинде да хапарлашдыкъ.

- Ростов шахардан къайтханма. Джолну узакълыгъы бир кесек татыды, - деди. Ары нек баргъаныны хапарын да айтды. - Къарачайны кёчюргенлерини юсюнден, былтыр джайдан бери документли фильм алыб кюрешедиле. Бизни миндириб баргъан вагонлары, паровозлары-зат да Ростовда Эресейни темир джолларыны музейинде сакъланадыла. Кёчюрген кюнлерин суратлар ючюн аланы да хайырландырыб, ол кёзюуде миллетге къаллай къыйынлыкъ джетгенин кёргюзюрге керек эдиле. Анга джюз адам къошулдукъ. Бизни музейни директоруну тамадасыны орунбасары Хасанланы Ханафийни башчылыгъы бла  республикада миллет театрланы актёрлары, элледен къартла, тиширыула, сабийле - саулай да джетмиш адам бардыкъ. Ингирала башланыб, кече сагъат оннга дери, не тюрлю къалабалыкъны да кёргюзюб алдыла киногъа, деди Ёртен улу.

Бу джол кёбчюлюк бла бирге болгъанды. Алай а беш суратлау эмда документли фильмледе кёрюнеди да Борис, аланы кёбюсюнде баш ролланы ойнайды. Ол фильмлени да эсигизге салайыкъ. «Стреляющие горы», «Песчаные часы», «Империя пиратов», «Война и мир Карачая», бешинчи «Шит и меч» деген фильмге 1959-чу джыл, студент заманында чакъыргъан эдиле. Аны режиссёр Басов Владимир Бакуда алгъан эди. Аллай бир кинофильмде ойнагъан республикада огъай, Шимал Кавказда да бек аз актёр барды.

 Къарачай-Черкес Республиканы ёсюмюне айырылыб уллу юлюш къошхан джаш адамланы бири, сёзсюз да, Джанкёзланы Ильясны джашы Эдуардды.

Бюгюнлюкде ол «Группа Прогресс» ООО-ну баш директоруду. Аны бла да къалмай, фахмулу улан «Корпорация развития КЧР» деген АО-ну проектлерини тамада управляющийиди.

Къайда ишлесенг да, тутхан ишинге джууаблы кёзден къараргъа кереклисин иги ангылагъан Джанкёз улу Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутатыны болушчусуду.

Кёб болмай, «Къарачай-Черкес Республиканы джаш тёлюсюню бирлешлиги» деген джамагъат биригиу къуралгъанды – Джанкёз улу аны члениди.

Айхай да, бир-бирлерин ангылагъан джаш адамла, бирикселе, кёб ашхы иш этерге боллукъдула. Бюгюнлюкде заман бла тенг атлар ючюн, адамны илму-техника джаны бла билими болургъа керекди. Аны бла бирге башламчылыкъ эте билгенле, табышлыла, джашаугъа кеслерини энчи лагъымларын сингдирирге къолларындан келгенле изленедиле. Ол затланы айтханыбыз, Джанкёзланы Эдуард джашауда бюгюн не керек болгъанын, тенгледен артха къалмаз ючюн, кесин джаш адам къалай джюрютюрге кереклисин ангылагъаны бла кесичалагъа юлгю болуб келеди.

Озгъан джылгъа бурулуб къараса, аны джюрегин къууандырырча атламларын да эслерикди. Айтыргъа, Джанкёз улу, 2018-чи джыл «Молодой предприниматель России - 2018» деген Бютеуэресей конкурсну джергили бёлюмюне къошулуб, ёчлю оруннга ие болгъанды. Джаш адамлагъа джораланнган бу конкурсну «Сельскохозяйственное предпринимательство» деген номинациясында анга экинчи орун берилгенди.

Бюгюн миллетни атын айтдыргъан адамланы ичинде фахмулу алимле, джазыучула, суратчыла, врачла, устазла, актёрла, политикле дагъыда башха санагъатланы келечилери бардыла. Аланы хар бири, джашауда энчи сокъмакъ салыб, кесини, миллетини эмда республикасыны атларын сый-махтау бла айтдырады.

Биз бюгюн аллай адамланы бирини юсюнден хапар айтыргъа излейбиз. Ол, джаш адам болгъанлыкъгъа, атын Къарачай-Черкесияда эмда андан тышында да кенг белгили этгенди.

Тоторкъулланы Ильясны джашы Ибрагимни тенглери аны атын иги бла сагъыныучандыла. Ол биргесине ишлегенлеге эмда биргесине джюрюгенлеге, аны бла тенглик тутханлагъа игилигин джукъдургъан адамды. «Игини игилиги джугъар» деб, халкъда бош айтылмайды. Ибрагим Къарачай-Черкес Республиканы Туризмини, курортларыны эмда джаш тёлю политикасыны министерствосунда къуралгъан «Молодёжная биржа труда» деген республикан кърал бюджет учреждениени директоруну борчларын толтурады. Аны бла бирге Эресей Федерацияны Кърал Думасыны депутатыны болушчусуду.

Бир кюн редакциягъа Хабез районну Къош-Хабль элинден бир огъурлу къарт келди, биргесине къызы эмда джууукъ джетген бир джаш адам да бар эдиле.

- Мен Мамижев Сагит Ахьяевичме. 1930-чу джыл туугъанма. 1957-чи джыл къарачайлыла Орта Азия бла Къазахстандан ызларына къайтхан замандан хапар айтыргъа излейме, - деб башлады ол кесини сёзюн. – Ал кёзюуде Хабез районну Ильич элинде  милиционер болуб ишлеб турдум. Артда, комсомолну райкомуну члени болгъаным себебли, аны путёвкасы бла анда ферманы тамадасы этген эдиле. 1957-чи джыл джуртларына къайтхан 17 къарачай юйдегини мен ишлеген Ильич элге джибередиле. Биз бир-бирибизни ангылаб, мен да алагъа къолумдан келгенича болушуб джашай эдик.

Сагит озгъан-кетген заманланы эсге тюшюрген бла бирге кесини джашлыгъын да тюшюре эди эсине. Не сейирсиниу, джаш джылларын эсге тюшюрмей ким джашаялады дунияда?

  Байчораланы Халитни джашы Шамил бюгюнлюкде Къарачай-Черкес Республиканы джаш тёлюсюню арасында атын иги бла айтдырыргъа къолундан келген уланланы бириди.

Игиликге-ашхылыкъгъа тырмашхан, атала бла анала алагъа салгъан къыйынны зыраф этмеген джаш адамларыбыз, Аллахха шукурла болсун, джамагъатны ичинде тюбеселе, кёлюбюз, айхай да, кёлтюрюледи.

Байчораланы Шамил Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутатыны болушчусуду. Ол, Къарачай-Черкес Республиканы Ич ишлерини министерствосуну Джамагъат советини члениди. Алайды да, джамагъат ишлеге таукел узалгъан Байчора улу, джашауда баш магъана адамлагъа игилик-ашхылыкъ этиб, ким да юлгю алырча энчи сокъмакъ салыу болгъанын джашлай ангылагъанды.2018-чи джыл Шамилни джашауунда ашхы ыз къойгъанды. Айтыргъа, тырмашыулу джаш, озгъан джыл медиасферада джаш тёлю проектлени Бютеуэресей конкурсуна къошулуб, биринчи оруннга ие болгъанды.

Билимин таймаздан ёсдюрюрге нюзюр этиб атлагъан таулу улан ётген джыл проект менеджерлени школун да джетишимли тауусханды.

2018-чи джыл Джаш тёлюню ишлерини хакъындан (Росмолодёжь) федерал агентство Эресей бла Японияны джаш тёлюсюню арасында сынам бла алмашыныугъа аталгъан Бютеуэресей конкурс бардыргъанды. Эм игиге саналгъан проект сынам бла алмашыныу программагъа кирликди. Бу конкурсда бизни джердешибиз Байчораланы Шамил биринчи оруннга ие болгъанды.