Къарачай-Черкес Республикада Халкъ Джыйылыугъа (Парламентге) депутатла сайлау ишге къызыу хазырланадыла. Партияла кеслерини кандидат тизгинлерин бегитиб, Сайлау комиссиягъа бергендиле.
Алай а, кёб болмай белгили болгъанына кёре, КъЧР-де Эресей Федерацияны Коммунист партиясы быйыл сайлаулагъа къошуллукъ тюлдю. Сайлау комиссия кандидатланы партиядан теджелген тизимин сайлаулагъа ётдюрмегенди. Аны оноуу бла разы болмай, партияны членлери Къарачай-Черкес Республиканы Баш сюдюне да баргъандыла. Алай а ол да Сайлау комиссияны бегимин тюзге санагъанды.
РФ-ны Кърал Думасыны элия (июль) айны 9-да болгъан пленар кенгешинде КПРФ-ни фракциясыны члени Александр Ющенко кесини сёзюнде Къарачай-Черкес Республикада бола тургъан ишлени хыртха уруб сёлешгенди.

Мындан алда КъЧР-ни Туризмини, курортларыны эмда джаш тёлю политикасыны хакъындан министерствосуну болушлугъу бла «Всероссийская лига дебатов» деген проектни регионал дараджада турнири ётдю. Аны къурагъанла Джаш тёлюню ишлерини юсюнден федерал агентство бла «Российское общество политологов» деген Бютеуэресей джамагъат бирлешлик болгъандыла.

Тюбешиуде алгъындан белгиленнген юч ишге баш магъана берилгенди: «Внешняя политика России: современные реалии и тенденции развития», «Активные вопросы внутренной политики России», «Технологический прорыв. Пространственное развитие России».

Турнирде джаш адамла кёбчюлюкню аллына чыгъыб уста сёлеширге, кеслерини оюмларын кескин ангылатыргъа, джашауда бола тургъан затлагъа тинтиу халда къараргъа, информация дуниягъа терк джайылгъан кёзюуде алджамагъанларын танытыргъа керек эдиле.

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид Эресей Федерацияны табигъат байлыгъыны министри Дмитрий Кобылкин бла тюбешгенди.

Мындан алгъа КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид Москвада Эресей Федерацияны Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бла тюбешгенди.

«Игиге  хош болмагъаннга, болмаз джол огъур,
Джашауунда джарсыу анга аслам джолугъур», – деучен эди къарт атам. Аман заманлагъа кёре джашауубуз иги бола баргъанлыкъгъа, джюрегибиз хош болуб къалалмай, андан да игисин излеб барабыз. Адамланы кёбюсюню ич дунияларыны ишленнгени алай бола болур. Игиликни излеген игиди, алай а бирде бютюн кемсиз болуб, игиликни кимледен эсе да даулагъаныбыз тюз болмаз. «Дауларгъа эркинлигим бармыды, джокъмуду? Кесим а кимме? Болумум неге джетеди, неге джетмейди?» – деген соруулагъа уа бир-бирледе чыртда сагъыш этмейбиз. Бир къауумла кеслерини  гитче арбазчыкъларына тизгин салалмагъанлайларына, къралгъа, къралдан озуб, Уллу Аллахха да оноу этерге кюрешедиле. Сёзлерине киши эс бёлмесе уа, аман айтыб, кёллерин къандырыргъа дыгалас этедиле. 
 
Мартны 18-де сайлаулагъа барайыкъ,
Кърал джорукъну джакъларгъа сен да, мен да джарайыкъ.
Чёб атайыкъ учунуб келлик заман ючюн биз,
Рахат, мелхум джашарча туугъан сабийлерибиз,
Эриб кетмез ючюннге сюйген тау миллетибиз,
Джашнар ючюн ёмюрге Уллу Эресейибиз!
 
Кърал а бизникиди. Къралны, республиканы, районну, шахарны, элни башчылары не кёкден тюшгенле, не джерден чыкъгъанла тюлдюле. Ала да, аман, иги эселе да,  бизни ичибизден чыкъгъан, акъылларыны, болумларыны джетгенлерине кёре ишлеген, бизнича,  бирер инсандыла.