Арттотурну 5-де Россия Федерацияны Президенти В. Путин къралда конкуренцияны ёсдюрюуге болушууда РФ-ны субъектлерини баш ишлерин ачыкълаугъа атаб Кърал Советни джыйылыуун бардыргъан эди.

Ол джыйылыуда Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид да болгъан эди. Андан къайтхандан сора республиканы Башчысы ол джыйылыуну эсеблери бла байламлы  кенгеш бардыргъанды.
Ол кенгешде КъЧР-ни Парламентини Председатели А. Иванов, республиканы Правительствосуну членлери, Россия Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини аппаратыны Къарачай-Черкесияда баш федерал инспектору И. Дральщиков, аны кибик ФАС-ны эмда Кърал закупканы джергили  управлениелерини келечилери да болгъандыла.

 

Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Россия Федерацияны Къоркъуусузлугъуну Советини секретары Николай Патрушев Шимал Кавказ федерал округда бардыргъан кенгешни ишине къошулгъанды. Ол Черкесск шахарда бардырылгъанды. Ары келгенлени арасында Россия Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Олег Белавенцев, Россия Федерацияны культурасыны министрини биринчи орунбасары Владимир Аристархов, Россия Федерацияны окъуу министрини орунбасары Ирина Потехина, Миллет ишледен федерал агентствону тамадасы  Роман Камаев, закон, джорукъ сакълагъан, надзор, къоркъуусузлукъ органланы келечилери, Шимал Кавказ федерал округну регионларыны тамадалары бар эдиле. 

 Мындан алда Темрезланы Рашид, республикада Бютеуроссия Халкъ фронтну активистлери бла тюбешиб, джыйылгъанланы 25 сорууларына джууаб бергенди. Ала асламысына джерлени, джолланы иги этиуге, эллени социал ёсюмлерин кёлтюрюуге, урунуугъа, окъуугъа, сабийле бла джаш тёлюню айныуларына джакълыкъ этиуге аталгъан эдиле. Ол тюбешиуню ишине КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов да къошулгъан эди.  

Темрезланы Рашид, Халкъ фронтну келечилери бла саламлашыб, Къарачай-Черкесияда адамланы джюреклерин тынгысыз этген затланы оноуларын этиуде аланы этген ишлерини уллу магъаналары болгъанларын чертди.

 Республиканы ара шахары Черкесскеде алгъыннгы Тургенев атлы базарны орнунда, адетдеча, джазгъы республикан джармалыкъ болду.
Ары регионубузну бютеу муниципал къуралышларыны сатыу-алыучуларындан сора да Ставрополь, Краснодар крайладан, Адыгей, Къабарты-Малкъар республикаладан келген эдиле. Аны Къарачай-Черкесияны Промышленность бла сатыу-алыу министерствосу республиканы Эл мюлк министерствосу бла бирге къурагъан эди.
«Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, Правительствосу адамланы ашарыкъ, промышленность товарла бла баджарыу джанына терен эс бёледи», - деди КъЧР-ни промышленность бла сатыу-алыу министрини орунбасары Къаракетланы Мурат.

 Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид КъЧР-де биринчи кертме терек бачха салыугъа къошулгъанды. Устала айтхандан, 20 гектар джерде орун аллыкъ кертме терек бачха Россияны тарихинде эм уллу терек бачха боллукъду.
Бусагъат заманнга керекли терек бачхаланы инвестицион проекти Къарачай-Черкесияда «Шимал Кавказ федерал округну 2025-чи джылгъа дери социал-экономика ёсюмю» деген кърал программаны тамалында этилгенди. Аны инвестору «Къарачай-Черкесияны терек бачхалары» деген ОАО-ду. Бизни республикада бюгюнлюкде 200 гектар джерге кёгет терекле орнатылгъандыла. Джылны аягъына дери терекле энтда да 100 гектаргъа салынныкъдыла.