Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Бориспийни джашы Рашид республикабызны Правительствосуну членлерин джыйыб, планёрка бардырды. 

Джыйылыуда социал-экономика джаны бла республикабызда этилген эмда этиллик ишлени сюздюле. Аны бла бирге, школ сабийле джай солургъа чыкъгъан заманда къайсы лагерледе, къалай солурукъларына хазырланыу ишлени баргъанларына артыкъ да эс бёлюндю.

Джыйылыуда ачыкъланнганнга кёре, быйыл джай  бизни республиканы эллеринде, шахарларында джашагъан 11 минг сабий лагерледе солурукъдула.

Республиканы Башчысы  КъЧР-ни Правительствосуну Председателини заместители Чеккуланы Хызыргъа Роспотребнадзор бла эмда башха джууаблы ведомствола бла бирге, сабийлени джай солурукъларыны юсю бла байламлы этилирге керекли ишлени ачыкълады. Башчы айтханнга кёре, сабийлени ашагъан, джукълагъан, саулукъларына къаратхан, ойнагъан, билим алгъан джерлери  кърал бла белгиленнген излемча иги болургъа керекдиле.

 

 Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид Терроргъа къаршчы комиссияны джыйылыуун бардырды.

Джыйылыуда аманлыкъны тохтатыуну джангы мадарлары бла джорукъларыны эмда аланы джашауда орунлу этиуню юслеринден сёлешинди. Кенгешге Эресей Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини болушчусу Николай Дорожко, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, джорукъ сакълаучу органланы тамадалары, Правительствону членлери, районлада, шахарлада терроргъа къаршчы комиссияланы келечилери келген эдиле.

Джыйылыуну КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид ачыб, Эресей Федерацияда быллай аманлыкъла аз бола баргъанларын чертди. Озгъан он джылны ичинде 997-ден былтыр тогъузгъа тюшгенин билдирди. Терроргъа къаршчы кюрешгенле ишлерин таб къурай билгенлери бла хар джыл сайын болургъа тебреген 20 аманлыкъ иш ачыкъланыб, аланы этерге излегенле тутулуб тургъанларын да айтды.

- Адамланы террорист къоркъуудан сакълар ючюн, алагъа къаршчы кюрешни джангы мадарларын, джорукъларын хайырландырыргъа керекди. Эресейни Президенти В.В. Путин да аны айтады. Бу аманлыкъ чыгъар деб ишекли болурча джерледе, артыкъ да уллу сакълыкъ керекди. Къуру джорукъ сакълаучу органла болуб къалмай, джергили властланы къуллукъчулары да профилактика ишге магъана берирге тыйыншлыдыла. Бу муратлагъа джетер ючюн кеслерини профессионал усталыкъларын ёсдюрюрге да керекдиле, - деди республиканы Башчысы.

 

  Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, Ставрополь крайны Губернатору Владимир Владимиров, Адыгея Республиканы Башчысы Мурат Кумпилов, Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Нальчикде «Кюнлю шахар» деген сабий чыгъармачылыкъ академиягъа баргъандыла.

Къонакълагъа сабийле джарашдыргъан, къурагъан затланы, мийик технологияланы кёргюзгендиле. Ол кёрмюч илму, окъуу программаны тамалында бардырылгъанды. Къабарты-Малкъар аллай затха биринчи кере къошулады.

«Кюнлю шахар» деген академияны къурамына кирген «Кванториум» технопарк бла фахмулу сабийлени лицейи да кеслери чыгъаргъан эмда башха затланы кёргюзгендиле.

Эресейни юч субъектини башчылары да чыгъармачылыкъ академияны сабийлерин къонакъгъа чакъыргъандыла. Темрезланы Рашид  бла Казбек Коков аралыкъны сабийлери Къарачай-Черкесиягъа барлыкъларыны юсюнден келишгендиле. Ала бизни республикада Зеленчук районда Эресей академияны астрофизика обсерваториясын кёрлюкдюле. «Джашил айрымканда» болгъан кёб тюрлю сейир затха къарарыкъдыла.

 Бу кюнледе Владикавказ шахарда Эресей Федерацияны Президенти  Владимир Путинни ШКФО-да Толу эркинликли келечиси Александр Матовниковну башчылыгъы бла джыйылыу болгъанды. Ары Эресей Федерацияны Шимал Кавказны ишлерини юсюнден министри Сергей Чеботарёв, ШКФО-ну субъектлерини башчылары баргъандыла. Кенгешни ишине Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид да къошулгъанды.

Кенгешде «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» деген кърал программаны тамалында къуралгъан «Стратегия развития ШКФО, Госпрограммы и Стратегия развития туризма, с учётом новой структуры государственной программы» деб, мындан ары этиллик ишлени белгилеген оюмну сюзгендиле.

ШКФО-ну ёсюмюню юсюнде джангы алыннган кърал программагъа кёре округда джыл сайын да Кавказны къралла арасы экономика форумун бардырыб турургъа, дегендиле. Аны бла байламлы табигъатны услулугъуну къоркъууундан объектлени сакълай кёб тюрлю иш этилликди.

 Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Къобан районунда иги ишлеген элчилеге саугъала бергендиле.

«Бюгюн биз 2018-чи джылны ичинде эл мюлкде этилген ишлени ахыр эсеблерин чыгъарабыз. Джылны аллында салыннган борчла хазна къалмай толгъандыла. Алай болса да, бир къауум сорууну оноуу этилирге керекди. Бизни баш муратыбыз, районну джамагъатыны джашау дараджасын кёлтюрюудю. Ол джанындан биз планнга кёре ишлегенлей турлукъбуз», - деб хапар айтханды Къобан муниципал районну администрациясыны тамадасы Чомаланы Магомет.

Ол андан ары сёзюнде чертгенден, быйыл этиллик кёб иш барды. Районну адамларын иш къоллу этиуде, саулукъ сакълауда, юй-турмуш санагъатда, билим бериуде орун алгъан соруула да ары киредиле.

«Ала бары да миллет проектледе белгиленнгендиле. Районну адамларыны джашау турмушларын иги этиу, биз ол проектлеге къаллай халда къошулгъаныбызгъа кёре боллукъду.