Хычаман (май) айны 9-у джууукълашыб келгени къадар анга аталгъан къурау ишле аслам бола барадыла. 

Бу кюнледе Черкесскени школлары аны бла байламлы бир акцияны башлагъандыла. Хорламны белгиси болуб тургъан байракъ эстафета халда бир школдан бир школгъа кёчюб барлыкъды. Эм ахырында ол хычаман (май) айны 8-де патриотлукъгъа юретиуню шахарда аралыгъына къайтыб келликди. 

Арттотур (апрель) айны 9-да ол акцияны аллын башлаб, Хорламны байрагъын Черкесскени 19-чу номерли гимназиясына бердиле. Шахарны арасында Джигитлени аллеясына анга аталгъан къууанчха уллу, гитче да кёб адам джыйылгъан эди. Уллу Ата джурт къазауатны ветераны Павел Иванович Ивашков быллай ишле ёсюб келген джаш тёлюню патриотлукъгъа юретиуде бюгюнлюкде бютюн да уллу магъанасы болгъанын айтды. Андан сора да Черкесск шахарны мэрини къуллугъун толтургъан Баскаев Алексей эмда башхала митингде ветеранны оюмун джакълаб сёлешдиле.

Бу тукъум акция къралны кёб шахарында ашхы адет болуб турады. Бизде биринчи кере этедиле аны. Ол иш Джигитлени аллеясында башланнганы иги ышаннга саналгъанын да чертдиле алайда.

  Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Урунуу бла социал ёсюмюню министерствосуну коллегиясыны кенгеши болду. Аны ишине Къарачай-Черкесияны Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) келечилери, федерал, регионал структураланы тамадалары, джамагъат организацияла, шахарла бла районланы социал къоруулау органларыны, социал учреждениелени тамадалары башхала къошулгъан эдиле.

Министерствону 2018-чи джыл этген ишлерини эмда быйыл толтурлукъ джумушларыны юсюнден КъЧР-ни урунуу бла социал ёсюмюню министри Анзор Охтов доклад этди. Республиканы 12 минг адамына, тюрлю-тюрлю мадарланы юсю бла, социал болушлукъ табдырылгъаны чертилди.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни аманатын толтура, Уллу Ата джурт къазауатха къошулгъан хар адамгъа, джашауда орун алгъан проблемаларыны оноуларын этерча, кеси оноулу джергили органланы усталары бегитилгендиле. Ветеранланы социал-турмуш болумларына къаралгъанлай турады. Кеси башларына оноу этген джергили органла бла социал джууаблы табышлылыкъны келечилери аланы кёз туурада тутуб, социал болушлукъ табдыргъанлай турадыла.

 Къарачай-Черкесияны Премьер-министри Аслан Озов адамла бла тюбешиу бардыргъанды.

Ала Правительствону Председателине джумушларын айта, республиканы эллерини социал-экономика ёсюмюню, кърал программаланы тамалларында турмуш болумну игилендириуню юслеринден соргъандыла.

Къобан районну Мичуринский элинден кёб сабийли ана, Лайпанланы Альбина, Аслан Озовдан, «Обеспечение жильём молодых семей на 2016-2020 годы» деген программагъа кёре джашау болумун иги этерге болушуругъун тилегенди. Аны кесини юйю болмагъаны амалтын, бусагъатда юйдегиси, киши юйде ачха тёлеб турады.

Аслан Озов Лайпанланы Альбинагъа ол программаны КъЧР-ни Туризмини, курортларыны эмда джаш тёлю политикасыны министерствосу бардыргъанын билдириб, министерство кёб сабийли юйдегилеге юй болумларын иги этерге джораланыб берилген субсидияны, кёзюулери джетгенлей, алырча, контролда тутарыгъын айтханды.

Къарачай-Черкесия «Телеаллея» деген Бютеуэресей акциягъа къошулгъанды. Аны тамалында республиканы Правительствосуну членлери, джамагъат организацияла бла кёбчюлюк информация мадарланы келечилери эсде къаллыкъ биринчи аллея орнатхандыла.

«Къарачай-Черкесияны адамлары цифралы телевидениени агъачлылыгъына тыйыншлы багъа берликлерине мен ийнанама. Бюгюнлюкде биз 20 терек орнатдыкъ, ала цифралы форматда джамагъат къарарыкъ 20 федерал каналны белгилейдиле. Барыгъызны да бу джангы джетишим бла алгъышлайма», - дегенди Къарачай-Черкесияны Премьер-министри  Аслан Озов.

Ол айтхандан, республиканы джери цифралы телевидениени сигналы бла 99,9 процентге баджарылгъанды. Ол кёргюзюм Эресей Федерацияда эм игилени бириди.  Къарачай-Черкесия арттотур (апрель) айны 15-ден цифралы телевидениеге толу кёчерик 20 регионну бириди.

Къарачай-Черкесияны промышленность бла сатыу-алыу министри Мурат Аргунов чертгенден, республиканы адамлары хайырланыргъа боллукъ экинчи мультеплексге 20 хакъсыз канал кирликди. Джангы аллеяда хар салыннган терек, ариу кёргюзтюрюк, бир канал болгъанын билдиреди.

Связь бла коммуникацияланы ёсюмюню аралыгъыны тамадасы Станислав Беляков билдиргенден, бара баргъан заманда регионал каналла да цифралы форматда ариу кёргюзтюрюкдюле.

«Кёб турмай «Архыз 24» джангы форматлы телевидениени 21-чи каналы боллугъуна биз ышанабыз. Бюгюн ол бизни республикагъа, бютеу къралыбызгъа уллу магъанасы болгъан, алгъа тири атлагъан затды», - дегенди ол.

  Къарачай районну джамагъаты цифралы телевидениеге кёчерге хазыр болгъанды.

- Къарачай районну администрациясы джамагъатны арасында юретиу-ангылатыу ишни таймаздан бардыргъанлай тургъанды. Адамла кёб джыйылыучу джерлеге цифралы телевидениеден хапар айтхан материалла тагъылгъандыла – почта бёлюмледе, социал объектледе, кёб функциялы аралыкълада, районла бла эллени официал сайтларында, - деб хапар айтханды Къарачай районну башчысыны орунбасары Алботланы Рамазан.

Ол чертгеннге кёре, районда болушлукъ керекли адамлагъа цифралы телевидениеге джараулу оборудование алыб бергендиле. Айтыргъа, районну эллерини администрациялары къарыусуз джашагъан юйдегилени тизимин табдыргъандыла, анда 186 адам болгъанды. Энди ол адамла барысы да приставкала бла баджарылгъандыла.

Бюгюнлюкде районда 106 юйдеги цифралы телевидение бла хайырланады. Районда 7111 юйден 6988 юйню иелери бла бу джумуш бла байламлы ушакъ этилгенди, аланы хазырлыкълары тинтилгенди.

Албот улу айтханнга кёре, юйлеринде таймаздан джашамагъан адамла бла тюбешир муратда эл администрацияланы келечилери эмда волонтёрла аланы арбазларын джокълагъанлай турадыла.