Боташладан бир джаш Сылпагъарлагъа, къыз тилей, келечиле джибергенди. Келечилени тамадалары, Талгъыр деб бир киши, сёз башлаб, къызны адамларына алай айтханды:

Салпагъарланы Батдалны къызы Хубийланы Хаджият джигит аналаны бириди. Ол 1924-чю джыл Сары-Тюзде туугъанды. Былайда школну айырмагъа бошаб, Къарачай шахарда педучилищеге киреди.

«Бирикген Эресей» политика партияны Къарачай-Черкесияда бёлюмю Шимал Кавказ кърал академияны ректору Къочхарланы Русланнга, партияны проектлерин толтуруугъа тири къошулгъаны ючюн, разылыгъын билдиргенди.

Байрым (февраль) айда къралыбызда талай джангы закон ишлеб башларыкъды. Бюгюн газет окъуучуларыбызны ол законла бла шагъырей этерге излейбиз.

«Аскер къуллукъ этерге контракт бегитген заманымда «Отха, суугъа кир!» деген буйрукъ берилсе да, аны толтурургъа керек болгъанымы иги ангылаб къол салгъан эдим. Ол кюн этген антыма керти болургъа кюрешгенлей барама», - дейди Эбзеланы Руслан.