Федерал джолгъа джууаблыла КъЧР-де Уллу Ставрополь каналны юсю бла кёпюр ишлеб тебрегендиле.

Росавтодоргъа бойсуннган «Кавказ» ФКУ Упрдор КъЧР-де Уллу Ставрополь каналны юсю бла А-165 Лермонтово-Черкесск трассада кёпюр ишлеб башларгъа хазыр болгъанды. 1964-чю джыл хайырланыугъа теджелген кёпюр да алай тургъанлай, аны къатында темирден 100 тонна ауурлукъну кёлтюрлюк кёпюр ишленникди.

65 метр узунлугъу болгъан кёпюр Къарачай-Черкес Республиканы ара шахарын бир-бири бла байламлы этгенден сора да, белгили Архыз, Доммай курортла эмда Кавминвод шахар бла да байларыкъды.

 Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Эресей Федерацияны Президенти В.В.Путинни «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» деген джангы май указыны тамалында къуралгъан миллет проектлени джашаугъа кийириуню юсюнден кёзюулю кенгеш бардыргъанды.

Кенгешни ишине Къарачай-Черкесияны Правительствосуну Председатели Аслан Озов, КъЧР-ни Башчысыны Администрациясыны тамадасы Мурат Озов, Правительствону членлери къошулгъандыла.

Кенгешни кёзюуюнде «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жильё и городская среда», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной  предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» деген миллет проектлени къурауну сорууларына къаралгъанды.

   Бир затны юсюнден къайтарыб айтыб тургъан ушагъыусузча кёрюне да болур. Алай болса да, джашауда иги зат болса, аны къууаныб, айтыб турурунг келеди. Нек десегиз, ол иги затны башхала да эшитиб, кёрюб, къууанныкъларын излейсе.

Темрезланы Рашид КъЧР-ни Башчысы болгъанлы республиканы джамагъатына кёб иги зат этгенди. Джангы школла, сабий садла, спорт комплексле, кёпюрле ишлениб, хайырланыугъа берилгендиле. Бу арт кёзюуде уа бизни республикада джолла ишлеуге уллу эс бёлюннгенди. Сёз ючюн, бусагъатда федерал магъанасы болгъан «Черкесск-Архыз» джолну Джёгетей Аягъы районда иги кесегин толусу бла джангырта турадыла. Башхача айтсакъ, кенгертгендиле.

 Мындан алда КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид уллу магъанасы олгъан темагъа аталгъан кенгеш бардыргъанды.

2019-чу джыл башил (январь) айны 15-де Эресей Федерацияны бютеу джеринде, 100 мингден артыкъ адамы болгъан шахарланы санамай, эфир аналог телевидение бериуле тыйыллыкъдыла. Бютеу кърал, аны ичинде Къарачай-Черкесия да болуб, 20 телевизион каналы болгъан, джер бла баргъан, хакъсыз цифралы телевизион бериулеге кёчерикди.

Регионну Башчысы Темрезланы Рашид билдиргенден, ол муратны толтурур ючюн, Минкомсвязь, РТРС, кърал властны органлары биригиб, кёб иш этгендиле. Къуру бизни республиканы джеринде, цифралы телевизион сигналланы иги берирге деб, 45 цифралы станция ишленнгенди. Цифралы бериуле республикада 99,8 процентге джетселе да, тау джерледе орналгъан узакъ элледе джашагъан миллет бериулени джангы форматы бла хайырланалмайды. Къарыусуз джашагъанла кеслери цифралы бериулеге керекли оборудованиени алалмай къыйналыргъа боллукъдула.

 Мындан алда Къарачай-Черкесияны ара шахарында дуниягъа белгили эресейчи актёр Василий Лановой чыгъармачылыкъ ингирини тамалында республикада Уллу Ата джурт къазауатны ветеранларын, регионал властны келечилерин алгъышлаб, аланы «Эресейни ёлюмсюз полку» деген Бютеуэресей джамагъат къозгъалыуну Сыйлы грамоталары бла саугъалады.

«Сау бол Къарачай-Черкесия, мен сизге бек разыма. Кертиси бла мында джамагъатдан джылыу урады, хар ишиме разы болуб къарайды. Энди мен «Къарачай-Черкесияны махтаулу артисти» болгъаным себебли, сизге кесими юйюме келгенча, дженгил-дженгил келе турлукъма», - деди Василий Лановой джыйылгъанланы алларында сёлеше.