Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путинни КъЧР-де приёмныйинде республиканы адамлары бла энчи тюбешле бардыргъанды.

Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Эресей Федерацияны Монополиягъа къаршчы ишлеген федерал  къуллугъуну тамадасы Андрей Цыганов бла тюбешгенди.

Аууз-герги (октябрь) айны 15-де Къарачай-Черкесияда «Молодой предприниматель России - 2019» деген Бютеуэресей конкурсну эсеблерин чыгъаргъандыла.

Уллу Ата джурт къазауат бошалгъанлы 70 джылдан аслам ётсе да, ол энтда кесин эсгертир ючюн къалмайды. Къазауатны джылларында тас болгъан аскерчилени ёлюк сюеклери табыладыла да джюреклерибизни бушуугъа бёлейдиле. Белгилисича, уруш тюзледе кёб аскерчи тас болуб къалгъанды. Аланы ёлюк сюеклерин табыб, джерге асырагъынчы саулагъа тынчлыкъ келлик тюлдю.

Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид «Эресейни ёлюмсюз полку» деген Бютеуэресей бирлешликни ара штабыны келечиси Борис Левитский бла тюбешиб, джаш тёлюню арасында патриот иннетни сингдириуню джолларыны юслеринден ушакъ этгенди.