Хурметли джердешлерибиз!

Никкол (июнь) айны  22-си Джуртубузну тарихинде эм джарсыулу, дунияны башында эм бушуулу кюнлени бириди. Фашист Германия баямламагъанлай, ташатын, Совет Союзгъа чабханды.

Ол совет халкъгъа бек къыйын тийген, джарсыу салгъан тёрт джылны баргъан къазауатны биринчи кюню эди. Къазауатны къыйынлыгъы хар юйге, хар юйдегиге джетгенди, адамланы тынчлыкъларын эмда рахат джашауларын бузгъанды.

  Эресейни Кюнюн Къарачай-Черкесияда перинатал аралыкъда да байрамлагъандыла. Ол къууанч мында башха халда ётгенди. Ол кюн дуниягъа биринчи кере кёзлерин ачхан джангы туугъан беш сабий - эки джашчыкъ бла юч къызчыкъ - алгъышланнганланы тизимине тюшгендиле. Аланы алгъышларгъа КъЧР-ни Правительствосуну келечилери келгендиле.

   Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид никкол (июнь) айны 12-де туугъан хар сабийни атына кеси къолу бла алгъышлау сёзле джазгъанды.

Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовников да болуб, Петербургда, къралла арасы экономика форумну Россеть майданында, «МРСК Северного Кавказа» ПАО-ну баш директору Виталий Иванов бла кёб болджаллы кесаматха къол салгъанды. Анда Къарачай-Черкес Республика бла «МРСК Северного Кавказа» ПАО регионну электросеть ёсюмюню юсюнде 10 джыл заманны биригиб ишлериклерини юсюнден айтылады. Кесаматны тамалында республиканы электросеть комплекси, цифралы технологияланы да хайырландырыб, техника джаны бла джангыртыллыкъды.

«Бюгюн биз электрокъууат джылдан джылгъа кёб хайырландырылыб баргъанын кёребиз. Республиканы экономика ёсюмю энергия байлыкъдан (энергоресурс) болгъаны хакъды. Ол тохтаусуз берилиб турмаса, экономика ёсерик тюлдю.

Салыннган борчланы джашаугъа киргизиу эмда ишни этилген кесаматдача бардырыу электросеть комплексни ёсюмюне тири джюрюш бериб, хайырланнганланы агъачлы электрокъууат бла баджарлыкъды», - деб чертгенди кесаматха къол салгъан сагъатда Темрезланы Рашид.

 

(Бизни корр.).  

   КъЧР-ни Правительствосуну Юйюнде, республикада Джоллада джюрюуню къоркъуусузлугъун сакълауну комиссиясыны кёзюулю джыйылыуу болду. Аны Правительствону Председатели Озов Аслан бардырды.

   Джыйылыуну ишине КъЧР-ни ич ишлерини министри Игорь Трифонов, КъЧР-ни Промышленностуну, Сатыу-алыу ишлерини, Саулукъ сакълауну, Окъуу бла илмуну, Туризмини, курортларыны эмда джаш тёлю политикасыны министерстволарыны, полицияны джоллада къоркъуусузлукъ сакълауну бёлюмлерини, муниципал къуралышланы, регионал автошколланы келечилери да къошулдула.

РусГидро бла Къарачай-Черкесс Республикада Петербургда бардырылгъан халкъла арасы форумну тамалында Красногор гитче ГЭС-лени къурулушуну проектин джашаугъа киргизирге деб, Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла РусГидрону баш директору Николай Шульгин кесаматха къол салгъандыла.

Алайда Темрезланы Рашид республиканы экономикасын ёсдюрюрге эмда джетмеген электрокъууатны толтурургъа проектни уллу магъанасы болгъанын айтханды.

«Республиканы джеринде быллай проектлени къурулушларын бардырыу джангы иш орунла ачаргъа, джетмеген электрокъууатны толтурургъа мадар берликди», - деб чертгенди Къарачай-Черкесияны Башчысы.