Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, Ставрополь крайны Губернатору Владимир Владимиров, Адыгея Республиканы Башчысы Мурат Кумпилов, Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Нальчикде «Кюнлю шахар» деген сабий чыгъармачылыкъ академиягъа баргъандыла.

Къонакълагъа сабийле джарашдыргъан, къурагъан затланы, мийик технологияланы кёргюзгендиле. Ол кёрмюч илму, окъуу программаны тамалында бардырылгъанды. Къабарты-Малкъар аллай затха биринчи кере къошулады.

«Кюнлю шахар» деген академияны къурамына кирген «Кванториум» технопарк бла фахмулу сабийлени лицейи да кеслери чыгъаргъан эмда башха затланы кёргюзгендиле.

Эресейни юч субъектини башчылары да чыгъармачылыкъ академияны сабийлерин къонакъгъа чакъыргъандыла. Темрезланы Рашид  бла Казбек Коков аралыкъны сабийлери Къарачай-Черкесиягъа барлыкъларыны юсюнден келишгендиле. Ала бизни республикада Зеленчук районда Эресей академияны астрофизика обсерваториясын кёрлюкдюле. «Джашил айрымканда» болгъан кёб тюрлю сейир затха къарарыкъдыла.

 Бу кюнледе Владикавказ шахарда Эресей Федерацияны Президенти  Владимир Путинни ШКФО-да Толу эркинликли келечиси Александр Матовниковну башчылыгъы бла джыйылыу болгъанды. Ары Эресей Федерацияны Шимал Кавказны ишлерини юсюнден министри Сергей Чеботарёв, ШКФО-ну субъектлерини башчылары баргъандыла. Кенгешни ишине Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид да къошулгъанды.

Кенгешде «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» деген кърал программаны тамалында къуралгъан «Стратегия развития ШКФО, Госпрограммы и Стратегия развития туризма, с учётом новой структуры государственной программы» деб, мындан ары этиллик ишлени белгилеген оюмну сюзгендиле.

ШКФО-ну ёсюмюню юсюнде джангы алыннган кърал программагъа кёре округда джыл сайын да Кавказны къралла арасы экономика форумун бардырыб турургъа, дегендиле. Аны бла байламлы табигъатны услулугъуну къоркъууундан объектлени сакълай кёб тюрлю иш этилликди.

 Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Къобан районунда иги ишлеген элчилеге саугъала бергендиле.

«Бюгюн биз 2018-чи джылны ичинде эл мюлкде этилген ишлени ахыр эсеблерин чыгъарабыз. Джылны аллында салыннган борчла хазна къалмай толгъандыла. Алай болса да, бир къауум сорууну оноуу этилирге керекди. Бизни баш муратыбыз, районну джамагъатыны джашау дараджасын кёлтюрюудю. Ол джанындан биз планнга кёре ишлегенлей турлукъбуз», - деб хапар айтханды Къобан муниципал районну администрациясыны тамадасы Чомаланы Магомет.

Ол андан ары сёзюнде чертгенден, быйыл этиллик кёб иш барды. Районну адамларын иш къоллу этиуде, саулукъ сакълауда, юй-турмуш санагъатда, билим бериуде орун алгъан соруула да ары киредиле.

«Ала бары да миллет проектледе белгиленнгендиле. Районну адамларыны джашау турмушларын иги этиу, биз ол проектлеге къаллай халда къошулгъаныбызгъа кёре боллукъду.

 КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид къралны джамагъатын Кърымны эмда Севастополь шахарны Эресейге къошулгъанларыны бешджыллыгъы бла алгъышлагъанды.

«Къралыбызны бютеу джамагъатын Кърымны эмда Севастополь шахарны Эресейге къошулгъанлары бла алгъышларгъа излейме. Беш джылны мындан алда Бютеукърым референдумда кърымчыла кеслери сайлаб, алай бла тарих тюзлюк орнуна тюшгенди - Кърым джарым айрымкан эски орнуна къайтханды. Ол джаз, Кърымны джазы, бютеу дуниягъа ачыкъ кёргюзгенди бир нюзюрню тутуб атлагъан халкъ джетишимлеге джетмей къалмазлыгъын. Бюгюнлюкде Кърым ёсюмню джолунда алгъа таукел атлаб баргъанын барыбыз да кёребиз. Бу джарыкъ иш бла Кърым Республиканы Башчысы Сергей Аксёновну, бютеу кърымчыланы, Севастополну губернатору Дмитрий Овсянниковну эмда ол Джигит шахарны адамларын алгъышлайма! Ол керти да бютеухалкъ байрамды!» - деб джазгъанды Инстаграмда кесини официал бетинде КъЧР-ни Башчысы.

Алтотур айны 18-де Черкесскеде анга аталгъан байрам ишле болгъандыла. Эресей Федерацияны, Къарачай-Черкесияны эмда Кърым Республиканы байракълары бла шахарны орамларында атлагъанлары ол джарыкъ ишлени бири эди.

 Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Юйюню Гитче залында кенгеш болгъанды. Анда джамагъатны цифралы эфир телевидениеге кёчюрюуге къаллай хазырлыкъ болгъаныны, алгъыннгы телевидениени тохтатыуну сорууларына къарагъандыла.

«Быйыл арттотур (апрель) айны 15-ден республиканы джеринде алгъыннгы телевидениени каналлары тохтарыкъдыла. Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид аны юсюнден кенгеш бардыргъанлы бери 4 ай озду. Бу джаны бла талай иш бардырылса да, баш муратыбызны толтурур дараджагъа джетмегеннге санайма. Алай дегеним, республиканы джамагъаты  цифралы телевидениеге кёчерге 100 процент хазырлыкъ джокъду», - дегенди Къарачай-Черкесияны Правительствосуну Председатели Аслан Озов.

Республиканы Премьер-министри белгилегенден, КъЧР-ни Миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы хакъындан министерствосу бла Промышленность бла сатыу-алыудан министерствосу адамланы араларында информация материалла джайыу джанындан, биригиб, ишлерге борчлудула.