Эл мюлк продукция чыгъаргъан сатыучулагъа-алыучулагъа кърал къошакъ болушлукъ табдырлыкъды. Аны юсюнден РФ-ны Премьер-министри Михаил Мишустин айтханды.

Агропромышленностда ишлегенле производстволарын къураргъа, джангыртыргъа этген джоюмларын, ала ол ачханы льгота кредитни юсю бла алсала да, къралдан субсидия алыргъа да боллукъдула. Ол зат аграрийлеге чыгъаргъан продукцияларыны агъачлылыгъын кёлтюрюрге, аны ассортиментин аслам этерге мадар берликди.

Бу субсидияны чабакъ, айры чабакъ къауум бла эмда моллюскала бла кюрешгенле, сютден къургъакъ продуктала этиб чыгъаргъанла, джау берген ёсюмлюкле бла кюрешген компанияла алыргъа боллукъдула.

(Бизни корр.).

Бу кюнледе Эресей Федерацияны Эл мюлк министерствосунда, министр Дмитрий Патрушевни башчылыгъы бла, видеоконференция халда оператив штабны кенгеши болгъанды. Анда агропромышленность комплексде эмда сатыу-алыуда къуралгъан болумну сюзгендиле.

2014-чю джылдан бери Украинаны башчылыгъы (Петр Порошенко, бусагъатда Владимир Зеленский) сёз бегитилгенине да къарамай, кесини халкъына эмда бизни къралгъа къаршчы къаллай къуджур ишле бардырыб турду. Айхай да, бир кюн бир тёзюм да тауусулгъан этеди. Сау сегиз джылны кюрешди Эресейни башчылыгъы, «былай этмегиз Минскеде сёз бегитиуню (Минское соглашениени) излемлерин толтуругъуз», дегенни айтыб, рахатлыкъгъа чакъырыб. Бир да, бир да болмады, ангыларгъа излемеди Украина джаны. Болмагъанында, Президент Владимир Путин, къралны башчылыгъы бла да кенгешиб, тутуб алды да таукел атлам этди. Донецк Халкъ Республика бла Луганск Халкъ Республиканы  кеси башына оноулу субъектле болгъанларын мюкюл этди, ызы бла уа аскер кюч бла бардырылгъан спецоперацияны башлады. Ол Украинаны тюз халкъына къаршчы баргъан иш тюлдю, бизни къралгъа къаршчы ууланнган, андагъы джамагъатха да зулму этиб тургъан аскер кючню къабына джыйыугъа джораланнган операцияды. Барыбыз да билебиз НАТО-гъа кенг эшик ачаргъа излегенлени иннетлерин. Аны ангыларгъа керекбиз къайсыбыз да.

Владимир Путин, мен ангылагъаннга кёре, мадары болмай спецоперация этерге Указ алай чыгъаргъанды. Мен аны этген ишин бек тюзге санайма. Ол 8 джылны Донецк халкъ республика бла Луганск халкъ республикада этилиб тургъан артыкълыкъны игилик бла тюзетирге кюрешгенин НАТО-чула, башхала да ангыламадыла. Аны бары да биледиле.

Алтотур (март) айны 3-де КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид РФ-ны Правительствосуну Председателини орунбасары Александр Новак Шимал Кавказ федерал округну регионларыны социал-экономика болумларыны юсюнден бардыргъан кенгешине къошулгъанды.