2018-чи джыл хычаман (май) айны 9-да – Уллу Хорламны кюнюнде – Къарачай-Черкес Республиканы ара шахарында 4 мингнге джууукъ аскерчини аты джазылгъан мемориал комплекс ачыллыкъды.
Бизни бюгюннгю джарыкъ джашауубуз ючюн джашлай джанларын уруш тюзледе бергенлени эмда фашистледен Джуртубузну тазалагъанланы атларын ёсюб келген тёлюле билирге керекдиле.
«Черкесск шахарны мэриясы бла шахар Думаны депутатлары, оноулашыб, «Ёмюрлюк отну» мемориалыны къатында орналгъан Махтауну аллеясында аскерчиге эсгертме бла мемориал ишлерге келишген эдиле. Ол мемориалны юсюнде шахардан Уллу Ата джурт къазауатха кетгенлени барысыны да атлары джазыллыкъдыла», - дегенди Черкесскеде джашагъан урушну ветеранлары бла тюбешген кёзюуюнде Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид.

Багъалы джердешле!
Сизни барыгъызны да Эресейчи Парламентаризмни кюню бла алгъышлайбыз!
Бу кюн байрамланы россиячы орузламасына  2012-чи джыл никкол айны 27-де – Эресейни биринчи Кърал Думасы ишлеб башлагъан кюн – тюшгенди.
 Эресей Федерацияны бусагъатхы Парламенти, демократияны белгиси болуб, къралны аллында тургъан борчланы толтурууда магъаналы ишлени тындырады; Эресейни адамларыны джашауларын игилендириу бла байламлы законла джарашдырады эмда алады.
Къарачай-Черкесияны Халкъ Джыйылыуу (Парламенти) да, республиканы шахарлары бла районларыны келечилик органларын бирикдириб, Къарачай-Черкесияны политика системасыны баш чыгына саналады. Толтуруучу властны органлары бла, аны кибик кеси оноуларын кеслери этген джергили органла бла къысха байламлылыкъда ишлей, депутатла законланы бегитиуге, социал-экономика магъаналы ишлени толтуруугъа уллу юлюш къошадыла.

Республиканы багъалы ахлулары! 29 джылны мындан алгъа «Репрессиялагъа тюшген халкълагъа реабилитация этиуню юсюнден» закон алыныб, ол къыйынлыкъланы чекген миллетлеге джангырыр ючюн кюрешир мадар берилген эди.
Ётген ёмюрню биринчи джарымында кенг бардырылгъан кёчгюнчюлюкню ачыуун кёб халкъ сынагъанды. Аланы ата-бабаларыны джерлеринде джашар эмда сабий ёсдюрюр эркинликлери сыйырылыб эдиле. Алай бла Къарачай-Черкесияда къарачайлыла бла къазакъла да киши джерлеге кёчюрюлген эдиле. Алагъа киши джуртлада ётдюрген джыллары джигитликлери бла тёзюмлюлюклерин сынауну эмда биригиуню джыллары болгъандыла. Кёчгюнчюле, джюреклеринде тюзлюкню келирине ийнанмакълыкъларын, Ата джуртха сюймекликлерин сакълай,  ол сынауладан сый бла ётгендиле.

Багъалы джердешле!
Чернобыль АЭС-де XX-чы ёмюрню эм уллу техноген къыйынлыгъы болгъанлы арадан 32 джыл ётдю. Ол къыйынлыкъда уа бизни миллионла бла адамларыбыз джарсыгъан эдиле. Аны юсюне да ол ызларына къайтарыргъа  къолдан келмезлик уллу къоранчла салгъан эди.
Чернобыль АЭС-де болгъан къыйынлыкъ сагъайтмагъан инсан къалмагъанды. Уллу къралны джюз мингле бла адамлары, саулукъларына къоркъуулу болгъанына да къарамай, ол техноген къыйынлыкъны онглар мадарла этиб кюрешгендиле. Чернобыль АЭС-де болгъан къыйынлыкъны хатасын онглар ючюн кюрешгенлени ичлеринде Къарачай-Черкесиядан да 1200 адам болгъанды, аладан 400 адам ауушханды; биз алагъа ол заманда этген эркишиликлери бла чыдамлыкълары ючюн джюрек разылыгъыбызны билдиребиз.

 Къарачай-Черкес Драма театр республикада эм уллу мадиянат аралыкъланы бириди. Мында беш халкъны драма театрлары орналгъандыла.

 Ала орус, абаза, ногъай,  къарачай, черкес тилледе спектаклле кёргюзгенлей турадыла. Аны юсюне да мында тюрлю-тюрлю концертле боладыла. Аны айтханыбыз – бу юй республикан аралыкъда джашагъанла бла аны къонакъларыны сюйюб келген джерлериди. Ол себебден бери келиб кетгенле анга кёб джылланы узагъына ремонт, реконструкция этилмей тургъанына бек къыйналгъанларын айта эдиле. Этиллик ишле кёб болгъанлары амалтын аны джангыртыр мадар табылмай эди. Аны амалтын Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни, «Евроцемент груп» ЗАО-ну директорларыны советини председатели Гальчев Филарет бла тюбешиб, театргъа реконструкция этерге келишгенини юсюнден хапаргъа шахарчыла да, республикада джашагъанла да къууаныб тюбегендиле.