Быйыл аууз-герги (октябрь) айны 27-си бла 28-де Минги-Тау» деген аты бла джаш дизайнерлени халкъла арасы тогъузунчу конкурсу боллукъду. Ол Черкесск шахарда Шимал Кавказ кърал гуманитар технология академияда ётерикди.

Конкурсха къошулургъа АБШ-дан, Франциядан, Австралиядан, Къытайдан, Индиядан, Турциядан, Вьетнамдан, Армениядан, Болгариядан, Беларусдан, Москвадан, Санкт-Петербургдан, Екатеринбургдан, Белгороддан, Краснодардан, Дондагъы Ростовдан, Таганрогдан, Набережные Челныдан, Ставрополь крайдан, Татарстандан, Къабарты-Малкъардан, Адыгеядан, Терк Башчы Тегейден, Дагъыстандан, Ингушетиядан, Анападан, Армавирден келликдиле.

Быйыл аууз-герий (октябрь) айны 10-да Москвада 2018-чи – 2019-чу джыллада «Эресейни алчылары» деген конкурсну башлаугъа аталгъан пресс-конфереция болгъанды. 2017-чи – 2018-чи джыллада бу проектни къурагъанла бла анда хорлагъанла конкурсну магъанасы бла анга быйыл кийирилген джангылыкъланы юслеринден айтхандыла. Аны бла да къалмай, ала анга быйыл къошулургъа излегенлени регистрациягъа алыуну ишин башлагъандыла. «Эресейни алчылары» деген конкурс АНО-ну «Эресей - толлукъ мадарланы къралы» деген проектлерини бириди. Ол Эресейни Президенти В. Путинни 2018-чи джыл хычыман (май) айда алгъан указыны тамалында къуралгъанды.

КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид бла КъМР-ни Башчысыны борчларын толтургъан Коков Казбек 2019-чу джылны Къарачай-Черкес Республиканы Къабарты-Малкъарда, Къабарты-Малкъар Республиканы Къарачай-Черкесияда джылы этиуню юсюнден указ алгъандыла.

Ала анга къол салгъан заманда алайда Къарачай-Черкесияны  Башчысыны биргесине КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Иванов Александр эмда КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Озов Аслан да болгъандыла.

«Биз этген келишиу бизни эки республикабызны экономика, социал эмда маданият иш джюрютюулерин ёсдюрлюгюне мен толу ийнанама. Эм магъаналысы уа ол бизни эртдеден бери бир-бирлери бла къысха байламлы болуб келген халкъларыбызны андан да джууукъ этерикди; арада къарнашлыкъ иш джюрютюулерибизни кенгертирикди. Аны бла да къалмай, бизни джаш тёлю джамагъат организацияларыбызны бир-бирлери бла байламлылыкъларын да ёсдюрлюкдю. Джаш тёлюню мындан ары иш джюрютюулери бла бизни республикаларыбызны келир заманлары да биз бюгюн аны излемине къалай эс бёлгенибизге кёре боллукъду»,- дегенди Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, указгъа къол салгъан заманда.

Ол, эки къарнаш республиканы бир-биринде бардырлыкъ джыллары бизни халкъларыбызны ары дериден да бек бирикдирликлерин айта, аланы Къарачай-Черкесия бла Къабарты-Малкъарны араларында иш джюрютюулени ёсдюрюуге джангы мадарла ачарыкъларын, бу эки регионда джашагъан миллетлени адетлерин, адеблерин, маданиятларын сакъларгъа эмда аланы андан ары бегитирге болушурукъларын айырыб чертгенди.

Аны бла бирге Темрезланы Рашид, Коков Казбекни Эресей Федерацияны Президенти В. Путин Къабарты-Малкъаргъа башчылыкъ этерге теджеб, уллу ышанмакълыкъ билдиргени бла да джылы алгъышлагъанды.

"Алай бла аны бойнуна бек уллу эмда бек джууаблы борч салыннганды: ол аллыбызда кёзюуде республиканы ёсюмню джангы дараджасына чыгъарыргъа керекди», - дегенди КъЧР-ни Башчысы.

Коков Казбек да, ала алгъан указны кючюнден Шимал Кавказны эки къарнаш республикасыны араларында иш джюрютюуле андан ары барлыкъларына эмда джангы ёсюм аллыкъларына, шохлукъ ёсерине ышаннганын билдире: «Къабарты-Малкъар бла Къарачай-Черкесияны маданиятларында бирча затла кёбдюле. Алада бизни республикаларыбызны бирикдирген затла да кёбдюле. Тиллери, адетлери, адеблери - ма быладыла ала. Бизни халкъларыбызны бирикдирген эмда аланы араларында шохлукъ бла къарнашлыкъны бегитген затла да ма аладыла. Биз – Рашид Бориспиевич бла мен да - ол джаны бла, алай демеклик Маданият джаны бла, не къадар кёб иш бардырыргъа келишгенбиз. Бардырыб да турлукъбуз. Аны себеби бюгюн маданиятны юсю бла шохлукъ бла къарнашлыкъны ишлерин тохтаусуз бардырыб турууну айырылыб уллу магъанасы барды», - дегенди.

Бу кюнледе Чечен Республика ара шахары Грозныйни 200-джыллыгъын белгилегенди.

Ол байрамны къууанчын этерге келген сыйлы къонакъланы ичинде Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, Эресей Федерацияны Президенти В. Путинни Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси А. Матовников, РФ-ны Шимал Кавказны ишлерини юслеринден министри С. Чеботарев, РФ-ны физкультура бла спортну юсюнден министри П. Колобков, Эресейни субъектлерини башчылары, РФ-ны Федерация Советини, Кърал Думасыны членлери да болгъандыла.

С 17 по 22 октября Федеральное агентство по делам национальностей при поддержке Правительства Московской области проведет здесь Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи «Поколение».