Хурметли джамагъат!

2019-чу джыл арттотур (апрель) айны 15-ден Къарачай-Черкес Республика цифралы эфир телевидениеге кёчерикди. Алгъыннгы аналог телевизион сигналланы джукълатырыкъдыла.

Цифралы эфир телевидениеге кёчюуде  ангылашынмагъан  сорууугъуз болса, алтотур (март) айны 5-ден арттотур (апрель) айны 30-на дери  8-800-201-28-89 номерли телефоннга, къаллай телефон бла да, хакъсыз сёлеширге боллукъсуз.

 

 Алтотур (март) айны 8-де - Тиширыуланы халкъла арасы кюнюнде - КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид 93 джыл болгъан Уллу Ата джурт къазауатны ветераны Шайдакова Валентинаны юйюне барыб, джарыкъ байрамы бла алгъышлаб, амманы кёлюн кёлтюрюб, ёмюрлюкге эсинде къалырлай саугъа да бериб кетгенди.

Айхай да, тюненеги фронтовик къыз, Башчыгъа кесини джашау джолундан къысха хапар айтханды. Ол Уллу Ата джурт къазауатда Липецк шахардан Берлиннге дери урушха къошула баргъан эмда Рейхстагда атын джазыб кетген хапарларын айтханды. Туздамы бла къонакъбайлыкъ этиб, быллай кюнде аны унутмай сый бергенине бек къууана, Темрезланы Рашидге джюрек разылыгъын билдиргенди.

Шайдакова Валентина Егоровна эки ёмюрню башындан къарагъан амма болса да, бюгюнлюкде къартлыкъгъа кесин хорлатмазгъа кюрешеди. Ол фронтха тюшер ючюн 1942-чи джыл инженер-техника аскер бёлекде къуллукъ этерге джарашханды. Андан сора Уллу Хорламгъа дери Биринчи белорус фронтда къуллукъ этгенди. Ата джурт къазауат бошалгъандан сора кесини туугъан джеринде – Волгоград областны Михайловск шахарында - джашагъанды. Алай болса да буйрукъ бла 1977-чи джыл Валентина Егоровнаны Къарачай-Черкесиягъа - Джёгетей Аягъы шахаргъа - ишлерге джиберген эдиле. Тау джуртланы хауасын, аны джашагъан адамларын асыры бек джаратхандан артда ызына кетерге хазна излемей къойгъанды. Алай бла Шайдакова Валентина эки джыйырма джылдан аслам заманны уруннганды. Джашлыгъында къарыуун-кючюн уруш тюзледе аямагъан тири тиширыу къазауатдан сора да арымай-талмай, урунууда да атын айтдыра, сыйгъа, махтаугъа тыйыншлы болуб тургъанды.

 Озгъан ыйыкъда Черкесскени Джарыкълыкъ юйюнде къууанч джыйылыу болгъанды.

Анда кёб джылланы уруна, ишлерин бет джарыкълы баджаргъан тиширыуланы эмда кёб, юлгюлю сабийлени аналарын Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид тиширыуланы байрамлары бла алгъышлаб, алагъа сыйлы кърал саугъала бергенди.

Къууанч джыйылыугъа КъЧР-ни Парламентини Председатели Иванов Александр, Правительствону Председатели Аслан Озов, Правительствону членлери, республиканы районларыны эмда шахарларыны тамадалары да келген эдиле.

- Ёмюрледен бери да тиширыула сюймекликни, ариулукъну, огъурлукъну, джюрек джумушакълыкъны белгиси болгъанлай келедиле. Къатыгъыздагъылагъа да сиз джылыу бересиз, юйню берекетли этесиз, бизге да, эркишилеге, къыйын кюн билек бола джашайсыз. Бу хурметли джаз байрам бла – Тиширыуланы халкъла арасы кюню бла - таза джюрекден барыгъызны да алгъышлайма. Джазны бу аламат байрамы сизге кёб ашхылыкъла келтирсин, муратларыгъыз толсунла. Мыдахлыкъ, инджиу сизден кери болсунла, юйдегилеригизде мелхумлукъ, джарашыулукъ джашасынла, - дегенди КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид.

 

Россия Федерацияны Президенти Владимир Путин Федерал Джыйылыугъа Чакъырыуун баямлагъан кюн Къарачай-Черкесиядан баргъан официал делегациягъа Темрезланы Рашид башчылыкъ этгенди.

Быйылгъы Чакъырыуну ёзеги да къралны хар бир адамыны джашауун иги этиу бла байламлыды.

«Чакъырыуунда къралны Башчысы эс бёлмей къойгъан зат джокъду. Демография болумгъа, сабий ёсдюрген юйдегилеге билек болуугъа айырыб уллу эс бёлюнеди. Миллет проектлени себеблери бла этиллик ишледен сора да сабий тууууну санын ёсдюрюрге джораланнган борчланы кескин белгилегенди Президент. Сабий пособиелени ёсдюрюу, налог льготаланы аслам этиу, кёб сабийли юйдегилеге ипотека кредитлерин джабдырыу, сабий садла, школла ишлеу дегенча затланы юсюнден барады сёз.

 Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид эмда Эресей Федерацияны Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко ишчи тюбешиуню кёзюуюнде республиканы социал-экономика ёсюмюню юсю бла этиллик ишлени сюзгендиле.

Ала къурулуш бла юй турмуш мюлк санагъатлада 2025-чи джылгъа дери алыннган миллет проектлени тамалында бардырыллыкъ ишлени юсюнден да тамамлы сёлешгендиле.

Темрезланы Рашид Виталий Леонтьевичге социал эмда коммунал инфраструктураны къурулушу бла реконструкциясы, республиканы ара шахары Черкесскеден сора да эллеге джетгенин айтханын Инстаграмда кесини аккаунтунда билдиргенди.

Андан сора да ала тюбешиуде Къарачай-Черкесияны 100-джыллыгъына хазырланыуда федерал органла бла республиканы властлары биригиб этерик ишлени сюзгендиле.