(Гузеланы Жамалны 80-джыллыгъына) 

Къабарты-Малкъар Республиканы илмусуну сыйлы къуллукъчусу, филология илмуланы доктору, профессор Гузеланы Магометни джашы Жамал 1940-чы джылда Огъары Джемтала элде туугъанды.

Аны сабий джыллары туугъан элинден узакъда - кёчгюнчюлюкню тутмагъында - ётгендиле. Жамал эгиз нёгерчиги бла бирге миллет кёрген къыйынлыкъланы толусу бла сынайды. Минг-минг джылланы сакъланыб келген ана тилини киши джерде сыйы тюшгенин, теблене, таркъая, тас бола тебрегенин кёзю бла кёрюб, джюреги сынады. Ма ол заманда огъуна уяннган болур эдиле джаш джюрекде миллет сезимле, ана тилине уллу сюймеклик…

Тарихчиле, алимле билдиргенден, Кавказда къобуста X-чу ёмюрлеге дери да болуб тургъанды. Аладан Орус джерлеге XI-чи-XII-чи ёмюрледе джайылгъанды. Къарачайны ата-бабалары бу тахта ёсюмлюкню ол заманлада огъуна салыб тургъандыла. Уллу къазауатла болуб, халкъла къырылыб, адамла башларын къутхарыр муратда джер-джерге къачыб, джурт атылыб къалыб талай заман тургъандан сора, Къарчаны башчылыгъы бла къарачайлыла ата-бабаларыны джерлерине къайтыб, джангыдан джашау этиб тебрегендиле. Къарачай тукъумлу малла, терек, тахта кёгетле, башха ёсюмлюкле къуралыб башлагъандыла.

Сюдю приставланы къуллугъу къуралгъан кюнден башлаб не тюрлю да борчун тёлемеген адамла бла иш бардыргъанлай турады.

Алиментлерин тёлемей, юйдегисин инджитгенле бла кюрешиу - ол кеси бир энчи темады, къралда уллу джарсыуланы бириди. Ай медет, Къарачай-Черкесияда да алиментледен баш джанлатыб джюрюгенле джетишедиле. Сёз ючюн, 2020-чы джылны аллындан бери Сюдю приставланы федерал къуллугъуну КъЧР-де Управлениеси алимент тёлетиу бла байламлы 764 ишни (исполнительное производствону) тамамлаб, джабханды.

«Къарачай» газетни юсю бла Текеланы Умарны джашы Ильясха Огъары Теберди элни бютеу джамагъатыны эмда элни почта бёлюмюню къуллукъчуларыны атларындан да джюрек разылыгъыбызны билдирирге излейбиз.

Ильяс Умарович, сиз хар джыл сайын да бизге уллу болушлукъ этгенлей турасыз, кереклибизге къарайсыз, джетишмеген затларыбызны табдырасыз. Сизни болушлугъугъуз артыкъсыз да бек газетге джаздырыу кампания башланнган кёзюуде уллуду.

РФ-ны Пенсион фондуну Къарачай-Черкес Республикада управлениесини башчылыгъы сыйлы аналаны Ананы кюню бла джылы алгъышлай, алагъа саулукъ-эсенлик теджей, тиширыула сабийлери бла байламлы къаллай кёлтюргючлюк табаргъа боллукъларын эсгертеди.

Ана капитал сабийлери болгъан юйдегилеге этилген эм магъаналы кърал болушлукъду. Ол 2020-чы джыл башил (январь) айны 1-ден башлаб, биринчи сабий туугъан неда асыралыргъа алыннган юйдегилеге да берилиб тебрегенди. Ары дери 2-чи сабий бла байламлы берилиучен эди. Бусагъатда джангыз сабийге берилген Ана капиталны ёлчеми 466 617 сомду. Бара баргъан заманда юйдегиде экинчи сабий джаратылса, Ана капиталны ёлчеми 150 минг сомгъа ёсерикди.