Агъачлы малланы ёсдюрген эл мюлк бирлешликлени айнытыуну хакъындан Австрия Республикада бардырылгъан сынам берген программагъа Къарачай-Черкес Республикадан келечиле да къошулгъандыла. 

Келечи къауумну къурамында толтуруучу властны эмда табышлылыкъны келечилери да болгъандыла: Къарачай-Черкес Республиканы эл мюлк министрини орунбасары Ижаланы Хусей, «Хаммер» ООО-ну къурагъан Смаккуланы Дагир да болгъандыла.

 Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Байчораланы Эльдар «Россельхозбанк» АО-ну Ставрополда регионал бёлюмюню тамадасы Зоя Тихомирова бла тюбешгенди. 

Ол тюбешиуге «Россельхозбанк» АО-ну Къарачай-Черкес Республикада регионал директору Елена Шрам бла КъЧР-ни эл мюлк министрини орунбасары Юлия Самсонова да къошулгъандыла.

 Элия (июль) айны 26-да Къарачай-Черкес Республиканы Сайлау комиссиясыны председатели Абазалыланы Лариса РФ-ны бютеу субъектлери бла видеоконференция джорукъда бардырылгъан Эресейни Ара сайлау комиссиясыны кенгешинде 2019-чу джылны сайлау кампаниясына хазырланыу къалай баргъаныны юсюнден сёлешгенди. 

 Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Москва шахарда Эресей Федерацияны саулукъ сакълау министрини биринчи орунбасары Татьяна Яковлева бла тюбешгенди. 

Тюбешиуню кёзюуюнде «Саулукъ сакълау» деген миллет проектни тамалында керекли ишлени баджарыуну хакъындан сёлешиннгенди.

 

Къарачай-Черкес Республиканы Сайлау комиссиясы кёб функциялы аралыкъланы (МФЦ) къуллукъчулары эмда джергили комиссияланы башчылары бла джыйылыу бардыргъанды.
Джыйылыуну ача, Сайлау комиссияны къурау-методика бла баджарыу эмда иш джюрютюу бёлюмюню тамадасы Елена Джантемирова «Реализация Порядка подачи заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Народного Собрания (Парламента) КЧР шестого созыва» деген докладны окъуду.