Къобан районда Майский посёлок республикада «Шахар таблыкъла къурауну» проекти бардырыла тургъан элчи джерлени бириди. Анда бу иш башланнганлы иги кесек заман болады. Ол себебден Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, республиканы вице-премьери Байчораланы Эльдарны эмда Къобан районну башчысы Къазийланы Хусейнни да биргесине алыб барыб, посёлокда «Шахар таблыкъла къурауну» проектини толууу не халда болгъанына къарагъанды. 
Ол къарауну кёзюуюнде ачыкъланнганына кёре, посёлокну арасы, 2 минг квадрат метр плитка тёшелиб, 40-дан артыкъ орам чыракъ тагъылыб, ариу джарашдырылгъанды. Бир игиси сабий площадка бла спорт площадка да аны къурамына киредиле. Аны себебли энди ала сабийле тюрлю-тюрлю оюнла, мини-футбол  ойнаргъа сюйюб келиучю  джерле болгъандыла. Хауа ариу кюнледе кемизли адамла да кёб заманларын бу аралыкъда солуй ётдюредиле.

 Ючкекен элни Къамиш Къулакъ тийресини эм кёб адам джашагъан джеринде «Радуга» деген джангы сабий сад ишленнгенди. Талай кюнню мындан алда аны хайырланыугъа бериуге аталыб уллу къууанч болду. Анга КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Иванов Александр, республиканы Правительствосуну Председатели Озов Аслан, КъЧР-ни Правительствосуну членлери, Гитче Къарачай районну башчылары эмда джамагъатыны келечилери келген эдиле.
Биринчи сёз КъЧР-ни Премьер-министри Озов Асланнга берилди. Ол, къууанч джыйылыуда Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни атындан сёлеше, бу арт джыллада республикада сабий садла ишлеуге уллу эс бёлюннгенин, ол адет къайсы бирибизни да къууандыргъан ашхы адет болгъанын айтды. Россия Федерацияны Президенти В. Путинни май указларын толтурууну юсю бла Къарачай-Черкесияда 3 джылдан 7 джылгъа дери сабийлени садикле бла баджарыуну проблемасы толусу бла толгъанын разы болуб чертди.
«200 орну болгъан бу джангы сабий учреждение Гитче Къарачай районда  сабийлени сад кереклилерин толу баджарлыкъды. Кёблени къайгъырыулары эмда болушлукълары бла Гитче Къарачай районну администрациясы  бюгюнню излемлерине толу келишген аламат сабий сад ишлегенди. Мында сабийле, не кереклилерин да табыб, зауукълу турлукъдула», - деди Озов Аслан.

Министр образования и науки КЧР принимает участие в IV Всероссийском совещании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на тему «Координирующая роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», которая проходит с 9 по 10 ноября 2017 года в Тульской области. Совещание проходит под председательством Вице-премьера, председателя Правительственной КДН и ЗП Ольги Голодец.

 

Ноябрны 4-де, бютеу республикача, Черкесск шахар да ариу джасалыб эди. Мында Правительствону, кърал органла бла учреждениелени алларына, майданла бла орамлагъа Халкъланы биригиулерини кюнюне махтау берген ариу плакатла тагъылыб эдиле. Адамла да байрам кюннгеча кийиниб  эдиле. Хар джерде джарыкъ макъамлы джырла бла тартыула эшитиле эдиле.

Аз айт, кёб айт Россияны адамлары, аланы ичинде Къарачай-Черкесияда джашагъанла къууанчларын эте биледиле. Аны алайлыгъын ол кюн республикан театрны аллында майданда къуралгъан байрам хал да  кёргюзе эди. Сагъат онеки бола, Къарачай-Черкесияны тюрлю-тюрлю джаш тёлю джамагъат организациялары бла активистлеринден    къуралгъан колонна узунлугъу 60 метр болгъан Россия Федерацияны Кърал байрагъын, аны кибик РФ-ны къурамына кирген субъектлени байракълары бла герблерини суратлары салыннган плакатланы майданны ортасына  кийиредиле, майданны да тюрлю-тюрлю миллет кийимле кийген колоннала толтурадыла.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, Правительствону Председателини заместители Вячеслав Косенков эмда республикабызны финанс министри Элкъанланы Рустам Россия Федерацияны вице-премьери Дмитрий Козакны башчылыгъы бла  бардырылгъан Правительство комиссияны кенгешине къошулгъандыла.

Анда сёз 2018-чи джылгъа регионал бюджетлени джарашдырыуну эмда кредит бюджет бла берликлери болгъанла бла ишлерик программаны иги этиуню юсюнден баргъанды.
Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид белгилегенден, ол программаны Россия Федерацияны Президенти В.Путин теджегенди.