Къарачай-Черкесияны багъалы джамагъаты! Сизни Сабийлени къоруулауну халкъла арасы кюню бла таза джюрекден исси алгъышлайбыз! Джайны биринчи кюнюнде бютеу дуния Сабийлени къоруулауну халкъла арасы байрамын белгилейди. Аны себеби ол кюн сабийлени джакълауну, сюйюуню, аланы къоркъуусузлукъларына къайгъырыуну, келир заманда аланы джашауларыны хар кюнлери зауукълу эмда насыблы ётерча этиуню  къаллай уллу магъанасы болгъанын эсге салады.

Къарачай-Черкесияны асыулу къойла бла эчкиле ёсдюрген малчылары хычаманны 14-ден 19-на дери Астрахань областда бардырылгъан 14-чю Бютеуэресей кёрмючде эки алтын, эки кюмюш, тёрт джез медаль, бютеулей да сегиз медаль алыб къайтхандыла.

Ары Къарачай-Черкесиядан баргъан делегациягъа КъЧР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Байчораланы Эльдар башчылыкъ этгенди. Делегацияны къурамына киргенлени арасында республиканы эл мюлк министри Боташланы Анзор, аны малчылыкъ бла асыулу ишлеге къарагъан орунбасары Бытдаланы Дахир, къой тутхан белгили мюлклени тамадалары эмда регионал аграр ведомствону усталары бар эдиле.

 Москвада «Бирикген Эресей» деген Бютеуэресей политика партияны Огъаргъы эмда Баш советлерини биргелей бардырылгъан джыйылыулары болгъанды.  Ол конференцияны дараджасында  ётгенди. Аны «Бирикген Эресей» партияны башчысы, Эресей Федерацияны Правительствосуну Председатели Медведев Дмитрий бардыргъанды. Конференцияны ишине Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели, «Бирикген Эресей» политика партияны Къарачай-Черкес регионал бёлюмюню башчысы Иванов Александр да къошулгъандыла.

 Къарачай-Черкесия Эресей Федерацияны чекчи субъектлерини бириди.
Ол къыбыла джанында Абхазия бла, андан ары джанында Гюрджю бла эмда Къыбыла Тегей бла чеклешиб турады. Эресейни ырджысы да алайтын ётеди. Ол чеклени уа Эресейни Къоркъуусузлугъуну федерал къуллугъуну КъЧР-де орналгъан Чекчи управлениесини къуллукъчулары сакълайдыла.
Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла Чекчи управлениени тамадасы генерал-майор Кудрявцев Юрий, аскер бёлекни 100-джыллыгъын белгилерни аллы бла тюбешиб, эки арада иш джюрютюулени джетишимлерини, арада байламлылыкъны андан ары игилендириуню  джолларыны юслеринден сёлешгендиле.

 Черкесск шахарда Кавказ къазауат бошалгъанлы 154 джыл толгъанына аталыб уллу митинг болду. Ол Кавказ къазауатда ёлгенлеге аталыб салыннган эсгертмени аллында бардырылды. Ары келгенлени арасында КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Аслан Озов, КъЧР-ни Башчысыны Администрациясы бла Правительствосуну  башчысыны борчларын толтургъан Надежда Пивоварова, РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини аппаратыны баш федерал инспектору Игорь Дральщиков, КъЧР-ни кърал власть органларыны келечилери, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутатлары, районладан, шахар округладан келген делегацияла, дин къуллукъчула, башхала бар эдиле.