Эресей бла Беларусну Регионларыны бешинчи форумуну пленар джыйылыуундан сора Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла Беларусь Республиканы Правительствосуну Председателини заместители Игорь Петришенко сатыуалыу-экономика, илму-техника, социал эмда культура иш джюрютюулени юслеринден келишиуге къол салгъандыла.

«Ол документни тамалында Къарачай-Черкесия бла Беларусну араларында бардырыллыкъ ишле Форумну пленар джыйылыуунда сёлеше Эресейни Президенти В. Путин бизни къралларыбызны регионларыны араларында экономика-турмуш, маданият-гуманитар байламлылыкъларыбызны кенгертиуню юсюнден салгъан борчланы излемлерине толу келиширикдиле.

Беларусь Республиканы Могилёв шахарында Эресей Федерация бла Беларусь Республиканы Регионларыны «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства» деген аты бла бешинчи форумлары болгъанды.

Эресей Федерацияны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини Председатели Матвиенко Валентина чакъырыб, аны ишине Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид да къошулгъанды.

Москвада «Алтын къач» деген Бютеуэресей агропромышленность кёрмюч болгъанды. Аны Эресей Федерацияны Правительствосуну Председатели Медведев Дмитрий ачханды. Кёрмючге аграр-промышленность комплексде хайырландырылгъан бусагъатхы технологияла, аны кибик бу санагъатда келир заманда этилирге белгиленнген затла салыныб болгъандыла.

«Биз бирге кюрешиб, ачыгъы бла айтсакъ, кертисинде бек уллу джетишимлеге джетгенбиз. Алай демеклик, сабанларыбыздан уллу битим джыйыб, къралыбызны азыкъ къоркъуусузлугъун баджаргъанбыз. Беш джылны узагъына джыл сайын 100 миллион тоннадан артыкъ мюрзеу алыб тургъаныбыз, эл мюлк продукциябызны тышына кёбден кёб сатыла баргъаны, джыл сайын джангы ишчи орунла ачылгъанлары - была керти да уллу джетишимле, хорламла тюлмюдюле! Бусагъатда 2019-чу джыл бла андан ары эки джылгъа бюджет салыуну ишлери этиле турадыла. Ол бюджет алкъын къабыл этилмегенди. Алай а аграрийле бир ишексиз аны джаратырыкъдыла. Нек десегиз, биз анда бизни джетишимлеге джетдирген амалланы, алагъа джакълыкъ этиуню мадарларын, берилген ачханы санын – аланы барын да сакъларыкъбыз», - дегенди Медведев Дмитрий, кёрмючню ача.

 

Быйыл аууз-герги (октябрь) айны 27-си бла 28-де Минги-Тау» деген аты бла джаш дизайнерлени халкъла арасы тогъузунчу конкурсу боллукъду. Ол Черкесск шахарда Шимал Кавказ кърал гуманитар технология академияда ётерикди.

Конкурсха къошулургъа АБШ-дан, Франциядан, Австралиядан, Къытайдан, Индиядан, Турциядан, Вьетнамдан, Армениядан, Болгариядан, Беларусдан, Москвадан, Санкт-Петербургдан, Екатеринбургдан, Белгороддан, Краснодардан, Дондагъы Ростовдан, Таганрогдан, Набережные Челныдан, Ставрополь крайдан, Татарстандан, Къабарты-Малкъардан, Адыгеядан, Терк Башчы Тегейден, Дагъыстандан, Ингушетиядан, Анападан, Армавирден келликдиле.

Быйыл аууз-герий (октябрь) айны 10-да Москвада 2018-чи – 2019-чу джыллада «Эресейни алчылары» деген конкурсну башлаугъа аталгъан пресс-конфереция болгъанды. 2017-чи – 2018-чи джыллада бу проектни къурагъанла бла анда хорлагъанла конкурсну магъанасы бла анга быйыл кийирилген джангылыкъланы юслеринден айтхандыла. Аны бла да къалмай, ала анга быйыл къошулургъа излегенлени регистрациягъа алыуну ишин башлагъандыла. «Эресейни алчылары» деген конкурс АНО-ну «Эресей - толлукъ мадарланы къралы» деген проектлерини бириди. Ол Эресейни Президенти В. Путинни 2018-чи джыл хычыман (май) айда алгъан указыны тамалында къуралгъанды.