КъЧР-ни Премьер-министри Озов Аслан талай кюнню мындан алгъа бардыргъан джыйылыуунда республиканы Правительствосу, 8 ишге къараб, аланы юслеринден тыйыншлы бегимле алгъанды.

«Къарачай-Черкес Республиканы 2018-чи джылгъа эмда план бла белгиленнген 2019-чу бла 2020-чы джыллагъа адресли инвестицион программасын бегитиуню юсюнден республиканы бегими» аланы бириди. Джыйылыуда аны къабыл этерге КъЧР-ни экономика министри Накохов Али теджеди.
Ол бегим 2018-чи эмда план бла белгиленнген 2019-чу бла 2020-чы джыллада тамамлы къурулушну кърал объектлерине бюджет ачха, аты кёргюзюлюб,  энчи халда бёлюннюгюн белгилейди. Аны бу затда мизамны бегитиу бла ачханы тюз хайырландырыуда уллу магъанасы боллугъун айырыб чертдиле джыйылыуда сёлешгенле.

 
 
 
 
 
Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета Указов, подписанных Президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.
Карачаево-Черкесия вошла в ТОП-10 регионов РФ по реализации «Майских Указов» Владимира Путина в сфере экономики, заняв 5 место среди субъектов РФ, за январь 2018 года. 8 место Карачаево-Черкесия заняла по реализации «Майских Указов» в сфере жилищно-коммунального хозяйства, за январь 2018 года.

 Февралны 15-си бла 16-да Сочи шахарда Россияны инвестицион форуму болуб ётгенди. Анга Къарачай-Черкесиядан да делегация баргъанды. Ол делегациягъа республиканы Башчысы Темрезланы Рашид башчылыкъ этгенди.

Анда КъЧР-ни Башчысы Ставрополь крайны эмда Тула областны губернаторлары бла биргелей Миллет аэрозоль кластер бла арада иш джюрютюуню юсюнден келишиуге къол салгъанды.
Промышленность аэрозоль кластер 2016-чы джыл Ставрополь край бла Къарачай-Черкесияны джерлеринде къуралгъанды.

 Февралны 12-де КъЧР-ни Сайлау комиссиясы сайлау бюллетенлени санаучу комплекслени презентациясын этди.
Презентациягъа чакъырылгъанланы араларында политика партияланы регионал бёлюмлерини эмда кёбчюлюк информацияны мадарларыны  келечилери, КъЧР-ни Сайлау комиссиясыны членлери, аны аппаратында ишлеген къуллукъчула бар эдиле.
Джыйылыуну башлай, Ресизбиркомну тамадасы Абазалыланы Лариса Къарачай-Черкесияда бу джангы модель биринчи кере хайырландырыллыгъын чертди. «КОИБ-2017» деб комплексни аты алайды, «комплекс обработки избирательных бюллетеней» деб ангылашынады. Аны хайырландырыуну юсюнден доклад этиб, аппаратланы кеслерин ишлетиб да кёргюздю Сайлау комиссияны информацион аралыгъыны башчысы Къагъыйланы Фатима.

 Къарачай-Черкес Республика фатар юйлени хайырланыугъа теджеу бла былтыр Россия Федерацияда эм джетишимли регионну бири болгъанды.
Ол затны юсюнден Россия Федерацияны Къурулуш бла фатар-коммунал мюлкюню министерствосу билдиргенди.
Айтыргъа, 2017-чи джыл Къарачай-Черкес Республикада 207,3 минг квадрат метр хайырланыугъа берилгенди – ол сандан 17-си кёб фатарлы юйледиле, аланы площадлары 129,5 минг квадрат метр барды; 449-зу энчи юйледиле, аланы бютеулей площадлары 77,8 минг квадрат метр болады.
Росстат фатар къурулуш 2017-чи джыл къаллай бир болгъанын басмалагъанды. Эсебле кёргюзгеннге кёре, 78,6 миллион квадрат метр фатар ишленнгенди.