Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Къарачай-Черкесиядан Кърал Думагъа депутатла Михаил Старшинов, Боташланы Расул эмда Федерацияны Советини сенаторлары Салпагъарланы Ахмат, Арашуков Рауф бла тюбешгенди. Ала Эресейни Президенти В.В. Путинни «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» деген указын эмда «Бирикген Эресей» деген Бютеуэресей политика партияны конференциясыны   «Направление 2026» деген резолюциясын, биригиб, джашаугъа къалай таб кийирирге боллугъуну юсюнден сёлешгендиле. Ол тюбешиуде КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) спикери Александр Иванов да болгъанды.

 Ол кюн анга келгенлени эслеринде ёмюрлюкге къаллыкъды. «Анга» дегенибиз а КъЧР-ни Москваны «Поклонный гора» деген джеринде орналгъан Мемориал межгитде къуралгъан маданият-дин ингириди. Бизни республиканы кюню ол «Рамаданны шатыры» деген сууаблыкъ проектни юсю бла бардырылгъанды.  Анда болгъан къууанч ифтарны - аууз ачыуну - кёзюуюнде республиканы социал-экономика, маданият, дин-тин кючюне презентация  этилгенди.
Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид да ол кюн «Рамадан шатырда» аууз ачыуну сыйлы къонагъы болгъанды. 
«Неден да алгъа, - дегенди ол, анда сёлеше, - мен бюгюн бу ингирге джыйылгъанланы барына бери келирге мадар табханлары ючюн джюрек разылыгъымы билдиреме.

 Къарачай-Черкесияда Эресей Федерацияны социал-экономика ёсюмлерин баджаргъан субъектлени эм иги сынамлары джашаугъа тири сингдирилликдиле. Республикада ол ишни башламчысы Чупшева Светлана тамадалыкъ этген «Стратегия башламчылыкъланы агентствосуну» АНО-су боллукъду. Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, Петербургда экономика форумда «Стратегия башламчылыкъланы агентствосу» бла иш джюрютюуню юсюнден Чупшева Светлана бла келишиу этиб, анга къол салгъанды. Ол иш «Тюз этилген оноуланы тюкени» деген проектни юсю  бла барлыкъды.
Келишиу узакъ болджалгъа деб этилгенди. Аны юсю бла бардырылгъан иш джюрютюулени ал атламлары нёгерлик иш джюрютюуле бла коммерциягъа кирмеген организацияланы араларында иш джюрютюулени джарашдырыб, Къарачай-Черкесияда табышлылыкъны ёсерине таблыкъла къурау бла устала хазырлаудан башланныкъдыла.

 Халкъла арасы Петербург  экономика форум баргъан кёзюуде Эресей Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Белавенцев Олег, Ингушетияны Башчысы Евкуров Юнус-Бек, Къабарты-Малкъарны Башчысы Коков Юрий эмда Терк Башы Тегейни Башчысы Битаров Вячеслав бла бирге адмирал Н. Г. Кузнецовну атын джюрютген Аскер-Тенгиз академиягъа къонакъ болгъандыла.
Бу баш окъуу заведениени тарихи 1798-чи джылдан башланады. Бюгюн ол Эресейни Аскер-Тенгиз Флотуна, Эресей Федерацияны Федерал къуллугъуну Чекчи федерал къуллугъуна эмда Эресей Федерацияны Къоруулау министерствосуну управлениелерине инженерле хазырлайды.

 Хычаманны 28-и Эресейчи чекчини кюню эди. Аны бла да къалмай, ол кюн Эресейчи Чекчи управление къуралгъанлы 100 джыл толгъан эди. Бу эки байрам да Къарачай-Черкесияда  кенг белгилендиле.
Эм алгъа Черкесск шахарны Хорлам деген  паркында Чекчини кюню бла Эресейни Чекчи органлары къуралгъанлы 100 джыл толгъанына аталыб чекчи джигитлеге къууанч халда эсгертме ачылды.
Ол къууанчха Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, Эресей Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини орунбасары Попков Валерий, Эресей Федерацияны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини члени Гамаюнов Константин, Чекчи управлениени тамадасы генерал-майор Кудрявцев Юрий, Къызыл байракълы энчи Кавказ чекчи округну командующийи генерал-полковник Болховитин Евгений, Къарачай-Черкесияны Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Иванов Александр,  Къарачай-Черкесияны Правительствосуну Председателини борчларын толтургъан Озов Мурат, Черкесск шахарны мэри Тамбиев Руслан, властланы территория органларыны федерал къуралышларыны келечилери къошулдула.