Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид «Бирикген Эресей» партияны Къарачай-Черкесиядагъы регионал бёлюмюню XXV-чи конференциясыны экинчи кёзюуюню ишине къошулгъанды. Анда 247 адам болгъанды.

Болгарияны Бургас шахарында «Болгария Республикада Шимал Кавказны ыйыгъы» деген фестиваль ишин башлагъанды.
Фестивалны «Посети Кавказ» деген фонд бардырады, анга Эресей Федерацияны Шимал Кавказны Ишлерини юсюнден министерствосу, Туризмни хакъындан федерал агентство, Россотрудничество эмда ШКФО-ну субъектлерини Правительстволары болушлукъ этгендиле.

Къыркъар (август) айны 28-де Ючкекен элни 11-чи номерли орта школунда республиканы устазларыны кёзюулю конференциялары бардырылды.
Конференцияда КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид дагъыда башха джууаблы къуллукъчула болдула. Сёз КъЧР-ни Башчысына берилгенинде, ол устазланы джангы окъуу джыл бла алгъышлаб, ишлеринде джетишимле теджеди.

Бу кюнледе Санкт-Петербургда «Saint Petersburg Travel Hub» деген аты бла халкъла арасы туризм форум бардырылгъанды. Форумгъа къошулгъанланы Къарачай-Черкес Республиканы туризм халы бла да танышдыргъандыла.

Къыркъаууз (сентябрь) айны 7-де Ингуш Республиканы ара шахары Магасда уллу къууанч болду. Къарачайны сыйына атаб «Къарачай» деб сквер ачылды. Скверни ачылыууна КъЧР-ни белгили адамлары да къошулгъан эдиле. Аланы араларында, бу ишге уллу къыйыны кирген, «Бал чучхурла» атлы турист аралыкъны башчысы Боташланы Бекмырзаны джашы Мусса,  «Къарачай - алан халкъ» джамагъат бирлешликни президиумуну башчысы Боташланы Дауутну джашы Сулайман хаджи, джамагъат ишчи Хубийланы Алика, Катчиланы Халит хаджи башчылыкъ этген Дружба элни сыйлы къартлары эмда башхала бар эдиле.