Никкол (июнь) айны 3-де Черкесскени аш юйлерини биринде, республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни уллу джамагъат ифтары бардырылгъанды. Ары, аууз ачаргъа, 1500 муслиман келгенди.

Джыйылгъанланы республиканы Правительствосуну Председателини заместители Чеккуланы Хызыр алгъышлагъанды.

«Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни атындан оразаны сыйлы айында бирден аууз ачаргъа келгенигиз ючюн разылыгъымы билдирирге излейме.  Аллах ашхы муратларыбызгъа джетдирсин! Къралыбызгъа тынчлыкъ берсин, ёлгенлерибиз джандетли болсунла. Юйлеригиз иймандан, насыбдан, берекетден толсунла! Келир бу заманнга да къууанч бла джетейик!» - дегенди ол.

Ифтаргъа келгенлени Шимал Кавказны Муслиманларын бирикдирген аралыкъны эмда бизни республиканы Муслиман дин управлениесини тамадасы Бердиланы Исмаил хаджи да алгъышлагъанды.

Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) 55-чи пленар кенгеши болду.

Анга спикер Александр Иванов башчылыкъ этди. Сессияны ишине республиканы Башчысы Темрезланы Рашид да къошулгъан эди. Бу джол депутатла 9 соруугъа къарадыла.

Депутатла, законнга кёре, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууна (Парламентине) депутатла сайлауну кюнюн белгиледиле. Къарачай-Черкесияны Халкъ Джыйылыууна депутатла быйыл къыркъаууз (сентябрь) айны 8-де сайланныкъдыла.

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации» деген Федерал законну 10-чу статьясыны тамалында Эресей Федерацияны субъектини кърал властына депутатла сайлаугъа бегим, чёб атыу кюннге дери 100 кюнню алгъа, 90 кюнден кечге къалмай, алынады. Бегим алыннгандан сора, 5 кюнден кечге къалмай, ол кёбчюлюк информацияны мадарларында басмаланыргъа керекди.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, Черкесск шахарны «Джашил айрымкан» деген, маданият бла солуу паркында Сабийлени джакълауну халкъла арасы кюнюне аталгъан къууанч ишге къошулду.

Адамла заманларын сюйюб ашыргъан бу сейир паркда кёб адам бар эди. Регионну Башчысы Амфитеатрда джыйылгъанланы, ата-аналаны, сабийлени алларына чыгъыб, джашчыкъла бла къызчыкъланы сабий заманлары къууанчлы, тынчлыкълы, рахат ётер ючюн, уллула не этерге кереклилерини юсюнден сёлешди.

«Биз, уллула, сизни хар негиз да джетиширча, билим алырча, ариу ёсерча,  тыйыншлысыча солурча, саулугъугъузну багъарча мадарла къураб кюрешебиз. Ол ишлерибизни тохтатыб къоймай, мындан ары да бардырлыкъбыз. Сиз анга толу ийнаныгъыз. Биз энтда сабий спорт площадкала, джарыкълыкъ юйле, школла, сабий садла,  солуу паркла ишлерикбиз. Сизни сабийлигигиз къууанчлы ётер ючюн къолубуздан келгенни этиб кюреширикбиз», - деди Темрезланы Рашид.

Башчы чертгенден, Къарачай-Черкес Республикада эм фахмулу, чыгъармачылыкъ иш бла эринмей кюрешген тири сабийле бардыла. Ала  джуртларыны, къралларыны керти патриотларыдыла. Джигер сабийлени асламысы регионну атын тюрлю-тюрлю эришиуледе, олимпиадалада, конкурслада сый бла айтдырадыла. Ала республиканы джамагъат джашаууна да тири къошуладыла. Алай бла джетишимлеге, саугъалагъа ие боладыла.

Къарачай-Черкесияны хурметли джамагъаты!

Сабийлени джакълауну халкъла арасы кюню бла ачыкъ джюрекден алгъышлайбыз!

Адетдеча, джыл сайын, сабийлени эм бек сюйген айларыны биринчи кюнюнде бу джарыкъ, къууанч байрамны белгилейбиз. Джай ала сакълаб тургъан каникуллары башланадыла. Алагъа бу кёзюу къууанчдан, берекетден толгъан аламат заманды. Биз да сабийлеге огъурлу, джюрекге джууашлыкъ берген джашау къураргъа борчлубуз.

Сабийлени джакълауну кюню уллулагъа, ёсюб келген тёлю ючюн джууаблылыкъны да эсгертген байрамды. Кавказда, башгъа джамагъатладача, бурундан келген адет бла, ёге сабий болмайды. Биз барыбыз да аланы тамблагъы кюнлерине джууаблыбыз.

Алайды да, биз да кесибизни джанындан, Къарачай-Черкесияда ёсюб келген сабийлени тамблалары къууанчлы болур ючюн ишлейбиз. Ол джаны бла бардыргъан ишледе биринчиге сабийлени саулукъларын сакълауну, аланы асыулу билим алыргъа эркинликлерин баджарыуну эмда миллетлерибизни адеб-намыс, ишленмеклик шартларына юрениб ёсерлерин излей социал-джарыкълыкъ эмда спорт учреждениелени, школланы, сабий садланы аслам этиб, ачар джанындан кюрешебиз.

Хурметли джердешле, сизни бу ашхы байрам бла алгъышлайбыз! Хар юйюрге ёлчемсиз насыб, берекет, рахатлыкъ эмда игилик теджейбиз.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы

Темрезланы Рашид

 

Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ

Джыйылыууну (Парламентини) Председатели

Иванов Александр

    Къарачай-Черкес Республиканы

Правительствосуну Председатели

Озов Аслан.

 

Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Премьер-министри Озов Аслан кенгеш бардырды. Анга Министрлени Кабинетини членлери къошулгъандыла. Кенгешде 25 проектни юсюнден барды сёз.

«Къарачай-Черкес Республикада миллет, конфессионал эмда информацион кърал политиканы джашаугъа сингдириу» эмда «Къарачай-Черкес Республиканы маданият ёсюмю» деген кърал программаланы тамалында къуралыб теджелген проектлени сюзюб бегим чыгъардыла. Аланы арасында КъЧР-ни къурулушуну эмда фатар-коммунал мюлкюню министри Гордиенко Евгенийни, КъЧР-ни эл мюлк министри Боташланы Анзорну проектлерине бегим алдыла.

Кенгешде КъЧР-ни джеринде эл мюлкню айнытыугъа, артыкъсыз да бек саулукъ эмда этге бериллик тууар малланы ёсдюрюуге, болушлукъ ачха республикан бюджетден бериллигини эмда башха мадарланы юслеринден айырыб чертдиле.

Джыйылыуну аягъында КъЧР-ни Правительствосуну министерстволары бла ведомстволары теджеген уллу магъанасы болгъан талай документни къабыл кёрдюле.

 

КъЧР-ни Правительствосуну пресс-къуллугъу.