Къарачай-Черкесияны багъалы джамагъаты! Барыгъызны да кърал байрам бла – Халкъланы биригиулерини кюню бла – таза джюрекден исси алгъышлайбыз!

1612-чи джыл бизни къралыбызны джазыуу этилген джыл болады. Ол джыл Минин бла Пожарский башчылыкъ этген дружина Москваны поляк оккупантладан тазалайдыла. Халкъны джигитлиги Эресейни бирикген уллу эмда кючлю кърал болуруна себеблик этеди.

Хорлам тюрлю-тюрлю динлени, миллетлени, тукъумланы бирикдиреди. Эресейчилени джигитликлери, бирикмекликлери бла Ата джуртну сюйгенлери халкъны не къыйын сынаудан да сый бла ётерине кюч-къарыу бередиле. 

Бюгюн биз башчылыгъыны эм сыйлы борчу сабийлени тамблаларына, абадан тёлюню джашауун иги этерге, халкъны  иннет-тин халисин, рахатлыгъы бла келишмеклигин сакълау болгъан, ёсе, бегий баргъан Эресейде джашайбыз.

 Къарачай-Черкесияны Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) 47-чи сессиясы, 25 ишге къараб, аланы юслеринден тыйыншлы документле алгъанды. Сёзден, эки кере окъулгъандан сора «О государственном стимулировании инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской  Республике» деген законну проектини 6-чы статьясына кийирилген тюрлендириуню проекти къабыл этилгенди.  

Анга кёре, КъЧР-ге керекли инвестицион проектле, джарашдырыб, аланы ишлетиб тургъанланы  хайырларына салыннган льготалы налогла 13,5 процентден 12,5 процентге тюшюрюлгендиле. Бу джорукъ 2020-чы джылгъа дери кючюнде турлукъду.

 Къарачай-Черкесияда динле бир-бирлери бла келишмекликде, джарашыулукъда джашайдыла. Аллахха шукур, не аз да аланы араларында тарт-соз джюрюмейди. Ол келишмекликни андан ары бегитир ючюн не этерге керекди?

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла Муслиманланы республикан  дин управлениелерини къадысы, Дружба элни имамы Катчиланы Ибрахим хаджи мындан алда болгъан тюбешиулеринде ол сорууну джууабы бла байламлы ишлени сюзгендиле.

Сёзден, джаш тёлюню ариу халиге юретиу джаны бла Къарачай-Черкесияны Муслиманларыны дин управлениеси бардыргъан ишлеге, аланы ичинде джаш адамлагъа дин билим бериуню мадарлары бла амалларына къарагъандыла.

 Багъалы джердешле!

1943-чю джылны абыстол (ноябрь) айыны 2-си къарачай халкъ бла бютеу Къарачай-Черкесияны джашауларында къара кюнлени бириди. 75 джылны мындан алгъа, терсликлери болмагъанлай, мингле бла къарачай юйдегиле, джалгъан терслеуле салыныб, туугъан джерлеринден Орта Азия бла Къазахстаннга кёчюрюлгендиле. Ол халкъны юсюнде зулмулукъ алай бла башланыб, 14 джылны баргъанды.

Ол заманда джуртларындан къысталыргъа буюрулгъанладан  кишиге да кечим салынмагъанды. Эркишилери Ата джуртлары ючюн къазауатда къан тёгюб айланнган заманда аланы сабийлерин, къартларын, тиширыуларын киши джерлеге ашыргъандыла.

Къарачай-Черкесия, Адыгея, Къабарты-Малкъар, эртдеден бери да бир-бирлери бла къарнаш шохлукъда джашагъанлай, араларында тюрлю-тюрлю иш джюрютюуле бардыргъанлай келедиле. Ол иш джюрютюуле алагъа тюрлю-тюрлю санагъатлада алгъа барыргъа, ёсерге, кенгерирге болушханлай да турадыла.

Аны бла да къалмай, ала бу юч республикада джашагъан къарнаш миллетлени бир-бирлерине ары дериден да бек джууукълашдырадыла. Аны себебли    Къарачай-Черкесияны, Адыгеяны, Къабарты-Малкъарны башчылары Темрезланы Рашид, Кумпилов Мурат, Коков Казбек, Майкопда тюбешиб, бу  юч республиканы араларында байламлылыкъланы андан ары бардырыу бла аланы кенгертиуню джолларын сюзгендиле. Тюбешиуге ала бла бирге Къарачай-Черкесияны, Адыгеяны, Къабарты-Малкъарны толтуруучу властлары бла администрацияларыны келечилери да баргъандыла. Къарачай-Черкес Республиканы делегациясыны къурамына КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Озов Аслан бла республиканы Башчысы бла Правительствосуну Администрациясыны тамадасы Озов Мурат киргендиле.