Къарачай-Черкесияны адамлары, Керчь шахарда ажымлы ёлгенлени эсге тюшюре, алагъа атаб Черкесскеде Джигитлени Аллеясында гокка хансла салдыла. Анга КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, Правительствону Председатели Аслан Озов, республиканы Башчысыны эмда Правительствону Администрациясыны къуллукъчулары, депутатла, джамагъат бирлешликлени, политика партияланы, школланы келечилери келген эдиле.

Москвада Финанс университет Эресей Федерацияны эм иги баш окъуу заведениелерини бириди.

Анда баш билим алыб чыкъгъанладан кёбле, Къарачай-Черкесияда да атларын айтдырыб, джетишимли ишлейдиле.

КЪАРАЧАЙ ЭРЕСЕЙНИ КЪУРАМЫНДА — 190 ДЖЫЛ

 Къарачайны олийи Кърымшаухалланы Ислам бла патчах генерал Георгий Эммануэлни кесаматха  къол салгъан кёзюулери. 23.10.1828 дж.

 

 

 

Эресей Фередацияны Президенти Владимир Путин Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни Шохлукъну ордени бла саугъалагъан кёзюу.


Эресей бла Беларусну Регионларыны бешинчи форумларында эки къралны президентлери да къошулуб, аланы парламентлерини спикерлери Матвиенко Валентина бла Мясникович Михаил джыйылыу  бардыргъандыла. Ол джыйылыугъа Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид да чакъырылыб болгъанды.

Матвиенко Валентина Эресей бла Беларусну регионларыны башчыларын, эки къралны халкъларыны хайырларына этимли ишлер ючюн, бир-бирлерине дагъан болуб ишлерге, эресей-беларусь шохлукъну сакъларгъа, эки къралны араларында баргъан экономика, сатыу-алыу, турист иш джюрютюулени бегитирге чакъыргъанды.

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла КъЧР-ни промышленность бла сатыу-алыу министри Аргунов Мурат Беларусь Республикагъа визит бла баргъан заманларында бизни джердешибиз, Совет Союзну Джигити Къасайланы Муссаны джашы Османны Могилёвну мемориал комплексинде къабырына гокка хансла салгъандыла.

Беларусь Республикада Къасайланы Османдан сора да бизни эки батыр уланыбыз – Эресей Федерацияны Джигити Хайыркъызланы Алимырзаны джашы Кичибатыр бла Эресей Федерацияны Джигити Къаракетланы Кёккёзню джашы Юнюс - ала кибик къазауатны джылларында фашист кючлеучюлеге къаршчы баргъан сермешиуледе ёлген джюзле бла бирси джердешлерибиз асыралгъандыла.