Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид озгъан джыл эндреуюк (декабрь) айны 29-да Черкесскени ара майданында республиканы муниципал районлары бла шахарларыны администрацияларыны тамадаларына 43 джангы школ автобус бла терк болушлукъ этген 18 машинаны ачхычларын берген эди. Къууанч халда баргъан ол джыйылыуда кёб адам бар эди.

Башчы кесини сёзюнде Джангы джылны аллы бла школ автобусла бла терк болушлукъ этген машиналаны ачхычларын бериу ашхы адет болуб бошагъанын айтды. Бизни регионнга 61 машина Эресей Федерацияны Президенти В. В. Путин бла Правительствосуну, Окъуу министерство бла Саулукъ министерствону тилеклери бла берилгенин чертди. Хар нелери да джарашыб келген машинала республиканы эллери бла шахарларына берилликлерин да билдирди.

Эресейни Президенти В. Путин РФ-ны Кърал Советини джыйылыуун бардыргъанды. Анда Волонтёрну джылыны эсеблери чыгъарылгъандыла.

Джыйылыуну ишине  закон чыгъарыучу, толтуруучу властланы органларыны башчыларындан сора да Эресей Федерацияны регионларыны, джамагъат волонтёр эмда кеси разылыкълары бла къуралгъан коммерциясыз организацияланы башчылары да къошулгъандыла. Ол уллу джыйылыуда  Къарачай-Черкесияны Башчысы  Темрезланы Рашид да болгъанды.

Эресейни Президенти В. Путин РФ-ны Кърал Советини джыйылыуун бардыргъанды. Анда Волонтёрну джылыны эсеблери чыгъарылгъандыла.

Джыйылыуну ишине  закон чыгъарыучу, толтуруучу властланы органларыны башчыларындан сора да Эресей Федерацияны регионларыны, джамагъат волонтёр эмда кеси разылыкълары бла къуралгъан коммерциясыз организацияланы башчылары да къошулгъандыла. Ол уллу джыйылыуда  Къарачай-Черкесияны Башчысы  Темрезланы Рашид да болгъанды.

 Джангы джылны аллы бла Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид 2018-чи джылны эсеблерин чыгъарыугъа аталгъан тамамлау джыйылыу бардыргъанды. Анга Къарачай-Черкесияны толтуруучу, закон чыгъарыучу, муниципал властларыны органларыны башчылары, республикан Парламентни депутатлары дагъыда башхала  чакъырылгъан эдиле.

Джыйылыуда Темрезланы Рашид айтхандан, толтуруучу, закон чыгъарыучу, муниципал властланы органлары бир-бирлери бла къысха байламлылыкъда этимли ишлегенлери себебли 2018-чи джыл социал-экономика джаны бла да, джамагъат-политика джаны бла да джетишимли джыл болуб ётгенди. Аны алайлыгъына бу затла шагъатлыкъ этедиле. Къарачай-Черкесия Эресей Федерацияда эм къоркъуусуз, эм рахат регионланы бириди. Мында адамланы джашау дараджалары да таймаздан ёсе, игиден иги бола барадыла. Бу  затла, айхай да, туристлени бери асламдан аслам келе барырларына себеблик этедиле.

Цифралы эфир телевидениеге кёчерге излеб, ангыламагъаныгъызны сорургъа излесегиз, кече-кюн деб къарамай, Эресейни ичинде хакъсыз 8-800-220-20-02 номерли телефоннга къонгурау ачаргъа боллукъсуз. Сизни сорууларыгъызгъа ишлерин кескин билген устала тыйыншлы джууабла берликдиле.