Къушджетерланы Гергокъаны джашы Юсюп (Юсуф) 1918-чи джыл Къарт-Джурт элде туугъанды. Джетиджыллыкъ школну джетишимли бошагъандан сора, колхозда атын иги бла айтдырыб уруннганды. 1937-чи джыл Къушджетер улу Къызыл Аскерге чакъырылыб кетеди.
Къуллукъ этген джылларыны ичинде тамадалары аны юсюнде керти аскерчилик шартларын кёрюб,  1940-чы джылда ВКП(б) - гъа член этиб аладыла. Арадан бир кесек заман озгъанлай, Уллу Ата джурт къазауат башланады. Къушджетер улуну билимин ёсдюрюрге тахса школну курсларын окъутадыла, ызы бла баш аскер училищеге джибередиле. 1941-чи джылны ахыр сюреминде аны да джетишимли бошайды, кеси да лейтенант чын алыб чыгъады.

Шошталаны Ахлауну джашы Ниязи 1920-чы джыл Ташкёпюрде туугъанды. Ол туугъан элинде школда устаз болуб ишлей тургъанлай аскерге чакъырылады. Алай бла комсомолчу джаш Белоруссияны Пинск шахарында Къызыл Аскерни тизимине тюшеди. Пулемётчу болуб къуллукъ эте тургъанлай, Уллу Ата джурт къазауат башланыб къалады да, урушха алайдан къошулады.

Деккушланы Мамурайны джашы Магомет 1911-чи джыл эндреуюк (декабрь) айны 28-де Хурзукда туугъанды (бирси документлеринде 1908-чи джыл деб джазылады). Ишни сюйген, билимге талпыгъан джашчыкъ болуб ёсгенди ол. Магомет, сабийлигинден огъуна атланы, итлени бек сюйгени себебли, 7-джыллыкъ школну тауусхандан сора, Къабарты-Малкъарны Хабаз элинде 4-чю номерли ат заводха ишге джарашады.

Гаджаланы Шогъайны джашы Мурадин 1918-чи джыл Тёбен Тебердиде туугъанды. Эл школну тауусхандан сора, 1938-чи джыл Къарачай шахарда рабфакга окъургъа киреди. Аны бошагъынчы, 1939-чу джыл, Къызыл Аскерге чакъырылыб кетеди. Гаджа улу Къызыл байракълы Кюнбатыш аскер округда Руженосток деген джерде 75-чи гаубица полкга тюшеди.

Темрезланы Сосуранны джашы Рамазан 1910-чу джыл Эски Джёгетей элде туугъанды. Гитчеликден огъуна Рамазан окъургъа сюйген, билимин ёсдюрюрге талпыгъан сабий болуб ёсгенди. Ол 18 джылы да тюгел толмагъанлай, кеси разылыгъы бла аскерге къуллукъ этерге кетеди.
1929-чу джыл Рамазан Пятигорск шахарда кичи абычарла хазырлагъан школгъа киреди. Ызы бла аны Краснодарда атлы аскер училищеге окъургъа джибередиле.