Мындан алда Къарачай-Черкесияны Доммай посёлогунда Къарны Бютеуэресей кюнюн кенг белгилегендиле. Алайда аякъ чанала бла эришиуле да болгъандыла. 

Ол уллу спорт байрамгъа Къарачай-Черкесияны шахарларындан, эллеринден 200 джаш спортчу, «Мама, папа, я - спортивная семья» деген номинацияда эришген талай юйдеги да къошулгъандыла.

«Къарны кюнюне аталыб бардырылгъан спорт эришиуле бизде ашхы адет болуб бошагъандыла. Джыл сайын анга къошулургъа излегенлени саны ёсюб барады. Ол зат адамланы саулукълу иги джашаугъа тартханларын чертеди. Джыл сайын да этилиб тургъан ол ашхы ишни баш мураты саулукълу джашауну джайыуду. Былайда бардырылгъан ишле, адамланы кёллерин кёлтюрюб, джюреклерине къууанч джайгъанлары хакъды», - дегенди Къарачай-Черкесияны Спорт гимнастикадан федерациясыны президенти Александр Джемакулов.

Къарачай-Черкес Республиканы Ёсюм корпорациясыны инвестпроектлерини тамадасыды Байрамкъулланы Ильясны джашы Науруз. Ол аны кибик «Зеленчук» АПК ООО-ну баш директоруду, Эресей Федерацияны Кърал Думасыны депутатыны болушлукъчусуду, Къарачай-Черкес Республиканы Ич ишлерини министерствосуну джамагъат советини члениди.

Науруз кесини атын джашлай айтдырыб тебрегенди. Ол Эресейни Джазыучуларыны союзуну члениди, Къарачай-Черкес Республикада Джазыучуланы союзуну правлениесини да члениди. Фахмулу джаш юч китабны авторуду.

Байрамкъул улуну джазгъанлары «Современная литература народов России. Антология-Поэзия» эмда «Современная литература народов России. Антология-Проза» деген уллу джыйым китаблада да чыкъгъандыла.

Науруз «Къарачай-Черкес Республиканы джаш тёлюсюню бирлешлиги» биригиуню да члениди.

2018-чи джыл Байрамкъул улу джашауунда кёб ашхы джетишимге ие болгъанды.

Айтыргъа, кетген джыл джаш тёлю проектлени Бютеуэресей конкурсунда грантны алгъанды. Аны кибик озгъан  джыл ол РАНХиГС-де «Развитие региональных команд» деген президент окъуу программаны тамамлагъанды. Аны бла да къалмай, Эресей Федерацияны Правительствосунда финанс университетни аспирантурасын тауусханды.

Къарачай-Черкес Республиканы джамагъаты ёхтемленирча уланланы бириди Байрамукъланы Русланны джашы Расул. Ол кёб болмай къуралгъан «Къарачай-Черкес Республиканы джаш тёлюсюню бирлешлиги» деген коммерция бла кюрешмеген автоном биригиуню члениди.

Расул Шимал Кавказ кърал гуманитар-технология академияны студент советини тамадасыды, Къарачай-Черкес Республиканы джаш тёлюден къуралгъан сайлау комиссиясыны да члениди.

2018-чи джыл Байрамукъ улугъа бек джетишимли джыл болгъанды. 2018-чи джылны къыркъаууз (сентябрь) айында аны Шимал Кавказ кърал гуманитар-технология академияны студент советине башчы этиб сайлагъандыла. Озгъан окъуу джылны эсеблерине кёре Расул ШККъГТА-ны юрист институтуну 10 алчы студентини бирине саналгъанды.

2018-чи джыл эндреуюк (декабрь) айны 21-де «Къарачай-Черкес Республиканы джаш тёлюсюню бирлешлиги» деб коммерция бла кюрешмеген автоном биригиу джаратылгъанды.

Джаш адамладан къуралгъан бу джангы биригиуню баш мураты джаш тёлю бла байламлы башламчылыкъ ишлеге не джаны бла да джакълыкъ этиудю.

Биригиуге Аджиланы Мустафаны джашы Мухаммат башчылыкъ этеди. Аны къурамына кирген адамла барысы да тутхан ишлеринде уллу джетишимлеге ие болгъанлары бла атларын джаш тёлюню ичинде кенг белгили этгендиле. Ким да билгенден, тамбла миллетге, республикагъа, къралгъа да бюгюннгю джаш адамла оноу этерикдиле. Аны амалтын ала не къадар билимли, акъыллы, оюмлу, ангылы, фахмулу, халал болсала, ол къадар игиди.

Ёзденланы Анзорну джашы Султан Гитче Къарачай районну Красный Курган элинде 1966-чы джыл туугъанды. Орта школну бошаб, арадан тёрт ай озгъандан сора, заманы джетиб, Султан аскерге чакъырылады. Ол 1984-чю джыл аууз-герги (октябрь) айны 20-да Ата джуртха къуллукъ этиу борчун берирге кетеди.

Ёзден улу аскерде биринчи юч айны карантинде тургъанды. Андан сора башындан буйрукъ келиб, талай аскерчи джашдан бёлек къураб, аланы ичинде да Султанны, 1985-чи джылны байрым (февраль) айында Афганистаннга ашыргъандыла. Ары барыб былай тюшгенлей, алагъа экинчи кюнюне урушха къошулургъа хазыр болурларын билдиргендиле. Экинчи кюнюнде огъуна аскер джумушха джибергендиле, алай бла Султан башха аскерчи джашла бла урушха къошулгъан эди биринчи кере.