Деккушланы Мамурайны джашы Магомет 1911-чи джыл эндреуюк (декабрь) айны 28-де Хурзукда туугъанды (бирси документлеринде 1908-чи джыл деб джазылады). Ишни сюйген, билимге талпыгъан джашчыкъ болуб ёсгенди ол. Магомет, сабийлигинден огъуна атланы, итлени бек сюйгени себебли, 7-джыллыкъ школну тауусхандан сора, Къабарты-Малкъарны Хабаз элинде 4-чю номерли ат заводха ишге джарашады.

Гаджаланы Шогъайны джашы Мурадин 1918-чи джыл Тёбен Тебердиде туугъанды. Эл школну тауусхандан сора, 1938-чи джыл Къарачай шахарда рабфакга окъургъа киреди. Аны бошагъынчы, 1939-чу джыл, Къызыл Аскерге чакъырылыб кетеди. Гаджа улу Къызыл байракълы Кюнбатыш аскер округда Руженосток деген джерде 75-чи гаубица полкга тюшеди.

Темрезланы Сосуранны джашы Рамазан 1910-чу джыл Эски Джёгетей элде туугъанды. Гитчеликден огъуна Рамазан окъургъа сюйген, билимин ёсдюрюрге талпыгъан сабий болуб ёсгенди. Ол 18 джылы да тюгел толмагъанлай, кеси разылыгъы бла аскерге къуллукъ этерге кетеди.
1929-чу джыл Рамазан Пятигорск шахарда кичи абычарла хазырлагъан школгъа киреди. Ызы бла аны Краснодарда атлы аскер училищеге окъургъа джибередиле.

Айбазланы Нанашны джашы Керам 1914-чю джыл Огъары Учкуланда туугъанды. Элде школну тауусхандан сора ол Микоян-Шахарда педучилищеге киреди. Аны 1938-чи джыл джетишимли бошаб, къолуна къагъытын алгъанлай, Керам Къызыл Къала элде школда устаз болуб ишлерге джарашады.
1939-чу джылны аууз-герги (октябрь) айында Айбаз улу Къызыл Аскерге къуллукъ этерге чакъырылады. Айбаз улу Сибирь Аскер округну 542-чи артиллерия полкуну аскерчилерини тизимине тюшеди. Аны биргесине дагъыда талай къарачай джаш болгъанды. Аланы аскер усталыкъгъа талай айны юретгендиле.

Хусеинланы Магомедни джашы Хусеин (документлеринде Гусеинов Гусеин Магомедович деб джазылады) 1921-чи джыл байрам (февраль) айны 21-де Схауат элде туугъанды. Магомед бла Биджиланы Чораны къызы Фатиманы ауур юйдегисинде - 11 сабийни бири болуб ёсгенди ол. Аталары Магомед джашлай ауушуб, сабийлени ёсдюрюрге, аланы аякъ юсюне миндирирге Фатимагъа джюк болгъан эди. Аны амалтын 1922-чи джыл Фатима сабийлери бла Схауатдан Нарсана шахаргъа кёчеди.