Къушджетерланы Гергокъаны джашы Юсюп (Юсуф) 1918-чи джыл Къарт-Джурт элде туугъанды. Джетиджыллыкъ школну джетишимли бошагъандан сора, колхозда атын иги бла айтдырыб уруннганды. 1937-чи джыл Къушджетер улу Къызыл Аскерге чакъырылыб кетеди.
Къуллукъ этген джылларыны ичинде тамадалары аны юсюнде керти аскерчилик шартларын кёрюб,  1940-чы джылда ВКП(б) - гъа член этиб аладыла. Арадан бир кесек заман озгъанлай, Уллу Ата джурт къазауат башланады. Къушджетер улуну билимин ёсдюрюрге тахса школну курсларын окъутадыла, ызы бла баш аскер училищеге джибередиле. 1941-чи джылны ахыр сюреминде аны да джетишимли бошайды, кеси да лейтенант чын алыб чыгъады.


Джаш абычарны 2-чи атыучу гвардиячы корпусну 32-чи Къызыл Байракълы атыучу дивизияда энчи къуралгъан 29-чу тахса ротагъа командир этиб, 1942-чи джыл хычаман (май) айда джангы къуралгъан Шимал Кавказ фронтха ашырадыла. Ол корпусну тахса механизированный бёлегине тегейли Александр Казаев башчылыкъ этгенди. Юсюп да аны орунбасары болгъанды. Ма ол халда Къушджетер улу Кавказны азатлар ючюн баргъан ачы урушлагъа къошулгъанды.
1943-чю джылны биринчи кюнлеринде тахса отрядны ичинден эм тирилени сайлаб бёлекни къурайдыла. Анга лейтенант Къушджетер улу башчылыкъ этгенди. Ол тахса бёлек Пятигорск шахаргъа биринчи киргенлени ал сафларында болгъанды. Юсюп кесини ротасы бла «Машук» къонакъ юйде штаб къураб тургъан гестапочуланы къурутханды. Ызы бла Черкесск, Невинномысск, Армавир, Кропоткин, Туапсе шахарланы, районланы эллерин азатлауда фашистле бла къаты сермешгенди.
1943-чю джыл байрым (февраль) айны 22-де Къушджетер улу Юсюп гитлерчи аскерчиле бла абычарланы да талайын ёлтюреди, аскер магъанасы болгъан документлени да алыб штабха табдырады. Къоркъуулу кёзюуде ётгюрлюк танытханы ючюн аны Къызыл Джузлдузну ордени бла саугъалайдыла. Аны юсюнден дивизияны штабыны тамадасы гвардиячы подполковник Г.Игнатьев джазгъан архив документле да шагъатлыкъ этедиле. «Товарищ Кущетеров вместе со своей ротой участвовал в боях в занятии населённых пунктов Ганцы, Коваленко, Ново-Бжагукай. Своим личным примером, отвагой и храбростью воодушевлял бойцов на уничтожение живой силы противника. Доставил в штаб дивизии ценные сведения о противнике и его группировке в вышеуказанных населённых пунктах. В бою всегда служит примером храбрости и отваги. Лично уничтожил несколько гитлеровских солдат и офицеров…» деб джазылады ол документде.
Фашист аскер джуртубузгъа уллу кюч бла кириб келгенди. Гитлер къысха заманны ичинде Шимал Кавказны къолгъа джыяргъа нюзюр этиб тургъанды. Кавказгъа элтген джол эм уллу магъанасы болгъан «джолланы» бирине саналгъанды фашистлеге. Тахсачыларыбыз джауну ол нюзюрюн ачыкълагъанларындан сора, ол системагъа «Голубая линия» деб атагъандыла. Эм баш магъаналы эки линияны бири Новороссийск, Крымск, Темрюк шахарланы ичи бла ётюб, Къара бла Азов тенгизлеге дери болгъанды. Бирси линия уа тауланы, ауушланы, чегетлени ичи бла ётгенди. Ол системаны сынджырын юзген эм къыйын урушланы бири боллугъун Совет Аскерибиз ангылагъаны себебли, 1943-чю джылны аллындан башлаб Кавказны джерин джакълау ачы къазауатха киргенди. Хычаман (май) айда бизни аскерле Крымск стансени (бюгюннгю Крымск шахарны) джаудан ариулайдыла, «Голубая линиядан» да ётедиле.
Къушджетерланы Юсюп 32-чи гвардиячы дивизияны, тахса ротасы бла 374,2 мийиклик ючюн баргъан урушда ётгюр сермешгенди. Джауну джети кере чабыуулуна къаршчы от ачыб, бир кесек заманнга тынч этеди. Тауну башындан окъ «джангурну» къуюб, фашистле кеслерине джууукъ иймегендиле. Къушджетер улу аскерчилери бла бирге экинчи кере чабыуул этеди да джауну тоб, пулемёт атхан джерине, бауурланыб джууукъ барыб, «уяны» атылтады. Алайда Юсюп джаралы болады, анга да къарамай, ротасы алайын кючлегинчи буйрукъ бергенин тохтатмайды. Ахырында тахсачыла салыннган борчну джетишимли толтурадыла. Алай бла бирси роталагъа да джол ачылады. Юсюпню джигитлигине архивден алыннган документ шагъатлыкъ этеди: «При наступлении рота на высоту 374.2, гв. ст. лейтенант Кущетеров с группой бойцов своей роты подполз к ДЗОТу противника и забросил их гранатами, чем обеспечил продвижение роты при наступлении. Рота, под командованием тов. Кущетерова отбила 7 атак, численно превосходящего противника. Гвардии ст. лейтенант Кущетеров 2 раза водил роту в атаку, увлекая своим примером бойцов роты. Во время 2-ой атаки был ранен, но с поля боя не ушёл до тех пор, пока рота не закрепилась на занятом рубеже.
Лично тов. Кущетеров уничтожил до 40 гитлеровцев…» деб джазылады ол документде.
Бу джумушну да толу баджаргъаны ючюн тамада лейтенант Къушджетер улу  Къызыл Байракъны орденине  тыйыншлы болады. Кесине да капитан чын бередиле.
Шимал Кавказ фронт Кърымгъа бурулады. Юсюп Кърым джарым айрымкан ючюн къаты урушда сермешгенди. Ол кёзюуде джаралы болуб, госпиталгъа тюшгенди, анда эки-юч кюнден сора дагъыда ызына къазауатха киргенди.
Юсюп 11-чи гвардиячы мараучу Къызыл Байракълы корпусну къурамында тахса бёлюмню тамадасыны заместители болуб Тамань, Керчь аскер операциялагъа да тири къошулгъанды. Аллай къаты сермешлени биринде майор Къушджетер улу сынамын уста хайырландырыб тахса джумушну мийик дараджада баджарады.
1944-чю джыл байрым (февраль) айны 17-де Юсюп къуллукъ этген корпусну тахса бёлюмюню тамадасы гвардиячы полковник Горбов Юсюпню кърал саугъагъа теджеген къагъытда былай джазады: «Гвардии майор тов.Кущетеров Ю.Г. при прорыве нашими войсками «голубой линии», беспрерывно находясь в боевых порядках разведподразделении, успешно вскрыл систему обороны противника на направлении главного удара, обеспечив тем самым успешное выполнение операции по овладению высотой 121.4.
Под его руководством разведротой 2-ой ГвСТРД была проведена разведоперация в результате которой была захвачена самоходная пушка противника, две радиостанции и 24 пленных.
Перед высадкой десанта на Керченский полуостров умелой организацией системы наблюдения вскрыл характер укреплений противника на побережье Керченского полуострова в полосе действий корпуса, что обеспечило успешную высадку наших войск в районах Маяк, Глейки будучи в составе опергруппы руководил службой разведки высадившегося десанта, своевременно вскрывал намерения противника, его слабые стороны, куда направлялись удары наших войск.
12.11.43 года находясь на НП личным наблюдением заблаговременно предупредил о контратаке крупных сил пехоты и танков противника и своевременно нацеливал огонь артиллерий по его скоплениям. Контратака противника была отбита с большими для него потерями.
19.12.1943г. ведя наблюдения за работой нашей штурмовой авиации по целям, выявленным войсковой разведкой корпуса, попав под миномётный обстрел был тяжело ранен, вследствие чего получил инвалидность.
Достоин правительственной награды орденом «Красное Знамя».
Ары дери да ётгюр аскерчи тёрт кере джаралы болгъанды, аланы ичинде эки кере ауур джаралы болуб госпиталда джатханды.
Юсюп къазауатха биринчи кере джердеши Казаев Александр бла къошулгъан эди. Юсюпню ахыр урушунда да экиси да бирге сермеше тургъанлай джау тоб къатларында атылыб, ала ауур джаралы боладыла. Ол урушда экиси да ётгюрлюк танытханлары ючюн Совет Союзну Джигити атха теджелгендиле. Ай медет, Къушджетер улу кёчгюнчю халкъдан болгъаны амалтын, Алтын Джулдуз медалны орнуна Къызыл Байракъны ордени бла экинчи кере саугъаланады.
Госпиталдан чыкъгъанындан сора Юсюпню аскерден башына бош этедиле. Алай бла ол адамлары болгъан джуртлагъа – Орта Азия бла Къазахстаннга - джол тутуб кетеди. Аны къазауатда алгъан джаралары анда да бек къыйнагъанлай тургъандыла. Ол туугъан джуртуна миллет бла бирге къайтханды. Къызыл Джулдузну, Къызыл Байракъны (эки кере) орденлерини кавалери, ётгюр фронтчу Къушджетер улу юйдегисини къолунда 1966-чы джыл ауушханды, джандетли болсун.
Юсюпню аскерчи тенги Совет Союзну Джигити Казаев Александр аны сыйын кёргенлей, къонакъгъа джюрюгенлей, къарнашлыкъны къаты тутханды. Къушджетер улуну Совет Союзну Джигити атха 1944-чю джыл теджелиб тургъаныны юсюнден Казаев Александр кеси шагъатлыкъ этиб, ол хапарны аны ауузундан, джууукъ адамлары талай кере эшитгенлерин бюгюнлюкде да айтадыла. Юсюп ауушханындан сора да Александр тенгини адамларын джокълагъанлай, шохлукъ джюрютгенлей тургъанды.
Джигитле дунияларын ауушдуруб кетселе да, аланы атлары миллетни эсинде ёмюрлюкге джашарыкъдыла.
 
БАТЧАЛАНЫ Фатима.

 
{jcomments}