Шыдакъланы Мустафа бла юй бийчеси Къочхарланы Джанариуну джети джаш бла эки къызлары болгъанды. Аланы биз хапарын айтырыкъ джашлары Алий 1917-чи джыл Дууутда тууады. Эл школну бошагъанлай Микоян-Шахарда педучилищеге киреди. Анда билим алыб къайтыб, устаз болуб ишлеб тебрейди. Узаймай школгъа директор этедиле. 1940-чы джыл аскер къуллукъгъа чакъырылады. Джаяу аскер полкга тюшеди. Окъууу, билими болгъаны себебли, ротаны комиссарыны орунбасары  этедиле. Уллу Ата джурт къазауат башланады. Узаймай бу полк джаула бла бетден бетге тюбешеди. «Товарищ Шидаков с первых дней Отечественной войны находится на передней линии фронта», деб джазылады архив документлени биринде.

Къарачай бла малкъар алан къандан джаратылгъан  халкъ болгъаныны юсюнден айтылыр, джазылыр керекли да къалмагъанды.  Эресейде, тыш къраллада да белгили тарихчиле, адам улуну геналары бла сынам ишле бардырыб кюрешген уллу алимле да шагъатлыкъ этедиле ол затха.
Бизни алан болгъаныбызны ачыкълаб кюрешген фахмулу алимлерибизни бири, тарих илмуланы кандидаты Хатууланы Рашид, Тохтарны джашы да бу джаны бла бек уллу излеу-тинтиу ишле бардыргъанды. Ол  III-чю ёмюрден башлаб 1396-чы джылгъа дери (Асхакъ Темир Аланияны чачхынчыгъа дери) Кавказда Алан джуртну башчылары кимле болгъанларыны юсюнден  тарих илмуну излеминден таймагъанлай, эски документледе болгъаннга кёре джазыб, китаб чыгъаргъан эди. «Къарачай» газетни редакциясы Хатууланы Рашидден тилеб, китабдан бёлек затны басмаларгъа эркинлик алгъанды.

1981-чи джыл Къарачайны биринчи школуну мекямында, Учкуланны орта школуну ол замандагъы директору, РФ-ны махтаулу устазы Джанибекланы Юнюсню джашы Сосланбекни башламчылыгъы бла, Къарачай халкъны тарихи бла маданиятыны музейи къуралгъан эди. Джанибекланы Сосланбек школда окъугъан сохтала бла устазланы болушлукълары бла Уллу Къарачайны эллерине айланыб, музейге деб, кёб экспонат джыйгъан эдиле…

Сылпагъарланы Джашарбекни джашы Исмаил 1918-чи джыл Учкулан элде туугъанды. Джашарбек бла Забитханны (Чотчаланы) тогъуз сабийлерини бири болуб ёсгенди. Исмаил Учкуланда джети классны тауусхандан сора, 1936-чы джыл атасы бла бирге мал фермада ишлегенди. Ол 1939-чу джыл хычаман (май) айны 10-да Къызыл Аскерде къуллукъ этерге чакъырылгъанды. Исмаил 542-чи атыучу корпусну 85-чи тоб атыучу полкуну къурамында связист болуб къуллукъ этгенди. Аскерде къуллугъуну болджалы джетерге Уллу Ата джурт къазауат башланыб, Исмаил урушха алайдан кетеди.

Уллу Ата джурт къазауатха 15 мингден аслам къарачай джаш кетгенди. Ала ал сафлада уруш этгендиле. Анга джигит уланларыбызны фронтда этген батырлыкълары ючюн, саугъаланнган медаллары, орденлери шагъатдыла.
Бизни аталарыбызны, къарт аталарыбызны этген джигитликлерини магъанасы адам улуну тарихинде ёмюрлени узагъына турлукъду.
Аны бла къралда талай джыл «Они должны идти победным строем во все времена» чакъырыу бла Хорламны келтирген джигитлерибизни атларын унутмаз ючюн, «Ёлюмсюз полк» акция бардырылады. Ол полкну тизиминде аталарыны, джууукъларыны суратларын алыб, мингле бла адамла Уллу Хорламгъа аталгъан парадлада барадыла. Бизни газетибиз да бу ишге  къошулуб, джердешлерибизни «Ёлюмсюз полкга» къошаргъа чакъырабыз.