1981-чи джыл Къарачайны биринчи школуну мекямында, Учкуланны орта школуну ол замандагъы директору, РФ-ны махтаулу устазы Джанибекланы Юнюсню джашы Сосланбекни башламчылыгъы бла, Къарачай халкъны тарихи бла маданиятыны музейи къуралгъан эди. Джанибекланы Сосланбек школда окъугъан сохтала бла устазланы болушлукълары бла Уллу Къарачайны эллерине айланыб, музейге деб, кёб экспонат джыйгъан эдиле…

Сылпагъарланы Джашарбекни джашы Исмаил 1918-чи джыл Учкулан элде туугъанды. Джашарбек бла Забитханны (Чотчаланы) тогъуз сабийлерини бири болуб ёсгенди. Исмаил Учкуланда джети классны тауусхандан сора, 1936-чы джыл атасы бла бирге мал фермада ишлегенди. Ол 1939-чу джыл хычаман (май) айны 10-да Къызыл Аскерде къуллукъ этерге чакъырылгъанды. Исмаил 542-чи атыучу корпусну 85-чи тоб атыучу полкуну къурамында связист болуб къуллукъ этгенди. Аскерде къуллугъуну болджалы джетерге Уллу Ата джурт къазауат башланыб, Исмаил урушха алайдан кетеди.

Уллу Ата джурт къазауатха 15 мингден аслам къарачай джаш кетгенди. Ала ал сафлада уруш этгендиле. Анга джигит уланларыбызны фронтда этген батырлыкълары ючюн, саугъаланнган медаллары, орденлери шагъатдыла.
Бизни аталарыбызны, къарт аталарыбызны этген джигитликлерини магъанасы адам улуну тарихинде ёмюрлени узагъына турлукъду.
Аны бла къралда талай джыл «Они должны идти победным строем во все времена» чакъырыу бла Хорламны келтирген джигитлерибизни атларын унутмаз ючюн, «Ёлюмсюз полк» акция бардырылады. Ол полкну тизиминде аталарыны, джууукъларыны суратларын алыб, мингле бла адамла Уллу Хорламгъа аталгъан парадлада барадыла. Бизни газетибиз да бу ишге  къошулуб, джердешлерибизни «Ёлюмсюз полкга» къошаргъа чакъырабыз.

Къушджетерланы Гергокъаны джашы Юсюп (Юсуф) 1918-чи джыл Къарт-Джурт элде туугъанды. Джетиджыллыкъ школну джетишимли бошагъандан сора, колхозда атын иги бла айтдырыб уруннганды. 1937-чи джыл Къушджетер улу Къызыл Аскерге чакъырылыб кетеди.
Къуллукъ этген джылларыны ичинде тамадалары аны юсюнде керти аскерчилик шартларын кёрюб,  1940-чы джылда ВКП(б) - гъа член этиб аладыла. Арадан бир кесек заман озгъанлай, Уллу Ата джурт къазауат башланады. Къушджетер улуну билимин ёсдюрюрге тахса школну курсларын окъутадыла, ызы бла баш аскер училищеге джибередиле. 1941-чи джылны ахыр сюреминде аны да джетишимли бошайды, кеси да лейтенант чын алыб чыгъады.

Шошталаны Ахлауну джашы Ниязи 1920-чы джыл Ташкёпюрде туугъанды. Ол туугъан элинде школда устаз болуб ишлей тургъанлай аскерге чакъырылады. Алай бла комсомолчу джаш Белоруссияны Пинск шахарында Къызыл Аскерни тизимине тюшеди. Пулемётчу болуб къуллукъ эте тургъанлай, Уллу Ата джурт къазауат башланыб къалады да, урушха алайдан къошулады.