Мындан алда ишим болуб Зеленчук стансеге баргъан эдим да, анда асыулу тукъумлу бабушланы ёсдюрген «Зеленчук» фабриканы директору Дичкин Владимир Ивановичге тюбедим. Ушакъ эте келгенинде ол былай айтды:

- Москвада «Алтын къач - 2018» Бютеуэресей кёрмючге бизни фабрика да къошулгъан эди, диплом бла да саугъаланнганды. Биз кёрмючге бабуш эт элтген эдик да, бизни продукциябызгъа уллу багъа бердиле. Ол зат фабриканы коллективине мындан ары да джигер ишлерге себеблик этерикди. Бир кере бизни юсюбюзден газетигизде статья чыгъаргъан эдигиз, энтда мадарыгъыз болса, коллективни алчы адамларыны юслеринден «Къарачайда» чыгъарсагъыз мен да, ала да къууанныкъ эдик. Аланы кючлери бла 2018-чи джылны джетишимли тамамларыкъбыз.

 Кёб болмай Къарачай-Черкес Республиканы Теберди шахарында «БИЗНИ ЮЙГЕ ИГИЛИК» деген джыйылыу болду.

Аны Къарачай-Черкес Республиканы Миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы хакъындан министерствосу бла бирге Къарачай-Черкес кърал университет къурагъан эдиле. Форумну ишине къошулгъанланы арасында, миллет, дин, джаш тёлю, башха джамагъат бирлешликлени чыгъармачылыкъ союзланы, Къарачай-Черкесияны кърал муниципал къуллукъчуларыны келечилери эмда башхала бар эдиле.

Джыйылыуну ишин ача, министрни атындан, аны орунбасары Сергей Гузко джыйылгъанланы алгъышлады.

 Хар джыл сайын абыстол (ноябрь) айны ахыр ыйых кюнюнде бютеу Эресейде аналаны байрамлары бла алгъышлайдыла. Быйыл ол байрам кюн 25-сине тюшеди.

Дунияны башында джашагъан къайсы миллетде да ананы сыйы уллуду. Аурусанг, абынсанг да «ой, анам», дейсе. Сабий тиллениб башласа, биринчи «анам» деген сёзню айтады. «Ана» деген сёз эркишини ашхылыкъгъа, джигитликге, джашау ючюн кюрешге кёллендиреди. Ана джюрек тынгысызды, хар неге да къайгъыргъанлай турады. Ол огъай эсенг, джуртундан башха джерледе къаугъаланы эшитсе, кимден да алгъа ана къайгъылы болады. Адетни, намысны, адебни джорукъларын, халкъны миллетлигин ана сингдиреди балагъа. Отуз, элли, тохсан джыл болса да, ана къучагъы балагъа бешикди, таянчакъды. Ананы ёмюрю сыртында кёлтюрюб айландырса да бала къыйынын толу къайтаралмаз. «Джандетигиз анагъызны аякъ тюбюндеди» дегенди сыйлы файгъамбарыбыз (гъ.с.). Ол хадис Аллахны, адамны аллында да ананы къачы уллу болгъанына шагъатлыкъ этеди.

Мындан алда Совет Союзну халкъ артисти Василий Семёнович Лановой аскер-патриот тема бла байламлы джамагъат къуллукъларыны юсю бла Къарчай-Черкесиягъа келген кёзюуюнде, дуниягъа белгили Архызгъа да баргъанды.

Зеленчук районну администрациясыны тамадасы Самоходкин Сергей Иванович бла аны орунбасары Вилков Пётр Андреевич да биргесине болгъандыла. Архыз эл Советни председатели Батчаланы Анзор, школну директору Хубийланы Мухтар, бизнесмен Гедиланы Руслан дагъыда башхала къонакъгъа джылы тюбеб, алгъышлау сёз айтхандыла.

 «Къарачай-алан халкъ» джамагъат организацияны башламчылыгъы бла кёб болмай Черкесск шахарны «Джашил айрымкан» деген солуу бла маданият паркыны амфитеатрында бир къууанч джыйылыу болду.

Ары иги кесек адам джыйылгъан эди. Байрамны чурумун да айтыргъа тыйыншлыды: Минги Тауну башына атла бла чыкъгъан джигит джашланы алгъышларгъа келгенле, белгили атчы Орусланы Кълыч-Герийни, Каппушланы Дахирни, Джатдоланы Муратны, Биджиланы Магометни 20 джылны мындан алгъа Минги Тауну джити тёппесин бойсундургъанлары ючюн, алагъа сый-махтау да бердиле.Байрамны кёзюуюнде архивде сакъланнган Минги Таугъа чыкъгъанлары бла байламлы кинохрониканы да кёргюздюле. Джыйылгъан джамагъат, Минги Тауну башына къарачай атла бла чыкъгъан джашлагъа грамотала, дипломла, саугъала берилгенлерине разы болгъанларын таныта, харс уруб турдула. Айхай да, бу уллу къууанчда Кавказгъа айтылыб тургъан джырчыла эмда чемерлик коллективле кеслерини усталыкъларын да кёргюздюле.