Кёбджыллыкъ, мийиклиги бир метр болгъан ёсюмдю. Тюз къысха баш тамырыны тюбю бла, сансыз-санаусуз ууакъ, базыгъыракъ да тюб тамырла джерге барадыла. Биринчи джыл киштик хансны баш тамырындан джетекчикле чыгъадыла. Экинчи джылында 12-15 чакълы саптагъай мийик кёлтюрюледи. Бутакъларыны тюз башларында гоккала чагъадыла. Ала ууакъладыла, агъыракъ, къызылыракъ боладыла, кеслери да, сибирткилеча, джоппу джайылыб, тыш кёрюнюшлери ичине гокка салыннган къошунчукълагъа ушайдыла. Гоккасыны бешишер чапыракъчыкълары тёгерегинде кириш битиб, ортасында чилле хансчыкъланы къыйырлары токъмакъ гюлледиле. Чапыракълары къанатлы тюкге ушайдыла. Баш тамырдан, саптагъайны тюбюнден чыкъгъанларыны учлары бюгюлюб, джерге джете, къалын битиб, джайылыб къаладыла. Саптагъайны юсюнде уа хар 7-10 сантиметрде биришер, тюбюнден башына дери ёседиле.