Бу арт джыллада бизни республикада спорт-саулукъ бегитиучю комплексле аслам болгъандыла. Черкесскеде «Горки» спорт-саулукъ бегитиучю комплекс да аланы бириди. Ол 2015-чи джыл ачылгъанды. Анга башчылыкъ Кипкеланы Норчюкню джашы Хызыр этеди. Аны биргесине юй бийчеси Татьяна Викторовна ишлейди. Ол усталыгъы бла врач-терапевтди.
Мындан алда «Къарачайны» корреспондетни Къобанланы Махмут, Кипкеланы Хызыргъа тюбеб, аны бла ушакъ этгенди.
- Мен усталыгъым бла къурулушчума, – дейди Хызыр. – Баш билим алгъанымдан сора «Агропромстрой» трестде иги кесек заманны ишлегенме. Озгъан ёмюрню 90-чы джылларындан башлаб, къралда уллу тюрлениуле болгъанларында, мен да заманны излемине кёре атлай тебредим.
Бюгюнлюкде «Горки» спорт-саулукъ бегитиучю комплекс болгъан джерде алгъаракълада асыулу тукъумлу бугъаланы тута эдиле. Мен «Агропромстрой» трестде ишлегеним себебли, ишим болуб, бери келиб туруучан эдим. Былайда быргъы бла джерни тюбюнден чыкъгъан суудан ичиучен эдим. Солярка къошулгъанча бир тюрлю татыуу бар эди. «Бу не суу болду?» -  деб, кёбледен соруучан эдим. Бу суу ауругъанлагъа джарагъанын билгенимде, былайын сатыб алдым. Сууну не суу болгъанын тамам билирге излеб, Пятигорск эмда башха шахарлагъа барыб, аланы лабораторияларында деменгили тинтдириб чыкъгъанымдан сора лицензия алдым.

БЫХЫ
(МОРКОВЬ ПОСЕВНАЯ)


Быхы экиджыллыкъ, тамыр кёгетли, мийиклиги 20-90 сантиметрге джетген, сабанлада, бачхалада битдирилген, кимге да белгили ашарыкъ ёсюмдю. Биринчи джыл джерде тюшген урлугъундан чапыракъла бла тамыр кёгети битедиле. Экинчи джылында тамыр кёгети джерге салынса, андан гокка саптагъай ёседи. Гоккасы кюнлюкге ушашды, урлугъу кюз айлада бишеди. Биринчи джыл урлукъ этмейин, тамыр кёгет этиб, экинчи джыл урлукъ этгени ючюн айтылады быхы экиджыллыкъ ёсюмлюкдю деб. Быхы тахта кёгет болуб, инсанла хантха хайырландыргъанлы 4000 джылдан атлагъанды. Урумлула быхыны кесин ашарыкъгъа, урлугъун бюрек ауруулагъа джаратхандыла.

БЮРЧЕ ХАНС
(ТМИН ОБЫКНОВЕННЫЙ)