КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид, Къарачай-Черкесияда мизам-джорукъ сакълаугъа джууаблы Коордицион джыйылыуну, Терроризмге къаршчы комиссияны эмда Оператив штабны, бирге джыйыб, кенгеш бардыргъанды.

Багъалы школ сабийле эмда студентле! Хурметли окъуу системада ишлегенле!

Барыгъызны да Бютеуэресей байрам бла – Билимни кюню бла – алгъышлайбыз!
Эм биринчи уа, Къарачай-Черкес Республикада  быйыл биринчи классха баргъанланы алгъышлайбыз! 

Орус география бирлешликни къурамында ишлеген волонтёрла Къарачай-Черкес Республикада орналгъан Халега кёлню тюбюн тинтиб кюрешедиле. Аланы муратлары Уллу Ата джурт къазауатда кавказ ауушланы джакълай ёлген аскерчилени ёлюклерин табаргъады.

Къобан районну Ильичёвское элинде джангы джарыкълыкъ юй ачылгъанды.

Къууанч джыйылыугъа Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, Парламентни депутатлары, республикан Правительствону къуллукъчулары, районну башчылары, Ильичёвское элни адамлары да келген эдиле.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид ишни юсю бла КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Аслан Озов бла тюбешгенди.