Эресейни Президенти Владимир Путин къралны регионларына социал-экономика джаны бла болушлукъ этиуну юсюнден кенгеш бардыргъан кёзюуюнде регионал командаланы «Сильные идеи для нового времени» деген форумгъа къошулургъа чакъыргъанды.

Бир хан алай айтханды:

- Къолума суу къуя билген джашха къызымы берликме! Ханны ол айтханы тёрт дуниягъа джайылгъанды. Аны эшитген джашла къош-къош ханнга келиб башлагъандыла. Хан алагъа, «къолума суу къуй!» - деб, къумгъанны тутдуруб, ала да ханны къолуна суу къуюб онгдурмай, хан хар келген-келгенни, барын да бедишлик этиб къыстаб баргъанды. Энди не бу ханлыкъда, не хоншулада бир къолгъа суу къуя билген джаш джокъ эсе, бу не сейир дунияды деб, халкъ сейирге къалгъандыла. Ханнга кюёу табылырындан тюнгюле башлагъандыла.

Мынчакъ бюртюклеча, бир-бирлерине ушагъан кюнле къызыу кетиб… огъай, учуб барадыла. Адамынг ёлсе бютюн да бек сезесе эмилик заманны джюрюшюн. Аны мыйынг бла тюл, джюрек бла ёлчелегенинг ючюн кёзюбюзге алай кёрюне болурму? Анда, джюрекни теренинде, орналгъан бушууну сёл болууу бла орузлама санаб барыучу кюнле бир-бирлерин тутмагъанлары ючюн болур, эшта, алай.

Айбазланы Рамазанны къызы Борлакъланы Марина республиканы эл мюлк санагъатыны алчыларыны бириди. Ол джуртун, халкъын бек сюйген, башхалагъа игилик излеген, инджилгеннге къолундан келгенича болушхан ашхы адамды.

Ленинни орденине тыйыншлы болгъан джердешлерибизни атларын къайтарыу бла байламлы иш барады бусагъатда. Аны юсюнден мындан алда да басмалагъан эдик газетде. Аллай сыйлы адамларыбызны юслеринден бу рубрикада газет окъуучуларыбызгъа хапар бергенлей турлукъбуз.