Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Хорламны кюнюнде Уллу Ата джурт къазауатны ачы урушларына къошулуб, джанларын-къанларын аямай, гитлерчи фашистле бла сермешиб, Уллу Хорламны джууукълашдырыргъа энчи юлюш къошхан 18 ветераннга «Къарачай-Черкес Республиканы аллында махтаулу ишлери ючюн» деген республиканы баш саугъасын бергенди. 

 Аны бла бирге ол къууанч джыйылыугъа Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Аслан Озов, Министрлени кабинетини членлери, кюч структураланы келечилери келген эдиле.

  Хычаманны (Майны) 9-да Черкесскени ара майданында Уллу Хорламгъа 73 джыл толгъанына аталгъан къууанч джыйылыу болду. Ары кёб адам келген эди.
Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидге республиканы аскер комиссары Арсен Темиров къууанч митингге хазыр болгъанларыны юсюнден рапорт берди. Андан сора чекчилени къаууму Хорламны байрагъыны копиясын, Эресей бла Къарачай-Черкесияны байракъларын чыгъардыла.
Эресей Федерацияны Президенти В.В.Путинни Къарачай-Черкес Республиканы Башчысына эмда бютеу джамагъатына ийген алгъышлауун окъудула.

  Адетдеча, къууанч  джыйылыу Россияны Кърал байрагъын, Президентни Штандартын, Россияны Конституциясы бла Президентини Белгисин Уллу Кремль къаланы Андреевский залына кийириуден башланнганды.
РФ-ны Конституциясыны 82-чи статьясына кёре Федерацияны Советини членлери, Кърал Думаны депутатлары эмда Эресей Федерацияны Конституцион Сюдюню сюдюлери къараб тургъанлай В. В. Путин Россияны халкъына халал къуллукъ этеригине сёз бергенди. Андан сора Эресей Федерацияны Конституцион Сюдюню председатели Валерий Зорькин В. В. Путин Эресей Федерацияны Президенти къуллугъун толтуруб башлагъанын баямлагъанды.

  Халкъ туугъан Джуртундан зор бла кёчюрюлюб, 14 джылны киши джерде джашаб, артыкълыкъны, зорлукъну да хорлаб, джерине, тауларына къайтса, андан уллу насыб, къууанч болмаз анга. Ол затны къарачай халкъ кесини юсюнде 1957-чи джыл сынагъанды.

Биринчи эшелонла 1957-чи джыл келиб башлагъан эдиле. Ала ногъайлыла джашагъан элледе тохтасала, къарнаш ногъай  халкъны келечилери туздам бла келиб, узакъ джолоучулукъдан келген къарачайлылагъа джылы тюбеучен эдиле.
Къарачай халкъны Джуртуна къайтханына аталыб, мындан алда Эркин-Шахарда темир джол станцияда уллу митинг болду. Бу митингге республиканы башха районларыны келечилери бла къалмай, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну депутатлары, КъЧР-ни Правительствосуну членлери да келген эдиле.