Хычаман айны 3-де Къарачай-Черкес Республикада къарачай халкъны 14 джылны баргъан кёчгюнчюлюкден тарих Джуртуна къайтханын белгиледиле. 

Ол байрамгъа аталгъан баш джыйылыу республиканы ара шахары Черкесскеде, Драма театрда, бардырылгъанды. Ол байрам Къарачай-Черкес Республиканы халкъларына къууанчны, тюзлюкню, бирикмекликни белгиси болгъанды. Къууанч джыйылыугъа Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Бориспийни джашы Рашид келген эди. Келгенлени арасында Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, Къарачай-Черкесияны Правительствосуну Председатели Аслан Озов, Россияны Кърал Думасыны Федерация Советини членлери, федерал структураланы джергили бёлюмлери, закон, джорукъ сакълагъан органланы тамадалары, республиканы Правительствосуну членлери, депутатла, дин къуллукъчула, джамагъат, миллет бирлешликлени тамадалары, КъЧР-ни шахарларындан, районларындан, келген келечиле бар эдиле. Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид байрам кюн бла республиканы джамагъатын алгъышлады.
«Бюгюн Къарачай-Черкесияны джамагъаты къарачай халкъны тарих Джуртуна къайтхан кюнюн белгилейди. Бу байрам 1957-чи джыл болгъан ишлени эсгериуге аталыб бардырылады. Къарачай халкъ законсуз киши джерге кёчюрюлгенини юсюнде тюзлюк орун алыб, къарачайлыланы джуртларына къайтарыб келген биринчи эшелонла Баталпашинск стансеге келгендиле.

 Бу кюнледе КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид, Уллу Хорламгъа 73 джыл толгъанын байрамларгъа хазырланыугъа атаб Къурау комитетни кенгешин бардырды.

Ол айтхандан, Хорламны джыллыгъын белгилеуге аталыб бардырыллыкъ ишлени хазырлаугъа тарих эсгертмеге сый бергенча къараб къоймай, анга джаш адамланы гражданлыкъгъа, патриотлукъгъа юретиуню баш затынача къараргъа  керекди.
«Сабийле Уллу Ата джурт къазауатны ветеранлары, бизни бусагъат, келлик заманыбыз рахат болур ючюн кёргюзген джигитликлени унутмазгъа, эслеринде тутаргъа керекдиле. Биз бусагъатда ветеранлагъа къаллай сый берсек, тарих тюзлюкню къалай сакъласакъ, сабийлерибиз да алай сакъларыкъдыла. Кенгирек магъана бериб айтсакъ, бизни къралны келир заманы да аны бла байламлы боллукъду», - деди Башчы.

 Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Эресей Федерацияны Президенти В.В. Путинни Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Олег Белавенцев табигъатны джакълау, сакълау джаны бла этиллик ишлеге атаб Нальчикде бардыргъан кенгешине къошулгъанды.

Кенгешни ача, Олег Белавенцев, Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин Федерал  Джыйылыугъа ийген Чакъырыуда табигъатны сакълау саулай къралны, хар бир адамны да борчлары болгъанларын, ол ишни биригиб, иги этерге керекди деб айтханын чертгенди.

Багъалы джердешле! Барыгъызны да Къарачай халкъны джангырыууну кюню бла таза джюрекден исси алгъышлайбыз!
Бу кюн къыйынлыкъгъа чыдагъанлары, кёлсюзлюк этмегенлери эмда тюзлюк хорларына ийнаннганлары кёчгюнчюлюк зулмулукъдан джарсыгъанлагъа кюч-къарыу бергенлерине шагъатлыкъ этеди. Къазауатны, кёчгюнчюлюкню къыйынлыкъларын сынаса да, уллу къоранчланы кёрсе да, къарачай халкъ, сакълагъан муратына джетиб, 1957-чи джыл хычаман айны 3-де туугъан джерине къайтханды. 14 джылны тышында ётдюрген мингле бла адамлагъа ол кюн къыйынлыкъгъа тёзгенлери бла аны хорлагъанларыны сыйлы саугъалары болгъанды.

 Уллу Хорламны аллы бла Къарачай-Черкес Республикада «Георгиевчи лентачыкъ» деген акция башланнганды – ол Уллу Ата джурт къазауатда Хорламыбызны 73-джыллыгъына аталгъанды.
Алайды да, быйыл арттотур (апрель) айны 22-де джаш тёлюню аскер-патриот иннетде юретиуню шахар аралыгъыны тирилик танытхан келечилери Черкесскеде 1,5 минг лентачыкъны адамлагъа чачхандыла. «Георгиевчи лентачыкъ» Хорламны белгисиди, халкъ танытхан уллу джигитликни эсге салыргъа болушхан эсгертмеди, бюгюнлюкде рахат джашаугъа бёленнген джамагъатны уруш тюзледе джан бергенлеге билдирген разылыгъыды.