Багъалы ветеранла! Хурметли джердешлерибиз!

Сизни барыгъызны да Уллу Хорламны кюню бла таза джюрекден исси алгъышлайбыз!

Хычаман (май) айны 9-у ашхылыкъны, тюзлюкню хорламы болуб къалмай, Ата джуртну сакълай, джигитлик этгенлени, урушда джан бергенлени эсге тюшюрген кюндю.

Уллу Ата джурт къазауатда Хорлам къралыбызны халкъларын бирлешдирген белгиди; джигит аскерчилерибизни, тылда ишлеген джигер адамларыбызны  атларын ёлюмсюз этген тарих китабды.

Къарачай-Черкесияны кёб джашлары, къызлары къралыбызны азатлар ючюн уруш этиб, Волгадан Берлиннге дери созулгъан къанлы джоллада джан бериб, топуракъ юлюшлерин табхандыла.

Быйыл хычаман (май) айны 3-де къарачай халкъны джуртуна къайтханына 62 джыл толгъанын Къарачай-Черкесияны миллетлери бары да, биригиб, кеслерини энчи къууанчларынча белгиледиле.

Къарачайны бу джарыкъ байрамына аталыб, кёбчюлюк къошулгъан къууанч джыйылыула, тойла-оюнла болдула. Ол байрамгъа аталгъан баш джыйылыу республиканы ара шахарында бардырылгъанды. Джыйылыугъа КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид келген эди. Келгенлени арасында КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) спикери Иванов Александр, Правительствону Председатели Озов Аслан, КъЧР-ни Правительствосуну эмда Администрациясыны тамадасы Озов Мурат, РФ-ны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини члени Салпагъарланы Ахмат, федерал структураланы  джергили бёлюмлерини келечилери, закон-джорукъ сакълагъан органланы тамадалары, республиканы Правительствосуну членлери, депутатла, дин къуллукъчула, джамагъат бирлешликлени келечилери эмда республиканы районлары бла шахарларындан адамла бар эдиле.

КъЧР-ни Башчысы ол кюн Къарачай шахарда  халкъыбызны репрессиядан джарсыгъанларына аталыб ишленнген мемориал аралыкъда да болду.

Эркин-Шахар посёлокда къарачай халкъ туугъан джуртуна къайтханлы 62 джыл толгъанына аталыб митинг болду. Ол биринчи эшелонла келген темир джол станцияда башланды.

Митингге КъЧР-ни Правительствосуну членлери, Халкъ Джыйылыуну (Парламентни) депутатлары, дин къуллукъчула, джамагъат организацияланы келечилери, Ногъай районну тамадалары къошулдула.

Шимал Кавказны Муслиманларын бирикдирген аралыкъны председатели, Къарачай-Черкес Республикада Дин управлениени тамадасы Бердиланы Исмаил хаджи кёчгюнчюлюк джыллада ажымлы ёлгенлеге дууа этди. Андан сора КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидни атындан КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов сёлешди. Къайсы халкъгъа да туугъан джуртундан къысталгъандан уллу бушуу болмагъанын чертди. Онтёрт джылны азаб чегиб, миллетликлерин, адетлерин, тиллерин, динлерин, маданиятларын сакълай билген халкъ не уллу махтаугъа, сыйгъа да тыйыншлы болгъанын айтды.

Хурметли джердешлерибиз!

Джаз бла Урунуугъа аталгъан джарыкъ байрам бла таза джюрекден алгъышлайбыз!

Джылла оза, тёлюле келе-кете баргъанлыкъгъа, бу джазгъы байрам кесини магъанасын тас этмей, этимлиликни, келишмекликни, азатлыкъны, рахатлыкъны, халал урунууну белгилери болгъанлай турады.

Хар заманда да биз кеслерини ишлерин сюйюб этгенлени, халал уруннганланы сыйларын кёргенлей турабыз. Эл мюлкде ишлегенле, къоллары хар неге да устала, устазла, врачла, башха къуллукълада уруннганла, сизни чемерлигигиз, тутхан ишигизни айыбсыз баджаргъаныгъыз себебден, къралда иш тохтаб къалмай аллына барады.

Багъалы джердешлерибиз!

Къарачай халкъ тарих джуртуна къайтыб, джангыдан айныб башлагъан байрам кюн бла таза джюрекден алгъышлайбыз!

1957-чи джылны хычаман (май) айыны 3-чю кюнюнде сюргюнден къайтхан къарачай халкъны алыб келген биринчи эшелонланы кёзюбюзге кёргюзтсек, кёчгюнчюлюкню азаб джылларында къарачайлыла къаллай джарсыуланы сынагъанларын эсибизге тюшюрмей болмайбыз. Ол бушууланы сынагъан бизни абадан тёлюбюз сау болуб, ала кёргенлерин бир заманда да унутурукъ тюлдюле.

14 джылны ичинде Орта Азия бла Къазахстанда ачлыкъны, джаланнгачлыкъны, аурууланы, зулмулукъну сынагъан къарачай халкъ сыныб къалмай,  ана тилин, маданиятын, ёмюрледен келген адетлерин да сакълаялгъанды.

Къарачайлыла ата тыбырларына къайтхандан сора, кеслерини тириликлери бла, къарнаш хоншу халкъланы да болушлукълары бла, тау джуртубузну да, уллу Эресей къралыбызны да айнытыр ючюн уллу юлюш къошхандыла.

Къарачай халкъны сюргюнден Джуртуна къайтхан кюню барыбызны да байрамыбызды. Бу байрам кёб миллетли Къарачай-Черкесияда тюзлюкге, джюрек тазалыкъгъа, шохлукъгъа, келишимлиликге белги болгъан байрамды.

Бюгюнлюкде ёсюб келген джаш тёлюбюз  къралыбызны, республикабызны тарихлерин, джангыргъан Эресейни айнытыугъа уллу къыйынлары кирген джигитлерибизни, джигер ишчилерибизни атларын эслеринде къаты тутаргъа керекдиле.

Къралыбызны тарихинде болгъан джарсыула энди бир заманда да болмасынла, унутулгъан а этмей, зулмулукъ, зорлукъ болмазгъа кереклисин эсге салгъанлай турсунла.

Хурметли джердешле, таза джюрекден хар биригизге саулукъ-эсенлик, юйюгюзге мелхумлукъ теджейбиз.

Сабий кюлген тауушла, къартланы акъыл сёз айтхан аууазлары джюреклерин  джылыта джышасын Къарачай-Черкесияны хар бир адамы! Насыб, мелхумлукъ, берекет хар юйню да джокълагъанлай турсунла!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы

Темрезланы Рашид

 

Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ

Джыйылыууну (Парламентини) Председатели

Иванов Александр

    Къарачай-Черкес Республиканы

Правительствосуну Председатели

Озов Аслан.