Уллу байрамларыбызны бири Эресейни Кюнюню аллы бла КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид школланы окъуучуларындан джыйырма джаш адамгъа паспортла, республиканы ёсюмюне уллу юлюш къошхан бир къауум адамгъа кърал саугъала эмда сыйлы атла аталгъанына белги болгъан знакла берди.

- Кърал байрам Эресейни Кюню Ата джуртубузну толу эркинликде рахат джашау къурауну, келир заманнга толу ышанмакълыкъ бла къарауну, аны кёб ёмюрлюк тарихини, уллу хорламларыны, тёлюле этген джетишимлени къууанчыды. Къарачай-Черкесия, Эресей Федерацияны кёб миллетли халкъыны къурамында, этилген затланы барына да кесини юлюшюн къошады. Республикада джашагъанланы кючлери, оюмлары бла кёб ишле баджарыла барадыла. Мындан ары да ол тирилик, бирикмеклик сакъланныгъына ишек джокъду, – деди КъЧР-ни Башчысы кесини сёзюнде.

РФ-ны Президенти Владимир Путинни атындан, Дауров Аслан атлы маданият бла санат колледжни устазы Лапугова Эммагъа «Эресейни маданиятыны махтаулу къуллукъчусу» деген сыйлы ат аталгъанына шагъатлыкъ этген къагъытны берди. Республиканы баш саугъасы «За заслуги перед Карачаево-Черкесией» деген орденнге саулукъ сакълауда кёбден бери ишлеген Иванова Любовь бла Черкесскеде «Медицинская акционерная страховая компанияны» директору Гочияланы Борис тыйыншлы болдула.

Быладан сора да иги кесек адамгъа Къарачай-Черкесияны махтаулу устазы, артисти, врачы, халкъ окъууну къуллукъчусу, экономисти, юристи дегенча сыйлы атла аталдыла.

Бу къууанч джыйылыу республиканы кърал филармониясыны джырчылары бла Черкесскеде Сабий творчествону юйюнден джаш артистлени концертлери бла бошалды.

 

АППАЛАНЫ Билял.

 
{jcomments}