Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, Черкесск шахарны «Джашил айрымкан» деген, маданият бла солуу паркында Сабийлени джакълауну халкъла арасы кюнюне аталгъан къууанч ишге къошулду.

Адамла заманларын сюйюб ашыргъан бу сейир паркда кёб адам бар эди. Регионну Башчысы Амфитеатрда джыйылгъанланы, ата-аналаны, сабийлени алларына чыгъыб, джашчыкъла бла къызчыкъланы сабий заманлары къууанчлы, тынчлыкълы, рахат ётер ючюн, уллула не этерге кереклилерини юсюнден сёлешди.

«Биз, уллула, сизни хар негиз да джетиширча, билим алырча, ариу ёсерча,  тыйыншлысыча солурча, саулугъугъузну багъарча мадарла къураб кюрешебиз. Ол ишлерибизни тохтатыб къоймай, мындан ары да бардырлыкъбыз. Сиз анга толу ийнаныгъыз. Биз энтда сабий спорт площадкала, джарыкълыкъ юйле, школла, сабий садла,  солуу паркла ишлерикбиз. Сизни сабийлигигиз къууанчлы ётер ючюн къолубуздан келгенни этиб кюреширикбиз», - деди Темрезланы Рашид.

Башчы чертгенден, Къарачай-Черкес Республикада эм фахмулу, чыгъармачылыкъ иш бла эринмей кюрешген тири сабийле бардыла. Ала  джуртларыны, къралларыны керти патриотларыдыла. Джигер сабийлени асламысы регионну атын тюрлю-тюрлю эришиуледе, олимпиадалада, конкурслада сый бла айтдырадыла. Ала республиканы джамагъат джашаууна да тири къошуладыла. Алай бла джетишимлеге, саугъалагъа ие боладыла.

«Аперим сизге, биз сизни бла ёхтемленебиз, окъууда, спортда, илму-чыгъармачылыкъ ишледе джетишимлеригиз бла махтанабыз. Къарыусуз, мыдах кюнлеригизде уа болушабыз. Сизни кючюгюз, акъылыгъыз, заманны излемине кёре бир тюрлю сагъыш эте билгенигиз туугъан республикабызгъа ашхылыкъ, огъурлулукъ, джетишимле келтирликди. Багъалы джашчыкъла бла къызчыкъла! Сизни Сабийлени джакълауну халкъла арасы кюню бла, джай каникулланы башланнганлары бла джылы алгъышлайма», - деб, республиканы Башчысы алагъа учунмакълыкъ, тирилик, сейир унутулмазлыкъ солуу, джангы тенгле теджеди.

Андан сора Темрезланы Рашид окъууда, чыгъармачылыкъда, спортда бир къауум джетишимге ие болгъан окъуучулагъа Бюсюреу письмола бла эсде къаллыкъ башха саугъала берди.

Башчыны ызындан Къарачай-Черкесияны Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов Сабийлени халкъла арасы байрамлары бла алгъышлады.

«Багъалы сабийле! Бу кюнню бюгюн биз сизни бла белгилейбиз. Депутат корпусну атындан, сизни юсюгюз бла, Къарачай-Черкесияны бютеу сабийлерин алгъышлайма. Сиз школда иги окъурча, иги адамла болуб ёсерча, уллуланы ызларындан бара, келлик заманда Къарачай-Черкесияны игиден иги этерча кюч теджейме», - деди Александр Иванов.

Черкесскени мэри Тамбиев Руслан да сабийлеге иги джай каникулла, къууанч, игилик, ашхылыкъ теджеди. Ала кёб китабла окъурукъларын, спорт бла кюрешириклерин, джангы окъуу джылны биринчи кюнюнде школгъа джангы кюч алыб келирлерин изледи. Ол андан сора да, сабийле «Джашил айрымканда» аттракционлагъа хакъсыз барыргъа, татлы затла бла да сыйланыргъа боллукъларын билдирди.

Сабийле къууанч байрамда джыргъа, тепсеуге усталыкъларын кёргюздюле.

 

Лепшокъланы Хусеин.       

 

 
{jcomments}