Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид республиканы юбилейин белгилеу бла байламлы Кремль Къалада Россияны Федерал Джыйылыууну Федерацияны Советини Председатели Матвиенко Валентина бла Россия Федерацияны Президентини Администрациясыны Башчысыны биринчи заместители Кириенко Сергейге КъЧР-ни социал-экономика эмда культура кючюню экспозициясыны презентациясын къурагъанды.
Къонакъла республиканы промышленностда, эл мюлкде, туризмде ёсюмюню джюрюшюн игиге, аны инвестицион ишин этимлиге санагъанларын билдиргендиле.

 Къралыбызны Кремль Къаласында уллу байрам концерт  болду. Ол Къарачай-Черкес эмда Ингуш республикала къуралгъанлы 25-шер джыл болгъанына аталгъан эди. Кърал тамадаланы атларындан сёлешиб, Россияны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини Председатели Матвиенко Валентина эки республиканы халкъларын, Москвагъа концерт  программалары бла баргъан келечилени да юбилейлери бла алгъышлай, былай айтды:
- Сиз юбилей байрамларыгъызны къралны Кремль Къаласында бирге белгилегенигиз бек огъур ышанды. Бу зат шохлукъну, бир-бирин ангылауну эмда биригиб ишлей билиуню кёзге кёрюннген ашхы юлгю болгъанына шагъатды. Алайды да, бу иш бютеу къралгъа кёрюннген иги белгиди.

Багъалы джердешле! Къарачай-Черкесияны ахлулары!
Сизни барыбызны  да сыйлы байрамыбыз бла - туугъан Къарачай-Черкесиябызны 25-джыллыгъы бла - таза джюреклерибизден алгъышлайбыз!
Бу байрам бу джерде туууб ёсген, джазыуу Къарачай-Черкесия бла къысха байламлы болгъан, кесини республикасын керти джюреги бла сюйген эмда аны бла ёхтемленнген, аны джеринде уруннган эмда байлыгъына юлюш къошхан хар адамны байрамыды.
Бизни Россиябызны бёлюнмезлик кесеги болуб тургъан Къарачай-Черкесияны къраллыгъыны къуралыуу уллу тарих джолну ётгенди.

 21 сентября в администрации Карачаевского городского округа был представлен первый заместитель – исполняющий обязанности мэра КГО Алик Динаев. Представил его руководитель Администрации Главы и Правительства КЧР Эльдар Салпагаров в присутствии руководства округа, начальников отделов и управлений администрации, начальников предприятий и организаций КГО.
Эльдар Салпагаров отметил большой опыт работы Алика Динаева на руководящих должностях, высокий профессионализм и личностные качества. А. Динаев будет исполнять обязанности мэра до назначения конкурса в соответствии с действующим законодательством.

 Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид Москвада Россияны баш информацион агентстволарыны бири ТАСС-ны баш офисинде кёбчюлюк информацияны мадарларыны федерал къуллукъчуларына уллу пресс-конфереция бергенди. Ол аны Къарачай-Черкесияны 25-джыллыгъы бла байламлы бардыргъанды. Пресс-конференцияны бардыргъан Ирина Александрова, республиканы Башчысы бла аны адамларын байрам бла алгъышлаб, Темрезланы Рашидге, Къарачай-Черкесия кесини 25-джыллыкъ юбилейине къаллай джетишимле  бла тюбейди, деб соргъанды.
«Республиканы юсюнден хапар айтыргъа мадар къурагъанлары ючюн ТАСС-ны башчылыгъы бла коллективине джюрек разылыгъымы билдиреме.