Социал къуллукъчуну байрам кюнюню аллы бла Къарачай-Черкесияда бу санагъатда ишлгенлени барысын да алгъышлаб, алчыланы саугъаладыла.

Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председателини орунбасары Суюнов Джанибек социал къуллукъчуланы барын да санагъат байрамлары бла алгъышлады.

- Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни атындан сизни бу джарыкъ байрамыгъыз бла алгъышлайма. Сизни къыйын, алай а халкъдан бюсюреу табхан ишигиз ючюн джюрек разылыгъымы билдиреме. Социал къуллукъчу – ол усталыкъ тюлдю, ол кесича бир джашауду. Аллай ишде хар джетген да ишлеб бараллыкъ тюлдю. Тутхан ишигизни айыбсыз баджаргъан бла къалмай, уллу адамлыкъ кёргюзгенигиз ючюн бек сау болугъуз. Алгъыш сёзлени айта, хар биригизге саулукъ-эсенлик, тёзюмлюлюк эмда насыб теджейме, - деди Суюнов Джанибек.

Ызы бла республиканы урунуу бла социал ёсюмюню министри Охтов Анзор да коллегаларын санагъат байрамлары бла алгъышлады.

- Бу байрам хар бирибизге кесича бир ашхы шарт къошхан джарыкъ байрамды. Болушлукъ керекли адамлагъа джан аурута, сиз тамам ашхы ишни баджарасыз. Социал къуллукъчуну борчу джууаблы джумушду, аны тыйыншлысыча этер ючюн, тёзюм, джазыкъсынмакълыкъ, адамгъа тынгылай, инджиуюн сезе билиу, джетген кюнде ёрге турургъа хазыр болуу дегенча инсанлыкъ шартла керек боладыла. Уллуну, гитчени да джашау халлары, саулукълары, кёллери, тамблагъы кюннге ышаныулары сизни усталыгъыгъызгъа эмда адамлыгъыгъызгъа кёре боладыла, - деди министр.

Алгъышлаугъа Черкесск шахарны адамларын социал джаны бла джакълау управлениени тамадасыны борчларын толтургъан Прядкина Ольга дагъыда башхала да къошулгъан эдиле. Ала да социал къуллукъчуланы алгъышлаб, алагъа саулукъ, насыб эмда ишлеринде джетишимле теджедиле.

Къууанч джыйылыуну аягъында социал сферада ишлеген алчыланы Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Хурмет грамоталары бла саугъаладыла.

 

(БИЗНИ КОРР.).

 
{jcomments}