Эресей Федерацияны Баш сюдю приставыны орунбасары Владимир Воронин мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидге КъЧР-де Сюдю приставланы федерал къуллугъуну управлениесине джангы тамада Орусланы Рамазан салыннганын, ол кесини ишин иги билген адам болгъанын айтыб, танышдырды.

Ала ол джыйылыуда бардырыллыкъ ишлени кёргюзюмюн, бюджетге  хайыр тюшген джанына ишлеген мадарланы ёсдюрюрча, федерал ведомство бла Къарачай-Черкесия биригиб ишлеуню сорууларына къарадыла. Аны тышында эки джаны да сюдю приставланы регионал управлениесине ишлене тургъан джангы мекямны къурулушуну атламына тири джюрюш берлик мадарланы, ишлени сюздюле.

Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Социалист Урунууну Джигити, Эресейчи академияны академиги Залиханланы Чоканы джашы Михаил бла тюбешгенди.

Залихан улуну джашауда тирилиги, учунмакълыгъы къуру илмуда кёрюнюб къалмай, джамагъат-политика ишледе да белгилиди.

 Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Грозный шахарда Эресей Федерацияны Президенти В.В.Путинни Шимал Кавказда Толу эркинликли келечиси бардыргъан советни кенгешини ишине къошулгъанды.

Анда хакъсыз медицина болушлукъ табдырыуну саулукъ сакълау учреждениелерин материал-техника эмда дараман-дары бла иги баджарыуну, къралыбызда 2019-чу джылдан башланнган миллет проектлеге республиканы тири кийириуню сорууларына къарагъандыла.

Округда къралны тамадасыны келечиси кенгешни ача, адамлагъа медицина болушлукъ табдырыуну сорууларыны магъаналары уллу болгъанларын чертгенди.

 

 

 

 

 

 Цифралы эфир телевидениеге кёчерге излеб, ангыламагъаныгъызны сорургъа излесегиз, кече-кюн деб къарамай, Эресейни ичинде хакъсыз 8-800-220-20-02 номерли телефоннга къонгурау ачаргъа боллукъсуз. Сизни сорууларыгъызгъа ишлерин кескин билген устала тыйыншлы джууаб  берликдиле.

 Мындан алда Черкесскеде Джарыкълыкъны къаласында, Конституцияны кюнюню аллы бла Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид паспорт алыргъа джыллары джетген 24 джаш адамгъа Эресей Федерацияны паспортларын берди.

Сабийлени джашауларында ол къууанч, магъаналы кюн бла алгъышларгъа Къарачай-Черкесияны Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, КъЧР-ни окъуу бла илму министри Инна Кравченко, Черкесск шахарны мэри Тамбиев Руслан да келген эдиле.

Темрезланы Рашид бла тюбеширге республиканы шахарлары бла эллеринден эресейчи къозгъалыугъа къошулгъан школ окъуучула да келген эдиле. Ала олимпиадалада, спорт чыгъармачылыкъ конкурслада хорлагъанла, волонтёрла  эмда башхала эдиле.