Никкол (июнь) айны 3-де Черкесскени аш юйлерини биринде, республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни уллу джамагъат ифтары бардырылгъанды. Ары, аууз ачаргъа, 1500 муслиман келгенди.

Джыйылгъанланы республиканы Правительствосуну Председателини заместители Чеккуланы Хызыр алгъышлагъанды.

«Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни атындан оразаны сыйлы айында бирден аууз ачаргъа келгенигиз ючюн разылыгъымы билдирирге излейме.  Аллах ашхы муратларыбызгъа джетдирсин! Къралыбызгъа тынчлыкъ берсин, ёлгенлерибиз джандетли болсунла. Юйлеригиз иймандан, насыбдан, берекетден толсунла! Келир бу заманнга да къууанч бла джетейик!» - дегенди ол.

Ифтаргъа келгенлени Шимал Кавказны Муслиманларын бирикдирген аралыкъны эмда бизни республиканы Муслиман дин управлениесини тамадасы Бердиланы Исмаил хаджи да алгъышлагъанды.

«Багъалы тенгле, сизни барыгъызны да сыйлы Рамазан ай бошалгъаны бла алгъышлайма. Аллах къабыл этсин тутхан оразагъызны. Бизни Джаратхандан келген ай бизге уллу байрам болуб ётгенди» - дегенди ол.

Бердиланы Исмаил хаджи джылдан джылгъа джамагъатха аууз ачдыргъан иги адет болуб сингнгенин чертиб, республиканы Башчысына разылыгъын билдиргенди, джыйылгъанлагъа рахатлыкъ бла джюрек тынчлыкъ, сабырлыкъ теджегенди.

Сыйлы оразаны бошалгъанына аталгъан къууанч джыйылыуда «Салам» деген билим аралыкъны джаш сохталары Сыйлы Къур’андан суурала окъугъандыла. Сохталадан эм гитчечикле - 5 джыл болгъан Таушуналаны Лейла бла Абазалыланы Аминат – кёзюулешиб, суураланы азбар айтыб, джыйылгъанланы кёллерин алгъандыла.

«Салам» деген билим аралыкъны устазы Атабийланы Хасан билдиргенден, бу эки къызчыкъ Къур’аннга юреннгенли сынгар 3 ай болса да, ала уллу джетишимле этедиле. Муслиман джамагъатны бирикдирген быллай джыйылыугъа келирге мадар болгъанына разылыгъын да билдиргенди ол.

Джыйылыуну аягъында оразаларын ачаргъа келген муслиманланы барына да саугъагъа намазлыкъла бла намазны джорукълары белгиленнген плакатла бергендиле .

КъЧР-ни Башчысыны джамагъат ифтарлары республиканы саулай шахарлары бла эллеринде бардырылгъандыла. Бу сууаблыкъ иш республикада джашагъан 10 мингден аслам дин ахлу муслиманны бирикдиргенди.

 

             (Бизни корр.).

 

 

 
{jcomments}