Мындан алда Петербургда, халкъла арасы экономика форумда, Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, «Агентство стратегических инициатив» АНО-ну баш директору Светлана Чупшева эмда «Ворлдскиллс Россия» деген союзну баш директору Роберт Уразов «Молодые профессионалы» деген санагъат бирлешликле бла ишчи кадрланы ёсдюрюуню юсюнде биригиб ишлерге деб, къагъытха къол салгъандыла. 

Ары дери республикада «Кадровый резерв Карачаево-Черкесской Республики» деген уллу проектге джюрюш берилген эди. Бизни регион «WorldSkills Russia, Абилимпикс» деген иш усталыкъланы чемпионатына биринчи кере къошулмайды.

Инвестицион проектлени джашаугъа киргизирге план бла белгиленнген джол карта барды. Къол салыннган кесамат бла Стратегия башламчылыкъны агентствосуну иш сынамы регионал экономиканы кадрла бла баджарыуну ведомствола арасы бирикген системасын къураргъа мадар берликди.

«Региональный стандарт кадрового обеспечения  промышленного роста» деген проект Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путинни аманаты бла 2018-чи джыл алтотур (март) айны 6-да къуралгъанды.

Эресей Федерацияны бютеу субъектлеринде проектни кийирирге аталгъан ишни юсюнде Стратегия башламчылыкъны агентствосу бусагъат заманны практика стандартын бегитгенди. Ол промышленность бла экономиканы мийик усталы кадрла бла баджарыргъа джораланады.

Кадр стандартны джашаугъа кийириуню баш мураты бусагъатда ишлеген производствону кючлю кадрла бла баджарыб, регионну инвестицияланы кесине тартхан болумун кёлтюрюудю.

 

КъЧР-ни Башчысыны эмда Правительствосуну пресс-къуллугъу.

 
{jcomments}