Къыркъар (август) айны 1-де РФ-ны Пенсион фондуну Къарачай-Черкесиядагъы управлениесинде «Сакъ болугъуз хыйлачыла» деген аты бла кёбчюлюк информация мадарланы келечилери бла брифинг болду. Республикан Пенсион фондну тамадасыны заместители Тамбиева Ирина Викторовна журналистлени сорууларына джууаб бере, хыйлачыла уллайгъан адамланы джарсытыб, ачхаларын алыб инджитгенлерини юсюнден да хапар айтды.

 

2020-чы джылны аууз-герги (октябрь) айында Эресей Федерацияда адамланы санын тергеу ишле бардырыллыкъдыла.
Ол бардырылгъан заманда РФ-ны джеринде болгъан адамланы барын да санарыкъдыла. Ол себебден тыш къралладан келген адамла да тюшерикдиле эсебге.

Къарачай-Черкес Республиканы эл мюлк министри Боташланы Анзор кенгеш бардыргъанды.
Аны ишине министерствону къуллукъчулары, Эркен-Шахардагъы шекер заводну башчысы Анатолий Ковальчук, заводну ишчилери, республиканы эл мюлк товарла чыгъарыучулары, районлада эл мюлк бёлюмлени тамадалары да къошулгъан эдиле.
Кенгешде шекер чюгюндюрню ёсдюрген мюлклени битим джыйыу заманнга хазырлыкъларыны эмда заводну джангы битимден шекер чыгъарыргъа хазырлыгъыны юсюнден барды сёз.

 

Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Байчораланы Эльдар республиканы кърал органларыны башчылары бла кенгеш бардыргъанды. Анда республиканы чегетлерин от тюшюуден сакълар ючюн этилген ишлени юслеринден сёлешиннгенди.

Джёгетей Аягъы районну Важное элинде джангы джарыкълыкъ юй ачылды.
Аны ачылыууна Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид да къошулгъанды. Къууанчха КъЧР-ни Правительствосуну келечилери, Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутатлары, Джёгетей Аягъы районну джамагъаты да келген эдиле.