Мындан алда Ставрополда «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» деген 3-чю халкъла арасы фестиваль «Динамо» стадионда къууанч халда ачылгъанды. Ары 23 къралдан делегацияла баргъандыла.

Аны ишине къошулгъанланы арасында Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путинни Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовников, Эресей Федерацияны Шимал Кавказны ишлерини юсюнден министри Сергей Чеботарёв, Шимал Кавказ федерал округну субъектлерини башчылары, Темрезланы Рашид, Владимир Владимиров, Валерий Коков, Вячеслав Битаров, Эресейни Кърал Думасыны депутаты Ольга Казакова, Бойсунмагъан Къралланы Шохлукъларыны хакъындан ишлеген Федерал агентствону тамадасы Элеонора Митрофанова, Джаш тёлюню ишлерини хакъындан Федерал агенствону тамадасы Александр Бугаев болгъандыла.

Эресей Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовников Владимир Путинни алгъышлауун окъуду.

«Сиз бардыргъан уллу форум джаш тёлю къралны ёсюмюне энчи юлюш къошаргъа талпыгъанын, профессионал эмда энчи байламлылыкъ тутаргъа излегенин, бирге ишлерге хазыр болгъанын ачыкълайды. Фестивалны программасында кёб терен магъаналы иш белгиленибди. Ала сизге хайыр, джюреклеригизге къууанч келтирликлерине мен толу ийнанама», - деб джазгъанды Владимир Путин.

Сергей Чеботарёв фестивалгъа баргъанла фахмулу, билимли, тири джаш адамла болгъанларын чертиб, ала дунияны иги джанына тюрлендирирге боллукъларын айтханды.

«Арт джыллада Шимал Кавказда кёб тюрлю ишле бардырыладыла. «Студенческая весна» деген ючюнчю форум ишин Ставрополда этгени бизни артыкъ да бек къууандырады. Аллай ишлени бардырыргъа Кавказ эм таб джерди. Регионда 100 тюрлю халкъдан аслам джашайды. Джергили адамла къарнаш шохлукъну, ашхы адетлени тамалында ёседиле», - дегенди Сергей Чеботарёв.

«Бюгюнлюкде Ставрополда дунияны эм фахмулу адамлары джыйылгъандыла. Бизге джигит, джигер, билимли джаш адамла келгендиле. Ала терен фахмулу джырчыла, журналистле, белгили хореографладыла. Акъыллары бла кеслерин къралгъа танытхандыла. Бюгюн аланы ёсюмлерини площадкасы Ставрополду. Келигиз ол площадканы керти, къууанчлы, ашхы этейик…» - деб, джыйылгъанланы алгъышлагъанды Владимир Владимиров.

«Студенческая весна» деген халкъла арасы фестиваль Ставрополь крайны ара шахарында никкол (июнь) айны 4-ден 9-на дери барлыкъды. Аны ахыр эсеблерин чыгъара, къаллай ишле этилирге кереклисини планы салыныб, резолюция алынныкъды.

Бусагъатда фестивалны тамалында окъуу, маданият, спорт ишле бардырыладыла. Къралла арасы ишле да этилликдиле.

Лепшокъланы Хусеин.

 
{jcomments}